Alumni, tule mukaan Humakin mentoriohjelmaan

Lintuemo oksalla opettaa poikasia lentämään omilla siivillään.

Oletko kiinnostunut mentoroinnista? Haluatko jakaa kokemuksiasi työelämästä Humakissa valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille? Etsimme mentoreita uuteen mentoriohjelmaamme. Ensisijaisesti haemme mentoreiksi Humakin alumneja.

Mentorointiohjelmaan osallistuminen muuttaa käsityksiä luottamuksellisesta uuden tiedon jakamisesta ja luomisesta tulevaisuuden kohtaamisen työkaluksi. Vastavuoroisessa mentoroinnissa mentori ja aktori muuttuvat toistensa peileiksi ja tämän myötä ammatillinen itsereflektio syvenee. Mentorointiprosessi synnyttää muutosagentteja, jotka luovat uusia selitysmalleja tulevaisuuden työelämälle. Ei siis ole turhaan sanottu, että dialoginen mentorointi palvelee kaikkia osapuolia; mentoria, aktoria, työnantajaa ja lopulta myös johtamiskulttuuria. 

Humakin mentoriohjelmaan haemme mentoriksi ensisijaisesti Humakin alumneja. Humakin mentoreina voivat toimia myös Humakin koulutusohjelmissa ja hankkeissa työskennelleet pedagogiset henkilöt. Humakin mentoriohjelmassa ei ole erillistä vaatimusta työelämäkokemuksen määrässä; Humakissa arvostamme eniten mentorin sitoutumista Humakin yhteisiin arvoihin.  

Humakin mentorointiohjelmassa mentorointiparien tapaamisia voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai verkossa.  

Humakin mentoriohjelman tavoitteena ovat 

 • ammattiyhteisöön kiinnittyminen 
 • vuorovaikutuksen kehittyminen ammatillisessa dialogissa 
 • pysähtyminen ammatillisen reflektion äärelle 
 • mentori-aktoriroolien vastavuoroisuus ja haastaminen vuoropuheluun 
 • molemminpuolinen oppiminen 

Mitä mentorina toimiminen tarjoaa sinulle mentorina

 • ammatillisten verkostojen jakamista  
 • vuorovaikutustaitojen kehittymistä 
 • tilaisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn 
 • uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa aktorisi ammattialasta 
 • uusien verkostojen kehittymistä  
 • näkyvyyttä Humak medioissa mentorina toimimisesta 
 • mahdollisuuden ylläpitää omaa Humakilaisuutta

Mentorina odotamme sinulta  

 • mentoroinnin tavoitteiden asettamista yhdessä aktorisi kanssa  
 • pysähtymistä ja läsnäoloa 
 • kiinnostusta dialogin kehittämiseen työelämäsuhteissa  
 • vastavuoroisuutta työelämävalmiuksien kehittämiseen 
 • yhdessä sovittua ja säännöllistä tapaamista aktorisi kanssa  
 • palautteen antamista mentoriprosessista sen päätyttyä  

Humakin aktorit 

Mentoroitavat eli aktorit ovat Humakin opiskelijoita. Opiskelijat ovat hakeneet mentoriohjelmaan omine yksilökohtaisine tarpeineen ja tavoitteineen. Vuosittaiset mentoriohjelmat vaihtelevat; erilaisia mentorointeja toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti sekä opintojen alkuvaiheessa että valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille.  

Mentoriohjelmaan hakevat opiskelijat edustavat kaikkia Humakin koulutusaloja. Suurin osa ohjelmaan hakevista opiskelijoista tekee ensimmäistä tutkintoaan. Kasvava määrä opiskelijoista on alan vaihtajia ja heillä on aikaisempia opintoja muilta aloilta. Mentorointiohjelmaan osallistuvat opiskelijat eivät saa osallistumisestaan opintopisteitä, vaan heidän kannustimenaan toimii oman urasuunnittelupolun kehittäminen.  

Mentoriohjelma tarjoaa uuden näkökulman työnantajalle 

Mentoreille tarjotaan osana mentoriohjelmaa perehdytystä omien gouching -taitojen kehittämiseksi. Näin mentoriohjelmaan osallistuminen tuo uusia taitoja työnantajaorganisaation käyttöön ja toimii benchmarking alustana. Mentoriohjelma tarjoaa myös työnantajille mahdollisuuden rekrytointiin sekä oman toiminnan ja organisaation esittelyyn. 

