Videobranding osallistui NY Suomen finaaliin Liittyviä tiedostoja

Humak on yksi edistyneimmistä ammattikorkeakouluista, kun tarkastellaan toimia yrittäjyyden edistämisessä ja yritysyhteistyön kehittämisessä. Tämä ilmenee opetus- ja kulttuuriministeriön julkistamassa selvityksessä.

OKM lähetti keväällä 2015 korkeakouluille kyselyn siitä, millaisin toimenpitein ne edistävät yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Itsearviointina suoritettu kysely lähetettiin 39 korkeakoulun (14 yliopistoa, 24 ammattikorkeakoulua ja maanpuolustuskorkeakoulu) rehtorille, joita pyydettiin vastaamaan koko korkeakoulun näkökulmasta.

Ammattikorkeakoulut yliopistoja edellä

Selvityksen keskeinen tulos on se, että ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja edellä yrittäjyyden tukemisessa ja yrittäjämäisen toimintatavan tukemisessa. Erot korkeakoulujen välillä yrittäjyyden edistämisessä ovat huomattavia ja vaihtelua on paljon.

Yrittäjyyden edistämisessä pisimmällä yliopistoista arvioivat olevansa Aalto-yliopisto, Hanken, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, ja Vaasan yliopisto.

Ammattikorkeakouluista puolestaan edistyneimpiä ovat Turun AMK, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Humak ja Centria.

Yrittäjyys – mutta myös yrittäjämäinen toimintatapa

Kyselystä selviää, että näkemys yrittäjyydestä ja yrittäjyysopinnoista on osassa korkeakouluja edelleen melko kapea. Monesti koetaan, että yrittäjyysopinnot on tarkoitettu vain yrittäjäksi ryhtyville, eikä yrittäjämäisen toimintatavan merkitystä työllistymiselle välttämättä ymmärretä. Suuri osa korkeakouluista kuitenkin tunnistaa toimintojen hajanaisuuden sekä tarpeelliset yrittäjyyden kehittämiskohteet ja kokee tarpeelliseksi puuttua asiaan.

Yrittäjyys on tarkoitus nostaa tarkasteluun opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä solmittavissa tulossopimuksissa vuosille 2017-2020.

Yrittäjyys on yksi Humakin strategisista tavoitteista

Humak korostaa tehtävässään kansalaisten tarpeista lähtevää innovaatiotoimintaa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Luovien alojen yritystoiminnan kehittämisessä Humakilla on valtakunnallinen vastuu. Se on alojensa järjestö- ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkaus- ja viittomakielialan johtava kouluttaja ja kehittäjä.

Humakin kaikkien koulutusalojen opintosisällöissä näkyy monipuolisesti yrittäjyysajattelu – niin sisäinen kuin ulkoinen yrittäjyys.

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Valmistujeiden yhteisöpedagogien työpaikat ovat pääosin julkisella ja kolmannella sektorilla eli kunnissa ja järjestöissä, mutta yrittäjämäinen työnteon tapa yleistuu niissäkin. Tulkkausalalla muutos on parhaillaan menossa ja yhä useammat tulkit  työskentelevät myös yrittäjinä. Kulttuurituottajia työllistävät järjestöt ja yksityiset yritykset, ja luovan yrittäjyyden osuus on kasvussa. Moninaisille kentille. Selvitys Humakista valmistuneiden yhteisöpedagogien työelämään sijoittumisesta, koulutuskokemuksista ja jatko-opiskelusuunnitelmista ilmestyy lokakuun 2015 aikana.

Hyundai Brillilant Young Entrepreneur reward

Humakin kulttuurituottajaopiskelija Julia Innilä (toinen oikealta) pitelee voittajayrityksen Activerin palkintoa.

Yrittäjyys osana opintoja

Humakilaiset opiskelijat ovat menestyksellisesti osallistuneet korkean asteen NY Start Up ohjelman opintoihin,  joissa he suorittavat moniammatillisissa tiimeissä tutkintonsa yrittäjyysopintoja perustamalla oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä. Valmiissa toimintaympäristössä on mahdollisuus turvallisesti kokeilla ideaa käytännössä.

Esimerkkinä Humakin yrittäjyys-opetuksesta ovat vuosittaiset, valtakunnalliset Nuoriyrittäjyys-kilpailut, joissa humakilaiset ovat menestyneet hyvin. Viime vuonna voittaneessa ja kolmessa muussa palkitussa NY-yrityksessä oli humakilainen jäsen. Lue lisää

Thinger NY

Thinger NY on vaatteiden treffipalvelu

Kuvassa etusivulla taiteen verkkokauppa Nau art, ylinnä sivulla VideoBranding Ny