HyFlex mahdollistaa opiskelijan yksilölliset valinnat opintojakson suorittamiseen

Mitä, jos opiskelija saisikin päättää viikkokohtaisesti, opiskeleeko hän lähiopetuksessa kampuksella, osallistuuko hän opetukseen reaaliaikaisesti verkkoyhteyden välityksellä vai opiskeleeko hän asiat verkossa omaan tahtiinsa? Opiskelijalähtöisen HyFlex-mallin mukaan toteutetussa opiskelussa tämä on mahdollista.

 

Yhteinen kokemus ITK-päivillä johdatti Hyflexin äärelle

Osallistuimme lokakuussa 2022 järjestettyyn Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssiin (ITK). Seminaarin ohjelmassa useammassakin ohjelmakohdassa vilahdellut HyFlex-sana herätti mielenkiintomme. Päätimme mennä kahteen eri työpajaan ottamaan selvää, onko kyseessä vain uusi nimi hybridiopetukselle vai jotakin aidosti uutta.

HAMK:n järjestämässä toiminnallisessa työpajassa alkoi selvitä jo ensi minuuteilla, että kyseessä ei ole sinänsä mikään uusi asia, mutta uudenlainen tapa organisoida etä- ja lähiopiskelun muotoja. HyFlex (Hybrid Flexible) -mallin neljä periaatetta luovat pohjan joustavalle toteutukselle: opiskelija valitsee tarjolla olevista vaihtoehdoista osallistumistavan, josta riippumatta opiskelijat saavat yhdenvertaisen oppimiskokemuksen, oppimisresurssit ovat samalla tavoin kaikkien opiskelijoiden hyödynnettävissä ja ne ovat saavutettavia (Beatty 2010). Joustavat valinnan mahdollisuudet vähentävät keskeyttämisiä ja tukevat opintojen jatkumista myös muuttuvissa elämäntilanteissa (Saarela & Kullaslahti 2022).

Kuvassa henkilö pitelee käsissään kynää ja kolmea tyhjää muistilappua.
Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash

 

Opiskelija valitsee osallistumistapansa opintojaksolle

HyFlex-muotoisella opintojaksolla opiskelija valitsee joko lähiopetuksen kampuksella, samanaikaisen opetuksen verkossa tai eriaikaisen verkko-opiskelun. Käytännössä HyFlex-mallissa opintojakson sisälle rakennetaan kolme tasavertaista osallistumisvaihtoehtoa hyödyntäen niissä mahdollisimman paljon samoja materiaaleja ja tehtäviä. Opiskelijalla on aina mahdollisuus valita, miten hän opintojaksolle osallistuu. Hän voi tehdä valinnan joka opetuskerralla, viikolla tai teemoittain, riippuen siitä miten opettaja on opintojakson suunnitellut. Opiskelija ilmoittaa valintansa etukäteen, ja tarvittaessa lehtori voi mukauttaa opetustaan tai esimerkiksi perua jonkin opiskelumuodoista kokonaan, jos osallistujia ei ole riittävästi. (Pulkkinen & Santapakka 2022.)

HyFlexin ehdoton etu lehtorin kannalta onkin ennakoitavuus. Koska erilaisiin opiskelumuotoihin ilmoittaudutaan etukäteen, enää ei tarvitse muokata opetusta, jos luokassa onkin kaksi opiskelijaa ilmoittautumislistassa näkyvien 15 osallistujan sijaan. Ja kun erilaiset selkeät opiskeluvaihtoehdot on mietitty valmiiksi, lehtorin ei tarvitse miettiä poissaolon korvaavia tehtäviä ja opintojakson yksilöllistä räätälöintiä jälkikäteen.

Toteutusten ennakkosuunnittelu sen sijaan vaatii enemmän työtä kuin nykymalli. Kolmen erilaisen opiskelumuodon suunnitteluun ja myös toteutukseen on syytä varata riittävästi resursseja.

 

Kehittämistyö nosti esiin opiskelijoiden tarpeen

Humakissa on käynnissä hanke Osaamista kehittävä korkeakoulu (OSKE), johon sisältyy myös digioppimisen uudenlaisten opetustoteutusten selvitystyö ja pilotointi. Hankkeessa on tähän mennessä mm. tyypitelty opiskelijapersoonista neljä opiskelijaprofiilia, joita hyödynnetään esimerkiksi opiskelijalähtöisten oppimispolkujen rakentamisessa. Profiileihin perustuvien oppimispolkujen tavoitteena on paitsi helpottaa opiskelijapalveluiden – kuten ohjauksen tai viestinnän – organisointia, myös auttaa jokaista opiskelijaa tunnistamaan oma profiilinsa ja sen tuomat mahdollisuudet.

Vaikka neljä tiivistettyä profiilia edustaa kaikkia opiskelijoitamme, tiedostamme tietenkin, että jokaisella opiskelijalla on profiilistaan riippumatta persoonalliset ominaisuutensa ja oma elämäntilanteensa toiveineen, tarpeineen ja haasteineen (Lukkarinen & Mäkelä 2022).

Keväällä 2021 opiskelijaprofiileja taustoitettaessa opiskelijoilta ja lehtoreilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään opintojen sujuvuudesta ja joustavuudesta. Vastauksissa erottui ristiriitaisuuksia. Hyvää ja huonoa palautetta annettiin erilaisista suoritustavoista sekä yhteisöllisen ja itsenäisen opiskelun kokemuksista. Usein itsenäisen työskentelyn määrä opintojaksoilla oli yllättänyt opiskelijat, mutta toisaalta ryhmätöitäkin koettiin olevan liikaa. Myös lehtoreille suunnatuissa pienryhmähaastatteluissa ilmeni, että yhä useammat opiskelijat kaipaavat enemmän vaihtoehtoja opintojen suorittamiseksi.

