Kristina Tilev (toim.) Ikääntyneet helsinkiläiset kulttuurin harrastajina – tuloksia Armas-hankkeesta

Lataa PDF

Artikkelikokoelma on tuotettu Koy Kaapelitalon kanssa toteutetussa ARMAS – Ikääntymistä juhlistamassa -hankkeessa. Helsingin kaupungin rahoittama hanke syntyi tarpeesta saada tuoretta tutkimustietoa iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurin harrastamisesta ja erilaisten fyysisten ja digitaalisten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttämisestä. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa siitä, mitkä tekijät mahdollisesti estävät kulttuurin harrastamisen ja millaisia toiveita iäkkäillä on liittyen Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Kulttuuri- ja taidetoimijat ovat motivoituneita tuottamaan laadukkaita ja saavutettavia palveluita, mutta ikäihmisten oma ääni on jäänyt monin paikoin vähäiseksi hyvinvointia tukevien kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien suunnittelussa. Tutkimuksen aineistoina hyödynnettiin määrällistä kyselytutkimusta ja ikäihmisten parissa toteutettuja teemahaastatteluja.

Julkaisun artikkeleissa avataan aineistoista saatuja tuloksia ja havaintoja. Niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurin harrastamisesta. Näiden näkökulmien avulla kulttuuri- ja taidelaitokset voivat kehittää niin alueellisia kuin digitaalisia palveluitaan vastaamaan yhä paremmin kasvavan ikäihmisten joukon toiveita ja tarpeita. Artikkelit ovat kirjoittaneet Armas-hankkeessa toimineet asiantuntijat ja opiskelijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/tuloksia-armas-hankkeesta-2022.pdfhttps://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/tuloksia-armas-hankkeesta-2022.pdf


Kristina Tilev (toim.)

Ikääntyneet helsinkiläiset kulttuurin harrastajina
Tuloksia Armas-hankkeesta

ISBN 978-952-456-420-5
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 143.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022, Helsinki