Kahviloita, kakkuja ja konsulttipalveluja – Tempo-hankkeen ”Näin perustat yrityksen Suomessa”– verkkokurssin pilotointikokemuksia

“I finally managed to put all my ideas in order and structure them to make sense.”

Tempo-hankkeen yksi päätuotoksista on verkkokurssi ”Näin perustat yrityksen Suomessa”. Verkkokurssia on rakennettu Humakin Hoodle-verkko-oppimisympäristöön moniammatillisessa työryhmässä. Mukana on ollut yrittäjyyden, pedagogiikan, teknisen toteutuksen ja kulttuurisen moninaisuuden ammattilaisia. Materiaali on tehty selkeällä suomella sekä englanniksi.

“I can do a Business Plan now for any business I will plan to do on the future.”

Kurssissa on yhteensä 12 erilaista teemaa, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen Suomessa. Oman osionsa saavat mm. asiakkaat, hinnoittelu sekä tietenkin myynti ja markkinointi. Jokaisessa teemassa tehdään tehtäviä ja täytetään osa liiketoimintasuunnitelmaa. Tavoitteena on että, kurssin loputtua osallistujalla on valmis liiketoimintasuunnitelma vietäväksi eteenpäin, vaikkapa paikallisten yritysneuvojien katsottavaksi.

Teemojen sisällä tekstit pidettiin lyhyinä, jokaisessa osiossa on myös aihetta taustoittava video sekä sitä tarkemmin esittelevä ”Näin Suomessa” -osio. Teemojen rakenne pysyy myös samankaltaisena, mikä selkeyttää verkko-opintojen hahmottamista. Erilaisia sisältö- ja tehtävätyyppejä pyrittiin käyttämään monipuolisesti, mutta käyttäjäystävällisesti. Kertaustehtävissä, eli ylimääräisissä lisätehtävissä, hyödynnetään pelillisiä elementtejä. Kurssialustalle on tulossa myös hankkeessa kehitettyjä piirrosvideoita, joissa avataan keskeisiä osa-alueita yrittäjäksi pyrkivän polulla.

“I would have loved to discuss about additional aspects, like the fields and areas which interested the participants (Sales in Finland? Tourism in Finland? E-shopping in Finland? Catering in Finland?…).

Alkukartoituksessa kävimme läpi erilaisia yrittäjyyteen tehtyjä kohderyhmällemme soveltuvia verkkomateriaaleja. Saatavilla oli myös kohderyhmällemme soveltuvia yleisiä materiaaleja yrittäjyydestä, mutta täysin vastaavaa tuotetta emme kartoituksessamme löytäneet. Varsinkin englanninkieliselle kurssille tuntui olevan tarvetta. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen yrittäjät muodostavat hyvän työryhmän tehtäessä tämän tyyppistä verkkototeutusta, sillä moniammatillisuus mahdollistaa aiheen ristivalaisemisen useasta eri näkökulmasta käsin. Kohderyhmän kuuleminen pilotoinnissa auttaa meitä kehittämään tuotteesta myös käyttäjän näkökulmasta toimivan. Yrittäjyyden perusteiden lisäksi kohderyhmämme toi esiin toiveita myös laajemmasta sisällöstä.

“I often needed to ask questions or discuss something to be sure I understood it, or to be able to complete the tasks.”

Verkkokurssia kehitetään käyttäjälähtöisesti. Kurssia pilotoitiin tänä keväänä kohderyhmällä. Pilotoinnista kerätyt palautteen analysoidaan ja niitä hyödynnetään syksyllä avautuvan verkkokurssin kehitystyössä.  Kevään pilottikurssin viimeisellä verkkotapaamiskerralla varattiin aikaa anonyymin palautelomakkeen täyttämiseen, lomakkeeseen pystyi vastamaan myös kurssialustalla. Lisäksi vertaisvetäjät lähettivät sen omalle pienryhmälleen WhatsApp-palvelussa. Kurssin suoritti 24 henkilöä ja saimme kyselyyn määräaikaan mennessä 20 vastausta (Tempon yrittäjyyskurssin 2.2.-20.4.2021 palautelomake / Feedback form for the Tempo Entrepreneurship course 2.2.-20.4.2021)

Tussilla läpinäkyvälle taululle piirretty miellekartta liiketoimintasuunnitelmasta englanniksi ja tussia pitelevä käsi.

