Hakukohde Opintopolku.fi:ssä:

Oletko kaivannut mahdollisuutta opiskella yhteisöpedagogiksi Pohjois-Pohjanmaalla? Nyt se on mahdollista, sillä Humak ja Centria järjestävät yhdessä verkkopainoitteisen monimuotokoulutuksen Ylivieskassa. Koulutus palvelee myös Keski-Pohjanmaalla opinnoista haaveilevia, sillä Ylivieska sijaitsee Keski-ja Pohjois-Pohjanmaan rajan lähellä hyvien kulkuyhteyksien risteyskohdassa.

Opintosisältöjä yhdessä Centrian kanssa

Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen hakukohteena on Helsinki, mutta verkkopainoitteisen monimuotokoulutuksen lähiopetuspaikka on Ylivieska. Yhteisöpedagogi-tutkinnon (210 op) laajuudesta noin 60-80 op suoritetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä tarjoamina opintojaksoina. 

Voit klikata Humakin Ylivieskan opetusryhmään hakuun Opintopolkuun suoraan alla olevasta kuvasta

Yhteistyössä toteutettavat opinnot liittyvät yleisiin/perusopintoihin, yhteisöpedagogin ammatillisiin opintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Humakissa opiskelevat tekevät tutkinnon järjestö- ja nuorisotyön profiilin mukaisesti. Centriassa opiskelevat tekevät tutkinnon kirkon nuorisotyö profiilin mukaisesti.

Opintopistemäärä ja opintosisällöt, joita opiskelijan tutkintoon vaaditaan, määräytyy AHOT-prosessin perusteella. Valinnassa otetaan otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus ja koulutukseen soveltuvat aikaisemmat opinnot sekä muulla tavalla hankittu osaaminen eli hakijalta edellytetään alasuuntautuneisuutta. Opintoaika määräytyy suoritettavaksi jäävien opintopisteiden perusteella.

Oppimisympäristöt – lähiopetuspäiviä kolme kertaa vuodessa

Opintojen oppimisympäristöjä ovat digitaaliset Humakin verkkoympäristöt, alueellinen lähivalmennus, yksilöllinen oppiminen, yhteisölliset oppimisympäristöt ja oppiminen alan työelämässä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

Alueellisia lähivalmennustapaamisia on kolme kertaa vuodessa. Ylivieskan ryhmän ensimmäisen lukuvuoden lähiopetuspäivät ovat 2.-4.9.2019, 13.-14.1.2020 ja 18.-19.5.2020.

Edellisen kerran Humak tarjosi yhteisöpedagogikoulutusta monimuotona Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa vuonna 2016. Tuolloin opiskelupaikkaa tavoitteli ensisijaisena hakukohteenaan peräti 76 järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostunutta. Kaikkiaan koulutukseen oli 143 hakijaa.

Kuvassa Humakin Baana-hankkeen aloitusseminaari Turussa. Baana on tarjonnut työelämälähtöisiä harjoitteluja maahanmuuttajien työllistämisprojektissa.

Monimuotokoulutukseen hakeutuminen edellyttää, että opiskelijalla on runsaasti alan työkokemusta, luottamustehtäviä tai aiempia opintoja. Nämä pisteytetään  esitietolomakkeeseen. Vain riittävästi alakohtaista kokemusta omaavat hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Mikäli arvelet, ettei sinulla ole riittävästi alakohtaista kokemusta, voit hankkia sitä opiskelemalla Humakin väyläopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa seuraavia hakukertoja varten. Väyläopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkinto-opintoja, jotka tuottavat hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. (Lue lisää väyläopinnoista)

Yhteisöpedagogikoulutukselle on tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla

Haastattelimme viime vuonna Oulussa toimivan Koordinaatin erityisasiantuntijaa Mika Pietilää  yhteisöpedagogikoulutuksen tarpeellisuudesta alueella. Pietilän mukaan ammattikorkeakoulututkinnon käytännönläheisyys tukee paikallista kehittämistä ja kokeilukulttuuria.

