Opettaja valmentajana Humakissa

Lataa PDF

Julkaisu Opettaja valmentajana johdattaa valmennuspedagogisen ajattelun teoreettisiin lähtökohtiin ja kuvaa käytännönläheisesti erilaisia valmennuspedagogisia oppimistilanteita.

Kirjoittajat Jukka Määttä, Hannu Sirkkilä, Jari Hoffrén, Tero Lämsä ja  Tarja Nyman ovat olleet luomassa valmennuspedagogista toimintamallia Humanistiseen ammattikorkeakouluun ja toimivat myös tällä hetkellä työssään opiskelijoiden valmentajina ja koulutuksen kehittäjinä.

Malli otettiin Humakissa käyttöön vuoden 2013 syksyllä opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Valmennuspedagogiikka on käytössä kaikissa Humakin koulutusohjelmissa.

Valmennuspedagogiikka ja työelämä

Valmennuspedagogisen mallin tavoitteena on tuottaa opintojen aikana sellaisia metakognitiivisia taitoja, joiden avulla on mahdollista selviytyä entistä paremmin myös tulevassa työelämässä kehittäjän ja uudistajan roolissa. Oppimistilanteet luodaan mahdollisimman autenttisiksi työelämää simuloiviksi, jossa oppijat itse yhteistoiminnallisen menetelmien avulla valmentajan ohjauksella rakentavat omaa oppimistaan.

Valmennuspedagogiikka pohjautuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana. Ohjaava opettaja luo kasvualustan oppimisprosessille ja oppijan ammatilliselle kasvulle.

Teos toimii valmennuspedagogiikkaa esittelevänä teoksena pedagogeille, muiden ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstölle sekä työelämäkumppaneillemme.

Jukka Määttä, Hannu Sirkkilä, Jari Hoffrén, Tero Lämsä, Tarja Nyman
OPETTAJA VALMENTAJANA HUMAKISSA
– työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä