Yhteisöpedagogiopintojen suorittamiselle voi jälleen olla mahdollisuus Oulun seudulla, jossa koulutukselle on suuri tilaus. Tästä on osoituksena koulutuksen suuri hakijamäärä vuoden 2016 yhteishaussa, kun Humak tarjosi edellisen kerran yhteisöpedagogi (AMK)-koulutusta monimuoto-opintoina Oulussa. Tuolloin opiskelupaikkaa tavoitteli ensisijaisena hakukohteenaan peräti 76 järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostunutta. Kaikkiaan koulutukseen oli 143 hakijaa. Opintopolku.fi -portaalissa yhteisöpedagogin monimuotototeutuksen hakukohde löytyy nimellä Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki.

Humakin opiskelijat voivat osallistua alan kehittämiseen myös osallistumalla Humakin hankkeisiin esimerkiksi harjoittelijoina. Kuvassa Humakin Baana-hankkeen aloitusseminaari Turussa.

Humakin uudistuneen monimuotokoulutuksen myötä alueelle perustettava opiskelijoiden lähivalmennusryhmä on jälleen mahdollista myös Oulussa. Tämän edellytyksenä on, että alueelta tulee riittävästi opiskelijoita valituksi. Alueellisen valmennustiimin kokoontumisten ohella, oppiminen tapahtuu monimuotoisissa digiympäristöissä kuten webinaareissa, verkkokeskusteluissa ja –kursseissa sekä työelämässä.

Monimuotokoulutukseen hakeutuminen edellyttää, että opiskelijalla on runsaasti alan työkokemusta, luottamustehtäviä tai aiempia opintoja. Nämä pisteytetään hakuaikana täytettävään esitietolomakkeeseen. Vain riittävästi alakohtaista kokemusta omaavat hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Mikäli arvelet, ettei sinulla ole riittävästi alakohtaista kokemusta, voit hankkia sitä opiskelemalla Humakin väyläopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa seuraavia hakukertoja varten. Väyläopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkinto-opintoja, jotka tuottavat hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. (Lue lisää väyläopinnoista)

Yhteisöpedagogikoulutukselle on tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla

Oulussa toimivan Koordinaatin erityisasiantuntijan Mika Pietilän mukaan ammattikorkeakoulututkinnon käytännönläheisyys tukee paikallista kehittämistä ja kokeilukulttuuria.

–Yhteisöpedagogikoulutuksen päättyminen Humakin Tornion kampuksella jätti aukon pohjoiseen. Opiskelijoiden tekemiä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä ei ole tarjolla niin runsaasti kuin aikaisemmin. Jokaisella alueella on erilaiset, alueen tarpeista ponnistavat kehittämistarpeet ja niitä monimuotokoulutus erityisesti tukee, Pietilä sanoo.

–Tutkinnolla on käyttöä niin järjestö- kuin julkisellakin sektorilla nuorisotyössä, nuorten kasvun tukemisessa kuin erilaisten yhteisöjen ohjauksessa ja tukemisessa, Pietilä jatkaa.

Pietilä on itse opiskellut monimuotototeutuksessa yhteisöpedagogiksi. Vaikka ajankäytön suhteen opiskelija on tiukoilla, niin hän suosittelee opintoja.

–Opinnollistin monia työtehtäviäni. Organisaatiomme sai mm. viestintäsuunnitelman, kansainvälisen nuorisovaihdon tulosten ja merkitysten arvioinnin sekä opinnäytetyön nuorten tieto- ja neuvontatyöstä, Pietilä luettelee.

Myöhemmin hän on jatkanut opintojaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta. AMK-tutkinto toimii väylänä ylempään korkeakoulututkintoon, maisteri- tai ylempi AMK-tutkintoon.

Yhteisöpedagogi (AMK) –koulutuksesta uutta näkökulmaa työhön

Syksyllä 2016 monimuoto-opinnot Humakin Oulun ryhmässä aloittanut Pekka Suopanki työskentelee Ii-instituutti –liikelaitoksessa liikunta- ja nuorisotyövastaavana. Hän toimii esimiehenä omassa yksikössä, johon kuuluu vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä, kaksi etsivää nuorisotyöntekijää sekä yksi liikuntaneuvoja. Lisäksi tiimissä työskentelee tapahtumavastaava ja –avustaja.

–Hakeuduin yhteisöpedagogi (AMK)-koulutukseen, koska halusi työhöni uutta näkökulmaa ja halusin päivittää opistotason tutkinnon vastaamaan nykypäivän AMK-tutkintoa.

Suopankikin näkee, että koulutukselle on Pohjois-Pohjanmaalla tarvetta, koska kauemmaksi lähteminen on usein hankalaa. Moni onkin kysynyt häneltä nykyisistä opinnoista ja Suopanki arvelee, että useampi esimerkiksi vapaa-aikaohjaajan tutkinnon suorittanut voisi haluta päivittää tutkintoaan.