Entistä harvemmalla organisaatiolla on varaa olla käyttämättä henkilöstönsä täyttä osaamista. Tämän osaamisen käyttöönottoon tarvitaan suunnitelmallista dialogista kohtaamista uusien alalle tulevien ammattilaisten myötä. Mentoriohjelma toimii siis väylänä tuoreiden näkemysten ja ajankohtaisen ammattilaisuuden äärelle. Luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden tuottama tieto ja ymmärrys kasvattavat toimialojen tietoperustaa. Tämä voi olla tulevaisuuden kollegiaalisen kehittämisen keskeinen malli ammattialoilla. 

Asiantuntijuuteen liittyy paljon sellaista tietoa, jota organisaatio ei voi saavuttaa kysymällä vaan se syntyy vuoropuhelussa. Mentoriohjelma rakenteineen on se menetelmä, jolla tätä tietoa voidaan louhia kaikkien osapuolten hyödyksi. Voidakseen ottaa haltuun uutta tietoa on tarpeen hakea totutuista toimintatavoista poikkeavia työympäristöjä ja avata luottamuksellisessa jakamisen ilmapiirissä omaa työtään. Mentoriohjelma tekee yhteisen jakamisen luontevaksi ja ohjelman rakenteet tukevat tätä kehitystä. 

Mentoriohjelmat Humakissa lukuvuonna 2022-2023 

Humakin mentorimallit ovat: 

Ryhmämentorointi valmennustiimeille/pienryhmille 

Vuosikurssien rooli hämärtyy tulevaisuuden monimuotoisissa oppimispoluissa ja mentoriohjelma voi tarjota kiinnittymisen opintoihin ja yhteisöön. Valmennusryhmän mentoroinnissa ryhmä hakee aktoritiimiksi mentoriohjelmaan ja sille etsitään omaa mentoria. Mentori ja aktoritiimi tapaavat 4-6 kertaa lukuvuoden aikana. Aktoritiimi voi etsiä oman mentorin myös itsenäisesti hyödyntäen ammatillisia verkostoja. Ryhmämentorointi tukee eritahtisen valmennusryhmän kiinnittymistä opintoihin ja tarjoaa selkeyttä erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Ryhmämentorointi selkiyttää työskentelytapoihin liittyviä tavoitteita ja vahvistaa ymmärrystä asiantuntijaidentiteetin kasvusta. Mentorille ja aktoritiimille mahdollistuu vuoropuhelua ajankäytön ja stressin hallinnasta, työhyvinvoinnista ja verkostoitumisen tärkeydestä. Samalla kehittyvät dialogisen vuoropuhelun taidot. 

Yksilömentorointi valmistumisvaiheen opiskelijoille.  

Opiskelija voi hakeutua aktoriksi yksilömentorointiin opinnäytetyövaiheessa. Yksiömentorointi opintojen valmistumisvaiheessa auttaa aktoria uudessa tehtävässä kasvamisessa ja selkiyttää työrooliin liittyviä tavoitteita. Se antaa mentorille mahdollisuuden käydä vuoropuhelua asiantuntemuksen sisällöstä ja pohtia syväosaamisen merkitystä dialogisessa vuoropuhelussa. Mentori-aktoripari saa uusia näkökulmia tulevaisuuden työelämän hahmottamiseen omassa työssä, työurassa tai elämässä yleensä. Yksilömentoroinnissa on mahdollisuus pysähtyä kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon äärellä ja reflektoida sen merkitystä työurilla. 

Mentoroinnin aikataulu ja kesto 

 • Ryhmämentorointi voi kestää 1-2 lukukautta. Koko lukuvuoden (2 lukukautta) aikana ryhmä tapaa mentoria noin 4-6 kertaa.
 • Yksilömentorointi kestää 3-6 kk sisältäen noin 4 tapaamista, ulottuen opiskelijan valmistumisvaiheen ylitse. 

Mentoroinnin kulut 

Mentori voi hakea mentoroinnin kuluihin ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti korvausta. Korvaus voi kattaa yksittäisen tapaamisen matka- tai pääsylippukulut kohtuullisessa määrin.       

Näin haet mentoriksi 

Tiedotamme seuraavan mentorointiohjelman käynnistymisessä ja hakuajoista LinkedInissä, Alumnien Facebook-ryhmissä ja tällä sivulla. Julkaisemme asiasta tietoa myös uutisina sekä alumnien uutiskirjeessä.

Mentoriprosessin Kick off-tilaisuudet järjestetään verkossa. Tässä yhteydessä parit täyttävät yhteisen mentorisopimuksen.

Päivitämme tähän kohtaan linkin mentorihakemukseen.

Näin haet aktoriksi 

Opiskelijoillemme tiedotamme mentoriohjelman käynnistymisestä Humakin opiskelijakanaville. Aktorina osallistut yhteiseen Kick off-tilaisuuteen mentoreiden kanssa ja täytät yhteisen mentorisopimuksen.