Humakin palveluselvitys, osa 1 – Mitä Humakin palveluille kuuluu? 

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuoden vaihteessa ensimmäistä kertaa kattavampi sisäinen selvitys Humakin henkilöstölle ja opiskelijoille tarjottavien palveluiden käyttöasteesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Se on osa laajempaa selvitysten sarjaa, joiden tavoitteena on tukea Humakin toiminta- ja palvelurakenteiden kehittämistyötä. Näistä ensimmäisenä julkaistiin Timo Aarrevaaran ja Sanna Ryynäsen (2022) selvitys toimintaympäristön mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista Humakin tulevaisuuteen. Selvitys kartoittaa Humakin mahdollisia menestystekijöitä ja kehityspolkuja 2030-luvulle tultaessa. Avaamme palveluselvityksen keskeisiä tuloksia kahdessa osassa: kirjoituksista ensimmäinen keskittyy Humakin omiin palveluihin ja toinen osa Humakin kampusten yhteydessä olevien opistojen sekä ulkopuolisilta toimijoilta ostettuihin palveluihin. 

Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii kuudella eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavat palvelut toteutetaan osin paikallisesti ja osin keskitetysti verkossa. Osan palveluista Humak tuottaa itse, minkä lisäksi palveluita ostetaan kampusten yhteydessä olevilta opistoilta tai ulkopuolisilta toimijoilta – tällaisia ovat esimerkiksi aula-, opiskelijaliikunta- ja työterveyspalvelut. Viime vuosina Humak on panostanut erityisesti verkkopalveluiden kehittämiseen palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi, sillä monimuotototeutuksissa ja kokonaan verkossa opiskelevien osuus on jo yli puolet kaikista Humakin tutkinto-opiskelijoista. 

Palveluselvityksen aineistona käytettiin opiskelijoilta ja henkilöstöltä kyselyillä kerättyä materiaalia sekä muuta, jo olemassa olevaa tilastoaineistoa. Blogikirjoitus on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä avaamme Humakin omien palveluiden tilaa opiskelijapalveluiden, viestinnän, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon näkökulmista ja niiden yhteisiä kehittämistarpeita erityisesti verkostoammattikorkeakouluna. 

Humakin opiskelijoille ja henkilöstölle alueellisesti sekä verkossa tarjottavat palvelut ryhmiteltynä Humakin, opistojen, ulkopuolelta ostettuihin ja korkeakouluille kohdennettuihin palveluihin.
Valtakunnallisena ammattikorkeakouluna Humak tarjoaa palveluita sekä alueellisesti että verkossa. Osan palveluista Humak tuottaa itse, minkä lisäksi palveluita ostetaan kampusten yhteydessä olevilta opistoilta tai ulkopuolisilta toimijoilta. Kuva: Humakin palveluselvitys 2022.

Tavoitteena laadukkaat ja saavutettavat palvelut

Humakin palveluista parhaimmat arviot saa kirjastopalvelut – niin opiskelijat kuin henkilökunta ovat melko tyytyväisiä ammattikorkeakoulun tarjoamiin kirjasto- ja tietopalveluihin. Kampusten yhteydessä olevien kirjastojen käyttö on kuitenkin vuosien saatossa vähentynyt huomattavasti ja vähenee edelleen sähköisten palveluiden ja e-aineistojen saatavuuden kasvaessa – verkkojulkaisuja ja -aineistoja toivotaankin jatkossa lisää. Lisäksi haasteena on fyysisten kirjastopalveluiden saavutettavuus, sillä etenkin verkko-opiskelijat voivat asua kaukana kirjastosta. Myös ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOPin tulokset vuodelta 2021 myötäilevät selvityksen tuloksia – Humakista valmistuneet AMK-opiskelijat kokevat kirjasto- ja tietopalveluiden tukeneen oppimista melko hyvin. 

