Toiveita ja lupauksia – taide ja kulttuuri tavoitteissa ja vaaliohjelmissa

Kulttuuri ja Eduskuntavaalit

Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat olennainen osa kulttuurijärjestöjen ja –organisaatioiden toimintaa varsinkin vaalien lähestyessä. Eduskuntavaalien alla useat toimijat julkaisevatkin hallitusohjelmatavoitteitaan vaikuttaakseen ehdokkaisiin ja vaalien jälkeiseen hallitusohjelman rakentamiseen.

Puolueet pyrkivät puolestaan profiloitumaan toisistaan eroaviksi vaihtoehdoiksi vaaliohjelmillaan, joissa – ainakin osassa niistä – linjataan myös taidetta ja kulttuuria koskevia käsityksiä. Kuinka toiveet ja tulevien päätöksentekijöiden linjaukset kohtaavat?

Tarkastelua varten käytiin läpi otos kulttuurialan toimijoiden hallitusohjelmatavoitteita ja eduskuntapuolueiden (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit sekä siniset) eduskuntavaaliohjelmia.

Ohjelmatavoitteet moninaisia, yhteistäkin löytyy

Hallitusohjelmatavoitteita asettaneista poimittu otos on laaja. Taideneuvosto on taiteen edistämiskeskuksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa asiantuntijavirastossa toimiva taidepoliittinen asiantuntija. Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien puolesta puhuu Lyhty ry., TAKU ry. on taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö.

Keskeiset museot, orkesterit, teatterit ja festivaalit ovat julkaisseet yhdessä omia tavoitteitaan, kuten myös taiteen tiedotuskeskukset. Suomen Taiteilijaseura, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Suomen Säveltäjät ry. ja myös tanssijoita edustava Suomen Teatterit ry. täydentävät joukkoa.

Moninaisuudestaan huolimatta toimijoiden hallitusohjelmatavoitteista löytyy paljon yhteistä. Keskeinen ja yhteinen tavoite (tiedotuskeskuksia lukuun ottamatta) on nostaa taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista tulevan hallituskauden aikana yhteen prosenttiin (nykyisin 0,8 %). Rahassa tämä tarkoittaa noin 110 miljoonan euron lisäystä. Teme tekee tässä poikkeuksen esittämällä 2 % osuutta. Keinoiksi esitetään mm. painopisteen siirtämistä yritystuista luovan talouden kehittämiseen.

VOS-rahoituksen uudistuksen jatkamista ja erityisesti taiteen vapaan kentän aseman parantamista tavoittelevat taideneuvoston ja Temen lisäksi museot, orkesterit, teatterit ja festivaalit yhteisohjelmassaan sekä tanssijat. Lyhty, säveltäjät ja tanssijat sekä Suomen Taiteilijaseura korostavat taiteilijan ja tekijän toimeentulon parantamista.

Viimemainittu esittää lisäksi yhdessä taideneuvoston kanssa taiteilijapalkkakokeilua (apurahojen muuttamista palkaksi taiteen vapaus säilyttäen). TAKU ja Teme edellyttävät työsuhteen määritelmän laajentamista ja mm. itsensätyöllistäjien aseman parantamista.

Lyhty ajaa erityisen voimakkaasti luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn edistämistä. Se esittää mm. luovan talouden nostamista Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteemaksi ja luovien alojen rahoitusmallien kehittämistä. Tekijänoikeuslainsäädännön kehittämisponteen yhtyvät niin Teme kuin säveltäjätkin.

Yksittäisistä tavoitteista voi mainita ajankohtaisina häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumisen, taiteen prosenttiperiaatteen vahvistamisen ja arpajaisverolain maltillisen uudistamisen sekä työrauhan palauttamisen oppilaitoksiin.

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmat lupaavat ja vaikenevat

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa taide ja kulttuuri saa vaihtelevasti huomiota, yleisesti ottaen melko niukasti. Linjana tarkastelussa oli, että puolueelta on löydyttävä erillinen, eduskuntavaaleja 2019 koskeva vaaliohjelma. Erillisiin yleisohjelmiin tai temaattisiin ohjelmiin ei syvennytty.

Kulttuurin harrastamisen, erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta, nostavat esiin kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue ja vasemmistoliitto. Taiteen perusopetusta korostavat kokoomus, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto. Valtionosuusjärjestelmän kehittämistä ja kulttuurin osuuden nostamista yhteen prosenttiin valtion budjetista esittävät sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut mainitsevat kokoomus, sosialidemokraatit, kristillisdemokraatit, keskusta ja ruotsalainen kansanpuolue, kaupunkikulttuuria ja yhteisöllistä kulttuurista osallistumista kokoomus, keskusta ja ruotsalainen kansanpuolue. Taiteilijoiden toimeentulosta ja valtion taiteilija-apurahasta kantavat huolta sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

Yksittäisinä mainintoina kulttuuri- ja luonnonmaisemat (kokoomus, keskusta ja sosialidemokraatit), kulttuuritilojen yhteiskäyttö (sosialidemokraatit), itsensätyöllistäjien asema, ponsi julkiselle sektorille hoitaa kulttuurin ja taiteenalan tilaustyöt palkkatyönä sekä taiteen prosenttiperiaatteen vahvistaminen (vasemmistoliitto) täydentävät kuvaa.