Pilotoinnista saadun palautteen perusteella tehdään jatkokehitystoimia mm. visualisoinnin, tehtävätyyppien sekä rakenteen osalta. Vuorovaikutuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien kehittäminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta jatkossa itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti suoritettavassa verkkokurssissa. Pilotoinnissa kansainvälisten osaajien ryhmä oli hyvin heterogeeninen, mutta heillä oli apuna opiskelijoista koottu vertaisvetäjien ryhmä. Näiltä vertaisvetäjiltä he saivat tarvittaessa opastusta verkkoympäristön käytössä sekä opiskelumotivaation ylläpitämisessä. Pilottiryhmäläisillä oli hyvin erilaiset tiedot ja taidot itsenäiseen verkko-opiskeluun.

“I was sometimes confused between the different versions of the lessons / jumping back and forth from English to Finnish”

Pilotoinnissa huomasimme myös sen, että käytössä olleet kielivaihtoehdot eli suomi ja englanti, eivät aina olleet riittäviä. Jonkin verran helpotusta toi, että jotkut kurssin videoista oli mahdollista katsoa arabiankielisellä tekstityksellä. Helposti ajatellaan, että englanti on yleinen valtakieli, jota kaikki osaavat, mutta näin aina ole. Kurssi sisältää monitahoisia ja kielellisesti haastavia sisältöjä, kuten vaikkapa verotukseen, kirjanpitoon, lupiin ja vakuutuksiin liittyviä osioita. Suomessa yrityksen perustamiseen liittyy paljon lakeja ja säädöksiä, mitä muissa maissa ei välttämättä ole. Tällöin tarpeeksi hyvän kielitaidon merkitys asioiden oppimisessa on tärkeä. Pilottikurssilla suomen- ja englanninkielinen materiaali löytyivät samalta kurssialustalta, jatkossa on tarkoitus tehdä kaksi erillistä toteutusta, toinen suomeksi ja toinen englanniksi.

Käyttäjälähtöisesti kehitettävää ”Näin perustan yrityksen Suomessa” -verkkokurssia tehdään moniammatillisessa asiantuntijatiimissä, jossa on yrittäjyyden, pedagogiikan, moninaisuuden ja teknisen kehittämisen ammattilaisia. Pilotoimalla kurssia todellisilla käyttäjillä ja jatkokehittämällä tuotetta saadun palautteen perusteella parannamme verkkokurssin käytettävyyttä niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. “Näin perustat yrityksen Suomessa”-verkkokurssi kohdennetaan jatkossa AMK-valmiudet omaaville oppijoille, jotka voivat suorittaa kurssin itsenäisesti.  Kurssin vahvuutena on konkretia, jolla aiheeseen pureudutaan. Käytyään kurssin oppijalla on käsitys siitä, mitä käytännön toimia yrityksen perustaminen Suomessa edellyttää, mitkä vakuutukset ovat pakollisia ja mihin viranomaisiin aloittavan yrittäjän pitää olla yhteyksissä.  Varsinainen kurssi valmistuu syksyllä 2021.

Kuva: Pixabay.

Lähde:

Tempon yrittäjyyskurssin 2.2.-20.4.2021 palautelomake / Feedback form for the Tempo Entrepreneurship course 2.2.-20.4.2021. Väliotsikot palautteesta.

  • Kirjoittaja: Niina Autiomäki, FM, AmO, suunnittelija, Tempo-hanke, 21.5.2021
  • Kirjoittaja: Iina-Maria Piilinen, FM, lehtori, Tempo-hanke, 21.5.2021