Yhteisöpedagogi Oulu

Yhteisöpedagogien alumnitoiminnan kehittäminen on käynnistetty yliopettaja Tarja Nymanin ja lehtori Sanna Niemisen johdolla. Prosessissa määritellään alumnitoiminnan rakenteita ja tavoitteita sekä verkoston toimintatapoja. Toimintojen suunnittelun kärjeksi nostettiin yhteisöpedagogialumnien toimijuuden tukeminen ja vuorovaikutus.

Tarja Nyman vastaa pedagogisessa kehittämistyössään erityisesti joustavien opintopolkujen edistämisestä. Ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan kehittäminen ja aktivointi kuuluvat luontevana osana elinikäisten opintopolkujen ja ammatillisen kasvun edistämiseen.

Humakin alumnit tekevät näkyväksi Humakista valmistuneiden erilaisia uravalintoja ja opintopolkuja. Alumniverkoston kautta Humak saa myös jatkuvasti arvokasta tietoa siitä osaamisesta, jota tutkintojen ja tutkinnon jälkeisissä koulutuksissa tulee edistää

Oppilaitoksesta valmistuneet muodostavat alumnikunnan

Kaikki valmistuvat opiskelijat ovat automaattisesti Humakin alumneja. Valmistumisvaiheessa opiskelijat voivat antaa suostumuksensa markkinointiin ja viestintään.

Alumnien postituslistalle voi liittyä myös Humakin verkkosivuilla jälkikäteen. Humakin alumnit voivat verkostoitua sosiaalisessa mediassa Facebookissa sekä LinkedIn:ssä.

Alumnitoiminta, alumniverkostot ja alumnit kehittävät yhteistyötä

Alumnitoiminnalla tarkoitetaan korkeakoulun yhdessä valmistuneiden opiskelijoiden kanssa toteuttamaa kehittämistä. Sen tarkoitus on yhteistyön ja verkostojen luominen, työelämäyhteyksien vireyttäminen ja yhteisen arvoperustan luominen. Alumnitoiminnalla tuetaan valmistuneiden opiskelijoiden kiinnittymistä oppilaitoksen TKI-toimintaan.

Alumnien ja Humakin yhteistyössä syntyvät verkostot tuovat lisäarvoa alumneille ja heidän organisaatioilleen. Alan organisaatiot haluavat myös solmia suhteita oman alan korkeakoulujen kanssa. Tämä onnistuu mm. verkostoituneiden työntekijöiden kautta. Ystävyys-, asiakkuus-, vertais- ja kumppanuussuhteet kehittävät toimialaa, mikä on alumnitoiminnan kaikkien osapuolien etu.

Alumniverkosto on koulutuksen työelämäkehittäjä ja brändilähettiläs

Humakin alumniverkostoja on kaikissa koulutuksissa. Jokainen Humakin alumniverkosto on monipuolinen arvoverkosto, joka korostaa korkeakoulutuksen kehittämisen tärkeyttä yhdessä valmistuneiden opiskelijoiden kanssa.

Alumniverkosto tukee kokeilukulttuuria ja on siksi tuntosarviltaan herkkä hankekehittämisen tarpeille ja innovaatioille. Jokainen alumni on koulutuksen työelämäkehittäjä ja oppilaitoksen brändilähettiläs. Myös kansainvälisten alumnien ja korkeakoulun välinen yhteydenpito alumnitoiminnassa on arvokasta kansainvälistä toimintaa.

Alumniverkosto on arvoverkosto

Alumnit saavat ajantasaista tietoa oman toimialan kehittymisestä. He päivittävät omaa osaamistaan ylempien tutkintojen, täydennyskoulutuksen ja verkostovuorovaikutuksen avulla sekä luovat kontakteja uusien alumnien valmistuttua.

Jokainen alumnien kohtaaminen avaa uusia mahdollisuuksia verkostoitua uusien toimijoiden kanssa. Toimialan kehittämisen kautta alumnit luovat uusia yhteistyösuhteita, jotka mahdollistavat uusien urapolkujen syntymistä.

Alumnien keskeisiä vaikuttamismahdollisuuksia yhteisöpedagogikoulutuksessa ovat työskentely opiskelijoiden kanssa (alustuspuheenvuorot, opinnäytetyöt, työn opinnollistaminen ja harjoittelut), osallistuminen opetussuunnitelmaprosessien kehittämiseen (esimerkiksi Carpe Diem keväällä 2018) sekä markkinoimalla omaa organisaatiotaan korkeakoululle ja sen opiskelijoille.

-Ensisijaisesti alumniverkosto on arvoverkosto, jonka toiminnan hyötyä ei mitata vain konkreettisilla hyödykkeillä vaan verkostoitumisen tuottamalla lisäarvolla ja osaamisen lisääntymisellä, toteaa lehtori Sanna Nieminen Nurmijärven kampukselta. Hän on kehittänyt alumnitoiminnan käytäntöjä yhdessä yhteisöpedagogi -monimuoto-opiskelijoiden kanssa syksystä 2017.

Lisää näkyvyyttä alumnitoiminnalle

Keskustelutilaisuus järjestettiin verkossa Collaborate Ultralla 13.6.2018. Esille nousseita toiveita lähdettiin viemään aktiivisesti eteenpäin syksystä 2018 alkaen. Yhteisöpedagogialumnien sähköinen uutiskirje on vastaus yhteen toiveeseen; lisää näkyvyyttä alumnitoiminnalle.

Tällä hetkellä ryhmä monimuoto-opiskelijoita osallistuu yhteisöpedagogialumnien toimintaan. Tekeillä on ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnan kartoitus, toimintojen mallinnusta ja yhteisöpedagogien alumnitoiminnan kehittämispäivä 21.11.2018 Helsingissä Humakin TKI-keskus Ilkassa. Kehittämispäivään osallistuvat  alumnit, lehtorit ja päättävän vaiheen päiväopiskelijat kaikki yhdessä.

Tarve kuulua yhteisöön

”Itse olen huomannut, että alumnitoiminta ei ole vain viestintää, vaan siihen pätevät samat tarpeet kuin vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan osallistumisessa: kuulumisen tunne, halu aktiiviseen toimijuuteen, vuorovaikutus ja tarve kuulua juuri tähän yhteisöön.

Kun ihmisiltä kysytään vahvimpia yhteisöllisyyteen liittyviä muistoja, ovat ne usein syntyneet opintojen aikana. Opintojen aikana luodaan pitkäkestoisia ihmissuhteita, jotka linkittyvät työuriin. Miksi emme alumnitoiminnan kautta mahdollistaisi näitä positiivisia kokemuksia jatkossakin”, pohtii Sanna Nieminen.

Millaisia tavoitteita ja visioita asetetaan alumnitoiminnalle?

”Toivon, että vuonna 2024 Humakin alumniverkosto on arvopohjainen ammattilaisverkosto, johon kuuluminen tuo lisäarvoa alumneille itselleen, heidän organisaatioilleen ja lisää Humakin tunnettuutta koulutusalojensa kehittäjänä.

Tähän päästään tarjoamalla yhteisöpedagogialumneille mahdollisuus kuulua Humak- yhteisöön, tukemalla molemminpuolista uusien TKI-kumppanuuksien syntymistä vuorovaikutuksen keinoin sekä tekemällä mahdolliseksi alumnien aktiivinen toiminta. Humakin koulutusten kehittämisessä kohti muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.” toteaa Sanna.