Kirjaston nurkkaus, jossa kirjahyllyjä ja työskentelypaikkoja.
Verkkojulkaisut ja -aineistot ovat syrjäyttämässä fyysiset kirjastot. Kuva: Humak UAS

Monimuoto- ja verkkotutkinto- sekä ylempi AMK -tutkinnoissa opiskelevat ovat Humakin opiskelijoista selvästi tyytyväisimpiä opintotoimistosta saatuun palveluun ja sen asiantuntijuuteen. He myös kokevat palveluiden olevan hyvin saatavilla ja saavutettavissa verkossa. Opintotoimiston tehtävissä ja vastuissa on kuitenkin henkilöstön mielestä epäselvyyttä eikä saatavilla olevista palveluista olla kovin tietoisia. Palveluista kaivataankin aktiivisempaa tiedottamista niin henkilöstölle kuin opiskelijoille – etenkin opintojen alkuvaiheessa.  

Sekä henkilöstö että AMK-opiskelijat ovat jokseenkin tyytyväisiä Humakin tarjoamiin tietohallintopalveluihin, joskin saatavista palveluista ja tuesta kaivataan lisää tiedotusta. Kritiikkiä saa järjestelmien ja alustojen runsaus, toisaalta tiettyjä ohjelmia toivotaan lisää opintojaksojen suorittamisen tueksi. Humak kuitenkin pärjää hyvin käyttämiensä tietotekniikka- ja ohjelmistopalveluiden riittävyydessä ja nykyaikaisuudessa vertailtaessa AVOP-kyselyn tuloksia koko ammattikorkeakoulukentän tulosten kanssa. Sen sijaan opetus- ja kokoustilojen laitteiden toimivuus tulee varmistaa Humakin toimipisteissä.  

Humakin henkilöstö arvioi ammattikorkeakoulun talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut jokseenkin toimiviksi. Molemmista palveluista kaivataan aktiivisempaa tiedottamista ja erityisesti matkustamiseen liittyvät käytänteet tulee selkiyttää. Myös HR-järjestelmä Sympaa toivotaan kehitettävän toimivammaksi.  

Viestinnän palveluiden asiantuntijuuteen ollaan jokseenkin tyytyväisiä. Henkilöstön mielestä palvelut ovat kuitenkin paikoin hitaita, eikä apu ole aina saatavilla resurssien riittämättömyyden takia. Myös työnjaossa ja vastuissa on epäselvyyttä eikä palveluista olla riittävän tietoisia. Englanninkielisen materiaalin saatavuuteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota lisääntyvän kansainvälistymisen myötä. 

Kuvaa, perehdytä ja tiedota! 

Verkostoammattikorkeakoulun tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluiden saatavuuden varmistamiseen ja niistä tiedottamiseen palvelujen toimiessa keskitetysti. Tämä näkyy hyvin Humakin palveluselvityksen tuloksissa. Eri henkilöstöryhmien työnjaon ja vastuiden tulee olla selkeitä ja henkilöstön tiedossa. Tämä edellyttää palveluiden ja prosessien tarkkaa kuvausta henkilöstön sisäisen viestinnän kanavissa, tietojen jatkuvaa päivittämistä ja niistä säännöllistä tiedottamista. Humakin sisäinen viestintä on ollut laajojen kehittämistoimenpiteiden kohteena viimeisten vuosien aikana. Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan viestintäkanavat ovat kokeneet laajoja uudistuksia. Selvityksen mukaan työsarkaa on kuitenkin vielä sisäisten viestintäkanavien tunnettuudessa henkilöstön osalta. Tiedottaminen olemassa olevista palveluista ja työnjaosta tulee kytkeä kiinteästi myös uuden henkilöstön perehdytysprosessiin sekä aloittavien opiskelijoiden opintojen alkuvaiheeseen – palveluiden laadun parantamista unohtamatta. Humakissa onkin käynnistetty laajat kehittämistoimenpiteet selvityksen pohjalta eri tukipalveluissa.

Lähteet

Aarrevaara, Timo & Ryynänen, Sanna 2022. Neljä kehityspolkua Humanistisen ammattikorkeakoulun vahvuuksiin ja uusiin avauksiin. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 133. Viitattu 18.2.2022. https://www.humak.fi/julkaisut/nelja-kehityspolkua-humanistisen-ammattikorkeakoulun-vahvuuksiin-ja-uusiin-avauksiin/ 

  • Kirjoittaja: Johanna Henriksson, KM, Hallinnon suunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 19.4.2022
  • Kirjoittaja: Titta Pohjanmäki, KL, Hallintopäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 19.4.2022