Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-koulutukseen uusia pohjakoulutuksia

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus on jatkossa tarjolla yhä suuremmalle hakijajoukolle. Hakijoiden näkökulmasta tervetulleita muutoksia ovat lisääntyneet pohjakoulutusnimikkeet sekä alentunut työkokemusvaatimus. Koulutukseen vaadittava tutkinnon jälkeinen työkokemusvaatimus laski 36 kuukaudesta 24 kuukauteen.

Entisten tutkintojen lisäksi pohjakoulutukseksi hyväksytään humanistisen ja kasvatusalan lisäksi useampi lähialan suomalainen ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

Hyväksyttävät pohjakoulutukset yhteisöpedagogi yamk:iin

 • sosiaaliala
 • liikunta-ala
 • ravitsemis- ja talousala
 • kulttuuriala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnon ala
 • teatteri-ilmaisun ohjaaja
 • geronomi
 • tanssinopettaja

Lisäksi hakukelpoisuuden antaa edellä mainittujen alojen yliopistossa suoritettu tutkinto. Voit hakea suosittuun Suomen suurimman yhteisöpedagogien kouluttajan tarjoamaan koulutukseen, jos olet esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti tai filosofian maisteri; yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri; valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri; kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri; kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri, hallintotieteiden kandidaatti tai maisteri, viittomakielen maisteriohjelma (filosofian maisteri) tai teologian kandidaatti tai maisteri. Myös oikeustieteen kandidaatti tai maisteri voivat hakea koulutukseen.

Tutkintonimikkeiden laajennus johtuu Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen yhteisöjen kehittäjä -painopisteestä, joka on lisännyt koulutuksen kysyntää erityisesti talous-, hallinto ja liiketalouden henkilöstön hallinnossa ja -johdossa työskentelevien keskuudessa.

Hakukelpoisuuden voi edellä mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla.

Kahden vuoden työkokemus pohjakoulutuksen lisäksi

Tutkinnon lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä sen tarvitse olla kokoaikaista. Osa-aikainen työ muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia työtä vastaa yhtä kuukautta työkokemusta.

Myös yrittäjyys lasketaan työkokemukseksi, mikäli siitä on todistus, joka osoittaa hakijan olleen YEL tai MYEL-vakuutettu.

Aikaisemmin koulutukseen on vaadittu vähintään kolmen vuoden työkokemus, joten uudistuksen myötä 2018 keväällä valmistunut täysipäiväisesti työssä ollut alumni voi hakea nyt yamk-koulutukseen. Työkokemusvaatimus täytyy, jos kaksi vuotta täyttyy 31.7.2020 mennessä.

Tarkemmat tiedot voit tarkistaa koulutuksen sivuilta Opintopolku-palvelusta.

Yhteisöjen kehittäjä osaaminen on Humakissa maan huipputasoa

Humak on profiloitunut valtakunnallisesti yhteisöjen kehittämisen asiantuntija- ja koulutusorganisaationa. Uuden, myös yhteishaussa olevan, työyhteisön kehittäjä (yhteisöpedagogi AMK) koulutuksen lisäksi yhä useampi organisaatioissa työyhteisönsä henkilöstö- tai työyhteisön kehittämistehtävissä työskentelevä on havainnut koulutuksemme vastaavan nykyisen työelämän vaatimuksiin.

Yhteisöpedagogi ylempi AMK –koulutuksemme on tarjonnut esimerkiksi tradenomeille mahdollisuuden pätevöityä yhteisöjen kehittäjänä. Opintoja voi suunnata järjestö- ja nuorisotyön osaamisen tai työyhteisöosaamisen vahvistamiseen. Koulutus soveltuu erinomaisesti henkilöstöasioiden parissa työskentelevälle ammattilaiselle, jolla ei aiemman koulutuksen kautta ole kertynyt riittävästi yhteisöllistä osaamista, toteaa Humakin yliopettaja Pia Lundbom, joka vastaa tämän maisteritason AMK-koulutuksen kehittämisestä.

Lundbomin mukaan uudet laajentuneet pohjakoulutusvaatimukset mahdollistavat koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet yhä laajemmalle alalla asioiden parissa toimiville ammattilaisille.

Kouluttautuminen kannattaa. Se antaa hakukelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työpaikkoihin. Viime vuonna tehdyn työllistymiskyselyn perusteella ylempi AMK-koulutuksen suorittaneilla on käytännössä täystyöllisyys. 96% tutkinnon suorittaneista oli työssä. Toki yhtenä selittävänä tekijänä on se, että valtaosa koulutukseen hakevista on jo työelämässä, mutta ainakin työpaikan pysyvyyden, oman työmarkkina-arvonsa ylläpitämisen ja itsensä kehittämisen näkökulmista tarkasteltuna kouluttautuminen on perusteltua, Lundbom kertoo.

Ylempi AMK-kouluttautuneiden palkkaus on myös huomattavasti amk-koulutuksen suorittaneita korkeampi.

Yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen kehittämistä

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus valmentaa alojensa ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Koulutuksen profiili on yhteisöjen kehittämiseen tähtäävän osaamisen syveneminen ja vahvistuminen. Sen erityisosaamisalueita ovat:

 • yhteisöllisten prosessien kehittäminen ja johtaminen
 • tutkivaan ja kehittävään työotteeseen pohjautuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • järjestö- ja nuorisotyön osaaminen
 • työelämän kehittämisosaaminen
 • pedagoginen osaaminen

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus tuottaa osaamista kehittää, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia työyhteisöjä, yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja muutostilanteissa. Opiskelijat saavat valmiuksia käyttää ja soveltaa menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Koulutuksessa opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen työelämän kehittämisosaamista ja yhdistää siihen tietämystään ihmisten kasvusta ja kehityksestä, yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kulttuureista ja osallisuudesta.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus opiskellaan monimuotoisesti siten, että 2-3 päivän lähijaksojen väliin ajoittuu itsenäistä ja/tai pienryhmätyöskentelyä. Kontaktiopetuksessa jaetaan tietoa ja kokemuksia ja syvennetään olemassa olevaa osaamista vastaamaan alan kehittämistyön vaatimuksia. Lähipäivät pidetään Helsingissä.

Oman ammattitaidon syventämistä ja uralla eteenpäin

Koulutus on suunnattu kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja erityisesti yhteisöjen kehittäjinä. Monialaisesta, vankan työelämäkokemuksen omaavasta opiskeluryhmästä rakentuu työelämässä korvaamaton verkosto.

Tutkinto antaa välineet ja valmiudet johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilanteissa. Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa työn ohella. Tutustutaan lähdeaineistoon, tehdään itsenäisiä verkko-opintoja sekä kehittämistehtäviä valmennusryhmissä. Kahden päivän lähijaksot pidetään kuukausittain. Humakissa käynnistynyt digikampus vahvistaa verkko-opiskelua.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus on arvostettua. 84% on tyytyväisiä suorittamaansa yamk-tutkintoon.
AMK-tutkintoihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus syventää ammattitaitoasi

 • Syventävät ammatilliset opinnot 40 op
 • Yhteisöllinen prosessiosaaminen 1-4
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina (90 op)

 • 2 vuodessa työn ohella erilaisia opetusmuotoja hyödyntäen
 • pääsääntöisesti 2 päivän lähiopetusjakso / kuukausi,
 • itsenäisinä verkko-opintoina ja valmennusryhmissä toteutettavat oppimis- ja kehittämistehtävät
 • kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon tutustuminen
 • opinnäytetyön (30 op) osalta prosessi etenee seminaarityöskentelynä (suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opinnäytetyöseminaari)
 • aiemmin hankitun osaamisen (AHOT-menettely) huomioon ottaminen on mahdollista soveltuvin osin
 • Opiskelijat saavat käyttöönsä Office365-paketin ja että opinnoissa edellytetään oman tietokoneen käyttöä.

Suositeltavat verkko-opiskelussa tarvittavat laitteet:

 • laajakaistayhteys, vähintään 10 Mbps tai vastaava
 • 4G-yhteys (online-verkkoistunnot)
 • nykyaikainen pöytäkone tai kannettava tietokone. Humakin verkko-oppimisympäristöt BB Open LMS (Blackboard Open Learning Management System) ja Collaborate Ultra skaalautuvat myös tabletissa tai älypuhelimessa.
 • multimediavalmius (mikrofoni, kuulokkeet / kaiuttimet)
 • web-kamera
 • admin-oikeudet omaan koneeseen (ohjelmistojen asennus)

Yhteisöpedagogiikan monet vaihtoehdot Humakissa

Maisteritasoisen ylemmän AMK-tutkinnon lisäksi 18.3.-1.4.2020 toteutettavassa yhteishaussa Humakissa on monta AMK-tason yhteisöpedagogiikan tutkintoa: yhteisöpedagogi (AMK) päivä- ja yhteisöpedagogi MOVE (monimuotoinen verkkokoulutus) ja  yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä TYKE.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli lisäksi mukana englanninkielinen Bachelor´s Degree in Adventure and Outdoor Education.

Yhteisöpedagogit ylempi AMK
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksesta kerättyjen opiskelijapalautteiden perusteella opiskelijat arvostavat lähiopetuspäivien anteja korkealle.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus ja valintakoe

Valinta YAMK-koulutukseen tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta tulee saada vähintään 20pistettä / 100p, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen valintakokeen ja hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakijat ovat tasapisteissä näiden vertailujen perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Valintakoe järjestetään Helsingissä (Ilkantie 4) 26.5.-28.5.2020. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2020.

Hae Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opintoihin

Päivitetty 4.3. hakukelpoisiksi tutkinnoiksi myös teologian kandidaatti tai maisteri sekä hakulinkki.