Henkilöstö kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjänä – “Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja osa 5”

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Korkeakoulukentän yhteisenä tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tässä blogisarjassa avataan, miten Humak huomioi koulutuksen, TKI-työn sekä johtamisen ja henkilöstön osaamisen osa-alueilla kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Edellisten lisäksi kestävän kehityksen kokonaisuuteen liittyy vuosittainen hiilijalanjäljen laskenta, jonka kautta Humak pyrkii vähentämään omaa ilmastokuormaansa. Blogisarjassa tuomme myös esille laskennan perusteita ja Humakin hiilijalanjäljen kehittymistä. Blogeja ilmestyy noin kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9 toukokuulle 2022 asti. Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja jatkuu blogilla numero viisi: Henkilöstö kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjänä.

Osa 1: Kohti kestävämpää ja vastuullisempaa Humakia

Osa 2: Hiilineutraalia Humakia rakentamassa

Osa 3: Ammattikorkeakoulujen TKI-työ kestävän maailman rakentajana

Osa 4: Kestävä kehitys uudistuvissa opetussuunnitelmissa

Kestävän kehityksen keskiviikko -banneri, jossa graafinen piirros ylöspäin menevista kolmesta pallosta, joilla pitkä nauha.

Blogi 5: ”Henkilöstö kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjänä”  

Ammattikorkeakoulujen yhteisesti hyväksymän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman johtamisen ja henkilöstöasioiden osalta ammattikorkeakoulut lupaavat toimia taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vastuullisina työnantajina. Ammattikorkeakoulujen yhteinen ”Johtaminen ja osaava henkilöstö” -työryhmä pyrkii viemään eteenpäin johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen liittyviä kestävän kehityksen lähtökohtia rakentamalla kestävämpiä toimintamalleja sekä nostamalla kestävän kehityksen osaksi henkilöstön osaamista.  

Osaava henkilöstö kykenee toimimaan työssään ympäristöasiat huomioiden, mutta vaikuttaa myös työn ulkopuolella arjessaan ja lähipiirissään.  

Kestävää kehitystä strategialähtöisesti

Humak on sitonut kestävän kehityksen osaksi strategiaansa kaiken toiminnan läpileikkaavana periaatteena. Strategian tavoitteena on luoda tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kehittämällä ihmisiä yhdistävää osaamista. Lisäämme yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Humakin johto on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan, mikä onkin edellytys kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpiteiden toteuttamiselle Humakissa. Vuoden 2022 aikana Humak laatii oman kestävän kehityksen ohjelman, johon sisältyy henkilöstön koulutus ja kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämistä omassa työssä. Ohjelman yhteydessä määritellään myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamistaso ja sen saavuttamiseksi tullaan henkilöstölle tarjoamaan koulutusta.  

Tavoitteena kestävään kehitykseen sitoutunut henkilöstö

Kestävä kehitys oli yhtenä teemana Humakin vuoden 2022 kehittämispäivillä. Humak onkin jo sisällyttänyt kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteet uusien työntekijöiden perehdytyspäivään. Kestävää kehitystä pyritään edistämään myös laajan etätyön mahdollistavalla linjauksella, joka vähentää matkustamista. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan työsuhdepolkupyöräetu, jonka tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentämisen ohella lisätä henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. 

Kaksi pyöräilevää henkilöä kaupunkiliikenteessä.
Humakin henkilöstölle tarjotaan työsuhde-etuna polkupyörää. Kuva: Pexels

Humak osallistuu ammattikorkeakoulujen yhteiseen ”Johtaminen ja osaava henkilöstö” –ryhmän toimintaan. Ryhmä esitteli huhtikuun alussa järjestämässään webinaarissa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle suunnatun työkirjan, jonka tarkoitus on tunnistaa ja kehittää yhteisöllisesti kestävän kehityksen osa-alueita, osaamista ja tekoja omassa organisaatiossa. Työkirjassa henkilöstön osaamiseen liittyvät osa-alueet on sidottu YK:n kestävän kehityksen osa-alueisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi työryhmä esitteli kurssitarjottimen, josta löytyy tarjolla olevaa kestävän kehityksen koulutusta, jota voidaan hyödyntää henkilöstön osaamisen kasvattamisessa. 

Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edistäjinä. Ekososiaalinen sivistys on käsitys oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat ihmisen riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen pyrkii turvaamaan hyvän elämän edellytykset maapallolla nykyisille ja tuleville sukupolville ja ymmärtää materiaalisen kulutuksen rajat.  

Meidän tulee toimia niin kuin opetamme. Kestävän kehityksen edistäminen vaatii työtä ja konkreettisia toimenpiteitä arjessa. Tämä voidaan tehdä yhdessä osaavan ja kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuneen henkilöstön kanssa. 

  • Kirjoittaja: Anna Mattila, THM, palvelujohtaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 11.5.2022