Tuottajan duunit 2

Lataa PDF

Moniammatillisuus, verkostotyö, talousosaaminen, digitaalisuus ja muut tulevaisuuden osaamistarpeet nousevat esiin Humakin yliopettajan Katri Kaalikosken toimittaman  kirjan artikkeleissa. Kirjoittajat ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yliopettajia ja lehtoreita.

Tuottajille on kysyntää. Ennakoitavissa olevat kulttuuripoliittiset muutokset heijastuvat kulttuurituotannon toimialaan avaamalla kulttuurituottajakoulutukselle ja tuottajuuden kehittämiselle aivan uusia mahdollisuuksia, kirjoittaa yliopettaja Katri Kaalikoski.

Rajapinnat ja moniammatillinen työ

Kulttuurialan tulevaisuuden tematiikkaa lähestytään kirjoituksissa näkö­kulmista, jotka voidaan jakaa kolmeen päälinjaan. Kirjan ensimmäisessä osassa painotus on Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin­nassa (TKI-toiminta) ja erityisesti tuottajatoiminnan kehittämisessä eri toimialojen rajapinnoilla ja moniammatillisessa työssä.

Muutos kulttuurin talouden mekanismeissa

Kirjan toisessa osassa luodaan katsauksia kulttuurin ja luovan toimialan talouden, rahoituksen ja tuotantojen muutokseen. Myös näissä kirjoituk­sissa korostuu meneillään oleva nopea muutos erityisesti kulttuurin talouden mekanismeissa ja toimintalogiikassa. Tuo muutos tulee tulevaisuudessa vain kiihtymään.

Tulevaisuus

Kolmannessa osassa keskitytään kulttuurituottajan tule­vaisuudessa tarvitsemiin taitoihin ja uuteen osaamiseen niin verkostojen rakentajana ja fasilitaattorina kuin digiosaajanakin.

Kirjan päättää, edel­leen tulevaisuuden tematiikkaan liittyen, katsaus tuottajan rooliin uuden kulttuurin tekijänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tuottajan duunit 2 jatkaa vuonna 2015 alkanutta vuosikirjamaista raportointia Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutuksen ja kehittämistyön ajankohtaisesta tematiikasta. (Ks. Kaalikoski, Katri (toim.) 2015. Tuottajan duunit: Työelämä, toimenkuva, koulutus. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 16, Humanistinen ammattikorkeakoulu.)

Tuottajan duunit 2 – taidot, talous, tulevaisuus (toim. Katri Kaalikoski) ISBN 978-952-456-259-1 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)