Hyvinvoiva pohjoiskarjalainen nuori


Hankkeessa selvitetään kuinka pohjoiskarjalaiset nuoret voivat. Näkökulmana niin koottavan tiedon ja ilmiöiden kuin menetelmienkin osalta on nuorilähtöisyys. Mistä hyvinvointi ylipäänsä nuorten mielestä koostuu ja mitä tarvittaisiin siihen, että nuoret voivat hyvin maakunnassa? Tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittämisehdotuksia suoraan nuorilta heidän omista tarpeistaan, kokemuksistaan ja toiveistaan liittyen hyvinvointia edistäviin palveluihin Pohjois-Karjalassa.

Selvityksessä kootaan tietoa koko maakunnan alueelta. Nuorten mielipiteitä ja kokemuksia kartoitetaan koulujen ja yhteistyökumppanien avulla levitettävällä sähköisellä kyselyllä kaikista maakunnan kunnista (13 kuntaa), jalkautuen seutukunnallisesti ja erilaisia osallistavia menetelmiä hyödyntäviä työpajoja pilotoiden. Selvitystietoa tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja niistä viestimisessä.

Tavoitteet

Tässä selvityksessä pyritään keräämään nuorten kokemuksia laajasti eri kohderyhmiltä nuorisotyön, järjestöjen, harrastusten ja kohdennetun nuorisotyön (etsivän ja työpajojen) kautta – myös niiltä nuorilta, jotka ovat koulutuksen ulkopuolella tai eivät ole ”jo aktiivisia”. Nuoria kohdataan ja tietoa kerätään myös erilaisiin tilaisuuksiin, festareille ym. jalkautuen. Yhteistyötä nuorten tavoittamisessa sekä heidän tiedottamisessaan tulosten suhteen tehdään myös paikallisten koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön ja järjestöjen sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.

Selvityksen tuloksena syntyy uutta paikallista ja maakunnallista nuorilähtöistä tietoa, joka raportoidaan kaksivaiheisesti. Koottu tieto on heti keräämisen jälkeen koko ajan partneriorganisaatioiden sekä kuntien käytettävissä palvelujen kehittämisessä sekä tulevissa hankevalmisteluissa. Nuorilta esille nousevat havainnot ja ilmiöt tuodaan aktiivisesti yhteiseen keskusteluun

Paikallisuus ja maakunnallisuus tuovat uutta tietoa alueen palvelujen kehittämiseen sekä hankevalmisteluihin. Selvityshankkeen raportti on julkinen ja sitä voivat hyödyntää kaikki toimijat.
Kootun tiedon tavoitteena on palvelujen kehittäminen siten, että kaikilla, niin nuorilla kuin aikuisilla heidän läheisyydessään olisi parempi paikallisten palvelujen tuntemus ja osattaisiin toimia ennaltaehkäisevällä otteella.
Tavoitteena on myös, että nuoret saavat tietoa ja ymmärrystä hyvinvointialueesta ja käytettävistä palveluista.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2023 – 31.12.2023
Projektipäällikkö: Aino Tormulainen
Sähköposti aino.tormulainen@humak.fi
Osaamiskärki Nuorisotyö
Vaikuttavuusalue Pohjois-Karjala
Partnerit: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan Hyvinvointialue -SiunSote
Rahoittaja: EU: ESR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa