Joint application

Joint application

Fill out the joint application form at Studyinfo during the application period.

 • Spring’s first application period
  7.1. – 20.1.2021. (15.00), English language degree (Adventure and Outdoor Education) More info at Studyinfo and Humak’s English language website.
 • Spring’s second application period
  17.3. – 31.3.2021. (15.00), Finnish language degrees.

Links in Studyinfo

Degrees offered during Spring 2022 joint application will be updated here at a later date.

Eligibility

AMK-hakukohteisiin saa hakukelpoisuuden yleisellä hakukelpoisuudella AMK-opintoihin. YAMK-hakujen valintaperusteet määritellään hakukohteittain (soveltuva pohjakoulutus ja kahden vuoden työkokemus).

Bachelor’s degree eligibility is attained by general bachelor’s degree eligibility. Master’s degree eligibility is determined on a case-by-case basis (applicable education background and two years of working experience).

General eligibility for bachelor’s degree studies:

 • a Finnish grammar school diploma
 • International Baccalaureate degree (IB)
 • European Baccalaureate degree (EB)
 • Reifeprüfung (RP) or Deutsche Internationale Abitur degree (DIA)
 • 120 study weeks or a Finnish vocational upper secondary qualification worth 180 competence points or a comparable Finnish vocational degree of 80 study weeks or more.
 • a Finnish bachelor’s degree
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto tai
 • a Finnish vocational competence-based qualification basic exam, vocational qualification, a specialist vocational qualification or a comparable previous qualification, or
 • a qualification attained in another country besides Finland that grants eligibility to bachelor’s degree studies in the country in question

Mikäli hakijalla ei ole hakukelpoisuuden antavaa pohjakoulutusta, hän voi hakea harkinnanvaraisen valinnan pohjakoulutuksella (yhteishakulomakkeella muu korkeakoulukelpoisuus). Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä (ylempi AMK) -hakukohteissa eikä Humakin vieraskielisessä hakukohteessa.

If you are not eligible based on your previous qualifications, you can still apply to study in the joint application with a discretion based degree by selecting other eligibility during the application. Discretion based application is not used in master’s degree studies or foreign language studies.

Yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee lähettää harkinnanvaraisen valinnan liitteet Humakin hakijapalveluihin sähköisesti. Harkinta kohdistuu vain hakukelpoisuuteen.

An applicant must also send the relevant attachments to Humak’s admissions services. Discretion based application is only directed towards eligibility.

STUDENT ADMISSIONS

UAS Student Admissions Renewal

UAS Student admissions were renewed during spring 2020. Universities of applied sciences started using degree based admissions during the spring 2020 joint application period, which is based on

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat keväällä 2020. Ammattikorkeakoulut ottivat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tuli pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Todistuvalinnan ohella käytössä on edelleen valintakoe toisena valintatapana. Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.

Todistusvalinta

Keväästä 2020 alkaen Humak valitsee yli puolet opiskelijoista ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella. Jos hakija tulee valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija haluaa tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hakijan osallistua valintakokeeseen. HUOM! Todistusvalinta on Humakissa käytössä kaikissa suomenkielisissä hakukohteissa paitsi kulttuurituotannon ja ylemmän AMK-tutkintojen hakukohteissa.

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta ja käytössä olevasta pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

AMK-valintakoe

Keväällä 2021 seuraavat Humakin suomenkieliset hakukohteet ovat mukana AMK-valintakokeessa:

 • Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus (Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku)
 • Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, järjestö- ja nuorisotyö (Move)
 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus (Turku, Jyväskylä)

Tutustu muiden hakukohteiden valintatapoihin erikseen Opintopolusta.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa.

Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Humanistiselle alalle ja kasvatusalalle haettaessa kokeessa arvioidaan myös eettiset taidot.

Tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivulta.

Ensikertalaiskiintiöt ja todistusvalinta

Yhteisöpedagogi-, kulttuurituottaja- ja tulkkikoulutuksen (AMK) päivätoteutuksen aloituspaikoista varataan 80 % ensikertalaisille. Yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutukseen otetaan 50 % opiskelijoista suoraan todistusvalinnalla. Todistusvalinnassa käytettävän pisteytyksen ja aloituspaikkamäärät löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta. Kulttuurituotannon ja ylempi AMK -koulutuksessa ei ole käytössä todistusvalintaa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Et ole ensikertalainen

 • jos olet jo suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai
 • olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Esteetön opiskelijavalinta – AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa haet erillisellä hakemuksella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Humakin sähköinen hakemus valintakokeen yksilöllisille järjestelyille. Hakemus on toimitettava kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun osalta 28.1.2021 klo 15 mennessä ja toisen yhteishaun osalta 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Hakijan toimittamat asiakirjat säilytetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelijapäätösten valitusajan päättymiseen asti, jonka jälkeen asiakirjat tuhotaan. Kaikki hakijan toimittamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään työtehtäviensä takia erikseen määritellyt henkilöt Humakin hakijapalveluissa. Tietoja ei välitetä edelleen muihin korkeakouluihin tai ulkopuolisille tahoille.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tarkat tiedot löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset humanistisen ja kasvatusalan opiskelijalle 

Humanistisella ja kasvatusalalla tulkki- ja yhteisöpedagogiopintoihin sisältyy työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. 

Katso lisätietoa ja perehdy huolellisesti terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiin humanistisella ja kasvatusalalla ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ole ensin yhteydessä Humakin hakijapalveluihin. Varsinainen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisuvaatimusohje

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Valinnan tulokset lähetetään sähköpostilla. Opiskelupaikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen lukuvuodelle opiskelijaksi valittu tekee sähköisesti. Mikäli hakija saa paikan varasijalta, tulee siitäkin tieto sähköpostilla.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi ottaa sama lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulupaikan. Hakijalla voi siis olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus korkeakouluihin, mutta opiskelupaikat pitää ottaa tai on pitänyt ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhden paikan säännös.

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

Tietoa opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista löydät Humakin wiki-sivustolta.

Opintotoimistopalvelut
Opiskelijakunta HUMAKO