–Yhteisöpedagogikoulutuksen päättyminen Humakin Tornion kampuksella jätti aukon pohjoiseen. Opiskelijoiden tekemiä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä ei ole tarjolla niin runsaasti kuin aikaisemmin. Jokaisella alueella on erilaiset, alueen tarpeista ponnistavat kehittämistarpeet ja niitä monimuotokoulutus erityisesti tukee, Pietilä sanoo.

–Tutkinnolla on käyttöä niin järjestö- kuin julkisellakin sektorilla nuorisotyössä, nuorten kasvun tukemisessa kuin erilaisten yhteisöjen ohjauksessa ja tukemisessa, Pietilä jatkaa.

Pietilä on itse opiskellut monimuotototeutuksessa yhteisöpedagogiksi. Vaikka ajankäytön suhteen opiskelija on tiukoilla, niin hän suosittelee opintoja.

–Opinnollistin monia työtehtäviäni. Organisaatiomme sai mm. viestintäsuunnitelman, kansainvälisen nuorisovaihdon tulosten ja merkitysten arvioinnin sekä opinnäytetyön nuorten tieto- ja neuvontatyöstä, Pietilä luettelee.

Myöhemmin hän on jatkanut opintojaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta. AMK-tutkinto toimii väylänä ylempään korkeakoulututkintoon, maisteri- tai ylempi AMK-tutkintoon.

Yhteisöpedagogi (AMK) –koulutuksesta uutta näkökulmaa työhön

Syksyllä 2016 monimuoto-opinnot Humakin Oulun ryhmässä aloittanut Pekka Suopanki työskentelee Ii-instituutti –liikelaitoksessa liikunta- ja nuorisotyövastaavana. Hän toimii esimiehenä omassa yksikössä, johon kuuluu vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä, kaksi etsivää nuorisotyöntekijää sekä yksi liikuntaneuvoja. Lisäksi tiimissä työskentelee tapahtumavastaava ja –avustaja. Haastattelimme Suopankia viime vuonna selvitellessämme koulutustarvetta Pohjois-Pohjanmaalla.

–Hakeuduin yhteisöpedagogi (AMK)-koulutukseen, koska halusi työhöni uutta näkökulmaa ja halusin päivittää opistotason tutkinnon vastaamaan nykypäivän AMK-tutkintoa.

Suopankikin näkee, että koulutukselle on Pohjois-Pohjanmaalla tarvetta, koska kauemmaksi lähteminen on usein hankalaa. Moni onkin kysynyt häneltä nykyisistä opinnoista ja Suopanki arvelee, että useampi esimerkiksi vapaa-aikaohjaajan tutkinnon suorittanut voisi haluta päivittää tutkintoaan.

–Koulutus on antanut uusia näkökulmia työhön. Lähipäivinä on voinut keskustella hyvinkin erilaiset työ- ja opiskelutaustat omaavien opiskelijakollegoiden kanssa sekä opiskeluun liittyvistä asioista että vaihtaa ajatuksia työelämään liittyen, Suopanki kertoo ja toteaa opiskelijoiden erilaisen taustan olevan positiivinen asia.

Suopangista monimuoto-opintojen hyvä puoli on, että opintoja voi räätälöidä itselle sopivaksi. Työn ja opiskelun yhteensovittaminen asettaa myös omat haasteensa.

–Deadlinet täytyy määrittää itse ja opintojen etenemisestä täytyy huolehtia itsenäisesti. Itse olen ajoittanut opintoja viikonloppuihin ja loma-aikoihin, Suopanki sanoo.

Haku koulutukseen päättyy 3.4.2019 kello 15.00.