–Koulutus on antanut uusia näkökulmia työhön. Lähipäivinä on voinut keskustella hyvinkin erilaiset työ- ja opiskelutaustat omaavien opiskelijakollegoiden kanssa sekä opiskeluun liittyvistä asioista että vaihtaa ajatuksia työelämään liittyen, Suopanki kertoo ja toteaa opiskelijoiden erilaisen taustan olevan positiivinen asia.

Suopangista monimuoto-opintojen hyvä puoli on, että opintoja voi räätälöidä itselle sopivaksi. Työn ja opiskelun yhteensovittaminen asettaa myös omat haasteensa.

–Deadlinet täytyy määrittää itse ja opintojen etenemisestä täytyy huolehtia itsenäisesti. Itse olen ajoittanut opintoja viikonloppuihin ja loma-aikoihin, Suopanki sanoo.

Humak järjestää opiskeluryhmän Ouluun, mikäli alueelta tulee riittävästi kiinnostuneita hakijoita, jotka tulevat valituksi koulutukseen.

Haku yhteisöpedagogiopintoihin päättyy 28.3.2018 kello 15.00. Siihen mennessä täytyy jättää myös YAMK-hakuun liittyvä ennakkotehtävä  ja haettaessa monimuotoryhmiin, tulee alasuuntautuneisuutta kartoittava etukäteistehtävä olla liitteineen palautettuna 9.4. kello 15.00 mennessä.

Lähipäivien parasta antia on ajatusten vaihto hyvinkin erilaisten työ- ja opiskelutaustan omaavien opiskelijakollegoiden kanssa, haastatellut kertovat.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-opiskelua Oulusta käsin

Koordinaatin kehittämispäällikkönä työskentelevä Jaana Fedotoff opiskeli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogiikasta. Hänen mukaansa opiskelu työn ohella vaatii hyvää aikataulutusta ja itsekuria, ja opinnot Oulusta Helsinkiin vaativat ennakoivaa aikataulutusta, jolloin opintoihin liittyvät tavoitteet tulevat suoritetuiksi.

Oman osaamisen päivittäminen oli Fedotoffille selvyys ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen oli ollut opintojen listalla. Oma työ vaati jo paljon matkustamista, opiskelun tuomat lisämatkapäivät eivät tuntuneet ylitsepääsemättömältä esteeltä.

–Lähiopetuspäivät Helsingissä olivat antoisia. Ne mahdollistivat pysähtymisen oman ammatillisen pohdinnan ääreen. Ne toivat myös iloa elämään, sillä koossa oli huima joukko eri alojen osaajia, Fedotoff toteaa.

Fedotoff kertoo koulutuksen kautta oppineensa syventämään ymmärrystä omasta osaamisestaan ja samalla hän oppi myös ammatillista minäänsä.

–Koulutus toimi minulle hyvänä asiantuntijuuden mittarina.

Oulusta opintoja harkitseville hän suosittelee kurinalaisuuden lisäksi kustannusten laskemista etukäteen. Matkoista on mahdollista säästää, mikäli niin haluaa. Myös oman elämän aikataulujen yhteensovittaminen vaatii tasapainottelua, mikä ei aina ole helppoa. Lomiaan voi joutua uhraamaan opinnoille, mutta opinnot saattavat tarjota myös irtiottoa arjesta.

–Minulle opinnot ja lähipäivät tarjosivat mahdollisuuden hengähdystaukoon kiireen keskellä.

Fedotoff muistuttaa, että työpaikan positiivinen ilmapiiri ja tuki henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on myös tärkeää. Työpaikalta kannattaa tiedustella mahdollisuutta palkallisiin koulutuspäiviin.

Hakukelpoisuuden (ylempi AMK) –koulutukseen antaa soveltuva AMK- tai korkeakoulututkinto ja alan työkokemus. Uutta tänä vuonna on se, että myös tradenomi (AMK) – tutkinnon suorittanut voi hakea.

Yhteisöpedagogikoulutuksen monimuotototeutus tukee alueen tarpeista nousevia kehittämistarpeita. Kuvassa Mika Pietilä (vas.) ja Jaana Fedotoff Koordinaatista.

Lisätietoja yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutuksesta

Oulussa voit opiskella myös kulttuurituottajaksi (AMK) digiopintoina

Humakin digikampusuudistuksen myötä myös kulttuurituottajaksi (AMK) on mahdollista opiskella Oulusta käsin.

Toisin kuin yhteisöpedagogiopetus, kulttuurituotannon opetus ja valmennus tapahtuvat kokonaan verkon välityksellä. Myöskään työkokemusta ei kulttuurituottajaksi hakeutuvalta monimuoto-opiskelijalta vaadita toisin kuin yhteisöpedagogien monimuotokoulutuksessa.

Lisäksi Humakissa voi opiskella tulkkausalan ammatiksi kahdella eri profiililla.

Päiväopintoina yhteisöpedagogiksi voi opiskella Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Nurmijärvellä. Kulttuurituottajaopintoihin haetaan Turkuun ja Jyväskylään, kun pääkaupunkiseudulla on sisäänotossa välivuosi. Tulkkausalaa opiskellaan Kuopiossa ja Helsingissä.