Perussuomalaisten, sinisten ja vihreiden eduskuntavaaliohjelmissa taidetta ja/tai kulttuuria ei mainita lainkaan.

Vertailun perusteella voi havaita, että tavoitteiden ja lupausten välillä on suuria eroja. Vaaliohjelmissa liikutaan enimmäkseen yleisellä tasolla ja tyydytään yksittäisiin lupauksiin tai ponsiin. Vasemmistoliitto esittää yksityiskohtaisimpia ehdotuksia ja lupauksia. Vastaavasti tavoitteiden asetteluissa linjataan joskus napakan suurpiirteisesti, joskus hyvinkin perusteellisesti. Suomen Taiteilijaseuran ja Lyhty ry:n tavoitteet on monipuolisimmin ja konkreettisimmin jäsennelty.

Suurimpana yllätyksenä voi pitää sitä, ettei yhdenkään puolueen ohjelmissa viitata millään tavoin luovan talouden mahdollisuuksiin. Aineettoman talouden merkitystä on sekä tutkittu että mm. ministeriöiden voimin pyritty edistämään jo pitkään, viime aikoina myös osana ilmastonmuutosta koskevia ratkaisuja.

Yksimielisyys monista tavoitteista (prosentti budjettiin, työntekijän asema, vapaan kentän toimintaedellytykset jne.) kertoo siitä, että taiteen ja kulttuurin kentällä paitsi tunnistetaan samoja ongelmia, myös pyritään vaikuttamaan yhteistuumin. Painotuserot ja mahdolliset vastakkainasettelut vaatisivat oman, yksityiskohtaisemman tarkastelunsa.

Tällainen pintapuolinen vertailu ei ratkaise epävarman äänestäjän ongelmia. Hänen kannattaakin pureutua perusteellisemmin puolueiden ohjelmatarjontaan, osallistua vaalitilaisuuksiin ja väittelyihin, katsella vaalivideoita ja tutustua myös erilaisten vaalikoneiden antiin – kansalaisen kriittisellä mielellä.

 

Lähteet

Kansallinen kokoomus 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY 2019. Hallitusohjelmatavoitteet. Viitattu 26.3.2019. https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/uploads/2018/09/lyhty-hallitusohjelmatavoitteet-final_low.pdf

Perussuomalaiset 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/Eduskuntavaaliohjelma-2019.pdf

Sininen tulevaisuus 2019. Ohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.sininentulevaisuus.fi/ohjelma/

Suomen Keskusta 2019. Vaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.keskusta.fi/Eduskuntavaalit-2019/Vaaliohjelma

Suomen Kristillisdemokraatit 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.kd.fi/politiikka/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://sdp.fi/fi/eduskuntavaalit/

Suomen Säveltäjät ry. 2019. Hallitusohjelmatavoitteet. Viitattu 26.3.2019. http://composers.fi/2019/01/saveltajat-laativat-omat-hallitusohjelmatavoitteensa/

Suomen Taiteilijaseura ry. 2019. Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023. Viitattu 26.3.2019. https://artists.fi/seura/hallitusohjelmatavoitteet/

Suomen Teatterit ry. 2019a. Museoiden, orkestereiden, teattereiden ja festivaalien hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023. Viitattu 26.3.2019. http://www.suomenteatterit.fi/2018/11/museoiden-orkestereiden-teattereiden-ja-festivaalien-hallitusohjelmatavoitteet-2019-2023/

Suomen Teatterit ry. 2019b. Tanssin hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023. Viitattu 26.3.2019. http://www.suomenteatterit.fi/2019/02/tanssin-hallitusohjelmatavoitteet-2019-2023/

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry. 2019. Hallitusohjelmatavoitteet. Viitattu 26.3.2019. http://taku.fi/tag/hallitusohjelmatavoitteet/

Taiteen edistämiskeskus 2019. Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet. Viitattu 26.3.2019. https://www.taike.fi/documents/1215167/0/Taideneuvosto_hallitusohjelmatavoitteet_2019-2023.pdf/4911680a-e3d1-cf88-c9cc-ff986047895d

Taiteenalojen tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteet 2019. Viitattu 26.3.2019. http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/music-finland/fi/dokumentit/tiedotuskeskukset_hallitusohjelmatavoitteet.pdf

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto 2019. Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023. Viitattu 26.3.2019. https://www.teme.fi/fi/7164-2/

Vasemmistoliitto 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://vasemmisto.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Vihreä liitto 2019. Eduskuntavaaliohjelma. Viitattu 26.3.2019. https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/eduskuntavaaliohjelma-2019

 

  • Kirjoittaja: Jari Hoffrén, YTT, kulttuurituotannon lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 01.4.2019