Lähipäivien parasta antia on ajatusten vaihto hyvinkin erilaisten työ- ja opiskelutaustan omaavien opiskelijakollegoiden kanssa, haastatellut kertovat.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-opiskelua Oulusta käsin

Haastattelimme viime vuonna myös Koordinaatin kehittämispäällikkönä työskentelevä Jaana Fedotoff, joka suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogiikasta. Hän kävi Helsingin lähiopetuspäivillä Oulusta kläsin. Hänen mukaansa opiskelu työn ohella vaatii hyvää aikataulutusta ja itsekuria. Opinnot Oulusta Helsinkiin vaativat ennakoivaa aikataulutusta, jolloin opintoihin liittyvät tavoitteet tulevat suoritetuiksi.

Oman osaamisen päivittäminen oli Fedotoffille selvyys ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen oli ollut opintojen listalla. Oma työ vaati jo paljon matkustamista, opiskelun tuomat lisämatkapäivät eivät tuntuneet ylitsepääsemättömältä esteeltä.

–Lähiopetuspäivät Helsingissä olivat antoisia. Ne mahdollistivat pysähtymisen oman ammatillisen pohdinnan ääreen. Ne toivat myös iloa elämään, sillä koossa oli huima joukko eri alojen osaajia, Fedotoff toteaa.

Fedotoff kertoo koulutuksen kautta oppineensa syventämään ymmärrystä omasta osaamisestaan ja samalla hän oppi myös ammatillista minäänsä.

–Koulutus toimi minulle hyvänä asiantuntijuuden mittarina.

Oulusta opintoja harkitseville hän suosittelee kurinalaisuuden lisäksi kustannusten laskemista etukäteen. Matkoista on mahdollista säästää, mikäli niin haluaa. Myös oman elämän aikataulujen yhteensovittaminen vaatii tasapainottelua, mikä ei aina ole helppoa. Lomiaan voi joutua uhraamaan opinnoille, mutta opinnot saattavat tarjota myös irtiottoa arjesta.

–Minulle opinnot ja lähipäivät tarjosivat mahdollisuuden hengähdystaukoon kiireen keskellä.

Fedotoff muistuttaa, että työpaikan positiivinen ilmapiiri ja tuki henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on myös tärkeää. Työpaikalta kannattaa tiedustella mahdollisuutta palkallisiin koulutuspäiviin.

Hakukelpoisuuden (ylempi AMK) –koulutukseen antaa soveltuva AMK- tai korkeakoulututkinto ja alan työkokemus. Viime vuodesta alkaen myös tradenomi (AMK) – tutkinnon suorittanut voi hakea yhteisöpedagogiikan maisteritasoiseen koulutukseen.

Yhteisöpedagogikoulutuksen monimuotototeutus tukee alueen tarpeista nousevia kehittämistarpeita. Kuvassa Mika Pietilä (vas.) ja Jaana Fedotoff Koordinaatista.

Hakulinkki yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -monimuotokoulutukseen

Voit opiskella myös kulttuurituottajaksi (AMK) digiopintoina – kaikkialta Suomesta!

Humakin digikampusuudistuksen myötä myös kulttuurituottajaksi (AMK) on mahdollista opiskella – kokonaan verkossa. Tähän koulutukseen sinulta ei vaadita alasuuntautumista ja voit hakea koulutukseen suoraan myös lukiosta. Koulutus oli viime vuonna Humakin suosituin hakukohde ja valituista enemmistö tuli opintoihin suoraan lukuista.

Kulttuurituotannon opetus ja valmennus tapahtuvat kokonaan verkon välityksellä. Työkokemusta ei kulttuurituottajaksi hakeutuvalta monimuoto-opiskelijalta vaadita toisin kuin yhteisöpedagogien monimuotokoulutuksessa.

Lisäksi Humakissa voi opiskella tulkkausalan ammatiksi kahdessa sisällöltään poikkeavassa koulutuksessa. Tulkkausalaa opiskellaan Kuopiossa (puhevammaisten tulkkaus) ja Helsingissä (viittomakielen tulkki).

Päiväopintoina yhteisöpedagogiksi voi opiskella Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Nurmijärvellä. Kulttuurituottajaopintoihin haetaan Kauniaisiin ja Jyväskylään, kun Turussa on sisäänotossa välivuosi.