Outdoor Adventure Education in Finland / Seikkailukasvatusta Suomessa

Download PDF

Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila & Anita Saaranen-Kauppinen (toim./eds.)

Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia
Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives

This book sheds light on the theoretical and practical presumptions, principles, opinions and choices related to instructing individuals in outdoor adventure education activities. The focus is on the pedagogics and didactics of outdoor adventure education, both from a general point of view and from the Finnish perspective. The aim of the article collection is to provide readers with tools to examine the basis for outdoor adventure education and its practical planning and implementation.

Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia -teoksessa tarkastellaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan ohjaamisen teoreettisia ja käytännöllisiä oletuksia, periaatteita, näkemyksiä ja valintoja. Huomio kiinnitetään seikkailukasvatuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan niin yleisesti kuin erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä. Artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota lukijoille aineksia ja virikkeitä seikkailukasvatuksellisen toiminnan lähtökohtien arvioimiseen sekä käytännölliseen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.


ISSN 2343-0664 (printed)
ISSN 2343-0672 (online)
Humak University of Applied Sciences Publications, 97.

 

ISBN 978-952-456-358-1 (painettu)
ISBN 978-952-456-359-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 97.

Outdoor Adventure Education in Finland - publications dowload-banner. There is a picture of the publication and download-button.