Tiettyyn koulutusmuotoon hakeutuminen ei tarkoita, että opiskelija kykenisi tai haluaisi suorittaa opintojaan aina tietyllä ennalta määritellyllä tavalla. Opiskelijan kannalta HyFlex-malli tarjoaa paljon etua nykytilanteeseen nähden. Opiskelijan ei tarvitse tietää vielä opintojaksolle ilmoittautuessaan, aikooko hän opiskella lähi- vai etäopetuksessa. Jos opiskelija esimerkiksi sairastuu, saa työpaikan tai muuttaa toiselle paikkakunnalle kesken opintojakson, hän voi valita opintojakson loppuajaksi eri opiskelumuodon kuin alussa. Opiskelumuotoja voi niin ikään valita esimerkiksi omien työvuorojen mukaan. HyFlex-malli mahdollistaa myös opintojaksojen samanaikaisen suorittamisen, esimerkiksi nopeammin etenevä opiskelija voi ottaa soljuvammin eri vuosikurssien opintojaksoja päällekkäin.

Toisaalta joitakin opiskelijoita liiallinen vaihtoehtojen lukumäärä voi kuormittaa ja hämmentää. Kuulimme ITK:ssa, että Centriassa amk:ssa on laadittu opiskelijan valintaa helpottamaan kysymyspatteristo, jonka avulla opiskelija pystyy valitsemaan itselleen sopivimman opiskelumuodon (Pulkkinen & Santapakka 2022).

Kuvassa on kolme samanlaista juomalasia, joissa on erivärisiä juomia.
Kuva: Susanne Jutzeler / Pexels

HyFlex-mallista kevennetyksi käytännöksi?

Koronapandemian aikana moni ehti tottua verkossa opiskeluun ja mieltyi sen ajasta ja paikasta riippumattomiin etuihin.  Mutta moni opiskelija kaipaa nimenomaan yhteisiä keskusteluita luokkatilanteessa ja oppii parhaiten esimerkiksi ryhmätöissä kasvokkain. Osa taas oppii parhaiten itsenäisesti opiskelemalla ja se saattaa myös sopia opiskelijan elämäntilanteeseen parhaiten.

Opintojen alkuvaiheessa voisi olla perusteltua tarjota vähän enemmän pakotetun muotoista opetusta, esimerkiksi lähiopetusta, ja opintojen edetessä opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet voisivat kasvaa. Näin on toimittu esimerkiksi Centria amk:ssa.

Laaja kolmen vaihtoehdon HyFlex-malli sopisi varmasti parhaiten sellaisille opintojaksoille, joilla on riittävästi opiskelijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikille tarkoitetut opinnot. Tällöin voitaisiin myös kohtuullisella varmuudella taata, että kaikkiin kolmeen opiskelumuotoon riittää opiskelijoita.

Yhden lehtorin on todella haasteellista toteuttaa samanaikaista opetusta luokassa ja verkkoyhteyden päässä olijoille. Mikäli kahden lehtorin samanaikaiseen läsnäoloon ei ole resurssia, HyFlexiä voisi toteuttaa ikään kuin kevennettynä, kahden vaihtoehdon mallina: esimerkiksi joko reaaliaikaisena opetuksena luokassa tai itsenäisinä verkkotehtävinä.

Kun opiskelijat saavat enemmän valinnanmahdollisuuksia opintojen suorittamiseen, iso kysymys on, johtavatko valinnat automaattisesti parhaaseen oppimistulokseen. Valitseeko opiskelija itselleen helpoimman vai osaamistaan eniten kehittävämmän reitin? Yhdeksi haasteeksi HyFlex-toteutuksissa on todettu opiskelijoiden sosio-emotionaalisen yhteenkuuluvuuden ja läsnäolon kokemuksen tuottaminen (Saarela & Kullaslahti 2022). Muun muassa näiden seikkojen vuoksi mallia on syytä pilotoida ja hyödyntää sen mukanaan tuoma tieto.

 

Lähteet:

Beatty, Brian 2010. Four Fundamental Principles for HyFlex. Blogikirjoitus 18.10.2010. Viitattu 1.12.2022.  https://hyflexworld.wordpress.com/2019/01/15/four-fundamental-principles-for-hyflex-the-pillars/

Lukkarinen, Sanna & Mäkelä Hilla 2022. Palvelumuotoilulla kiinni opiskelijoiden tarpeisiin. Blogikirjoitus 5.5.2022. Viitattu 25.11.2022. https://www.humak.fi/blogit/uudistuvat-opiskelijaprofiilit/

Pulkkinen, Anna & Santapakka Paula 2022. HyFlex – joustavia opiskelumahdollisuuksia. Esitys ITK2022-konferenssissa 6.10.2022.

Saarela, Merja & Kullaslahti, Jaana 2022. HyFlex-toteutusten muotoilu ja mahdollisuudet. Viitattu 1.12.2022. https://hybridiopetus.fi/2022/10/20/hyflex-toteutusten-muotoilun-haasteet-ja-mahdollisuudet/

 

 

  • Kirjoittaja: Suvi Tuominen, YTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 25.1.2023
  • Kirjoittaja: Sanna Lukkarinen, KTM, lehtori, verkkopedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 25.1.2023