Pekka Vartiainen (toim.) Kulttuurityön tekijät – Kirjoitelmia kulttuurituotannosta

Lataa PDF
Pilkkupaitainen piirrettyhahmo lentää pilvien seassa suurella tumman harmaalla linnulla.

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettu kulttuurituotannon (ylempi AMK) koulutus on vahvistanut yli kymmenen vuoden ajan kulttuurialan ammattilaisten erityisosaamista Suomessa. Koulutuksen ydintä ovat olleet tuotantojen hallintaan, johtamiseen ja verkostoitumiseen kytkeytyvät toimintamallit sekä opiskelijoiden asiantuntijuutta jakavien käytäntöjen hyödyntäminen osana koulutuksellisia kokonaisuuksia. Soveltavalla tutkimustyöllä on haettu ratkaisuja kentän ajankohtaisiin ongelmiin. 

Kulttuurityön tekijöillä tässä julkaisussa tarkoitetaankin kaikkia niitä tahoja, joiden työ, tutkimustyötä unohtamatta, jää monta kertaa pimentoon tekemisen jäljen saadessa kaiken huomion. Onnistuneen konsertin, festivaalin, esityksen tai taidenäyttelyn taustalta löytyvää työpanosta ovat olleet antamassa lukuisat alan ammattilaiset, joista kulttuurituottajat muodostavat keskeisen osan. He ovat niitä, joiden avustuksella haaveista ja unelmista tehdään totta ja taiteellisista pyrkimyksistä yhteisesti jaettavaa kokemusta.

Kulttuurityön tekijät -julkaisuun on koottu tammikuussa 2020 opintonsa aloittaneen kulttuurituotannon (ylempi AMK) opiskelijoiden tekstejä, joista on luettavissa kulttuurialan moninaisuus. Kirjoitelmien aihepiirit kulkevat kaupunkien tapahtumatuotannosta ja osallistavasta budjetoinnista teatteritoiminnan kulttuuriseen moninaisuuteen, lapsille ja nuorille suunnattujen kulttuuritoimintojen haasteista orkestereiden sisäiseen organisoitumiseen ja julkiseen keskusteluun pesiytyneen sensitiivisyyden problematisoinnista kolmannen sektorin verkostoitumismahdollisuuksien tarkasteluun. Kirjoittajien näkökulmat vaihtelevat tuottajan, ohjaajan tai kuraattorin roolista johtamiskäytäntöjen, osallistamisen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen.

Kirjoitelmien kautta avautuu maisema kulttuurityöhön, jota kulttuurimme tekijät muokkaavat juuri nyt, tälläkin hetkellä.

Teksti: Julkaisun esipuhe, Pekka Vartiainen, yliopettaja    

Voit lukea julkaisun tästä.


Sisällys:

Pekka Vartiainen: Esipuhe
Isabella Rossi: Hyötyä, huvia vai molempia? Tapahtumien merkityksestä kaupungeille ja kunnille
Marjo-Sisko Lindstedt: Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus näkyväksi esittävän taiteen kentällä Suomessa
Anni Hujala: Lasten ääni kuuluviin!
Katriina Lappalainen: Mikroaggressiot ja muut loukkaavat eleet
Antti Sarpo: Osallistavaa kulttuuripolitiikkaa Helsingissä
Petra Lujala: Pomo, kannustaja, sovittelija vai muusikko muiden mukana? Hyvää äänenjohtajaa etsimässä
Mervi Autio: Kulttuurinen nuorisotyö uuden äärellä
Anna Puhakka: “Kuraattori voi olla kätilö, muusa tai henkilökohtainen valmentaja.” Kuraattorin rooli lapsille ja nuorille suunnatuissa kuvataidenäyttelyissä
Riikka Hjelt: Kupponen kulttuurikahvia Lappeenrannassa?


Pekka Vartiainen (toim.)
Kulttuurityön tekijät
Kirjoitelmia kulttuurituotannosta

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-400-7

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 124.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki