Piirroskuva videopalaverista. Vasemmalla iloiseen puhujan pää isompana ja oikealla neljä pientä päätä päällekkäin ”videoruuduissa”.

 

YHTEISHAKU

Täytä yhteishaun hakulomake Opintopolussa/Studyinfossa hakuaikana.

Digitaalinen Hakijan opas

Lue sähköinen Hakijan opas alla olevaa bannerikuvaa klikkaamalla:

Sinitaustainen vaakabanneri Hakijan oppaasta.
Klikkaa kuvasta digitaaliseen Hakijan oppaaseen!

Painettu Hakijan opas on luettavissa pdf-muodossa

Lue linkistä painetussa muodossa saatavilla oleva Humakin Hakijan opas.

Hakukelpoisuus

AMK-hakukohteisiin saa hakukelpoisuuden yleisellä hakukelpoisuudella AMK-opintoihin. YAMK-hakujen valintaperusteet määritellään hakukohteittain (soveltuva pohjakoulutus ja kahden vuoden työkokemus).

Yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin:

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi hakea hakija, joka on suorittanut:

 • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto

Hakukelpoisuus tarkastetaan osana hakuprosessia joko ennen valintoja tai vasta hyväksytyiltä ammattikorkeakoulun päättämän mukaisesti. Todistusvalinnassa hakijalla tulee olla aina valintatapaan soveltuva tutkinto voidakseen tulla huomioiduksi kyseisessä valintatavassa.

OPISKELIJAVALINTA

Syksyn yhteishaku

Syksyn 2022 yhteishaun yhteisöpedagogikoulutuksien hakukohteiden valintatapana on valintakoekurssi. Molemmilla hakukohteilla on oma erillinen valintakoekurssi, joka suoritetaan syyslukukauden aikana, määriteltynä ajanjaksona. Tarkemmat valintakoekurssiin suorittamiseen liittyvät tiedot löytyvät Opintopolusta:

Hakukohteen kulttuurituottaja (ylempi AMK) valinta perustuu karsivaan ennakkotehtävään ja haastatteluun. Ennakkotehtävän tehtävänanto ja valintojen toteuttamisen aikataulut löytyvät Opintopolusta:

Syksyn yhteishaussa Humakin hakukohteissa ei ole käytössä todistusvalintaa tai AMK-valintakoetta.

Todistusvalinta (kevään 2022 yhteishaku)

Humak valitsee yli puolet opiskelijoista ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella. Jos hakija tulee valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija haluaa tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hakijan osallistua valintakokeeseen.

HUOM! Community Educator (Bachelor of Humanities) Adventure and Outdoor Education, kulttuurituotannon, tulkkauksen, yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä ja ylempi AMK -koulutuksissa ei ole käytössä todistusvalintaa.

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta ja käytössä olevasta pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

AMK-valintakoe (kevään 2022 yhteishaku)

Keväällä 2022 seuraavat Humakin suomenkieliset hakukohteet ovat mukana AMK-valintakokeessa:

 • Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus (Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku)
 • Yhteisöpedagogi (AMK), verkkototeutus, järjestö- ja nuorisotyö (Move)
 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus (Jyväskylä, Kauniainen)

Tutustu muiden hakukohteiden valintatapoihin erikseen Opintopolussa.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa.

Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Humanistiselle alalle ja kasvatusalalle haettaessa kokeessa arvioidaan myös eettiset taidot.

Tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivulta.

Humakin omat valintakurssit ja -kokeet (kevään 2022 yhteishaku)

Keväällä 2022 seuraavat Humakin suomenkieliset hakukohteet käyttävät valintatapanaan valintakoekurssia:

Valintakoekurssi + haastattelu:

Valintakoekurssi:

Verkkovalintakoe:

Ensikertalaiskiintiöt ja todistusvalinta

Yhteisöpedagogi-, kulttuurituottaja- ja tulkkikoulutuksen (AMK) päivätoteutuksen aloituspaikoista varataan 90 % ensikertalaisille. Yhteisöpedagogikoulutukseen otetaan 60 % opiskelijoista suoraan todistusvalinnalla. Todistusvalinnassa käytettävän pisteytyksen ja aloituspaikkamäärät löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta. Community Educator (Bachelor of Humanities) Adventure and Outdoor Education, kulttuurituotannon, tulkkauksen, yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä ja ylempi AMK -koulutuksissa ei ole käytössä todistusvalintaa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Et ole ensikertalainen

 • jos olet jo suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai
 • olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Esteetön opiskelijavalinta – AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa haet erillisellä hakemuksella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttavan perusteen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Humakin sähköinen hakemus valintakokeen yksilöllisille järjestelyille.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Hakijan toimittamat asiakirjat säilytetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelijapäätösten valitusajan päättymiseen asti, jonka jälkeen asiakirjat tuhotaan. Kaikki hakijan toimittamat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään työtehtäviensä takia erikseen määritellyt henkilöt Humakin hakijapalveluissa. Tietoja ei välitetä edelleen muihin korkeakouluihin tai ulkopuolisille tahoille.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tarkat tiedot löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset humanistisen ja kasvatusalan opiskelijalle 

Humanistisella ja kasvatusalalla tulkki- ja yhteisöpedagogiopintoihin sisältyy työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. 

Katso lisätietoa ja perehdy huolellisesti terveyden ja toimintakyvyn edellytyksiin humanistisella ja kasvatusalalla ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ole ensin yhteydessä Humakin hakijapalveluihin. Varsinainen oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisuvaatimusohje

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Valinnan tulokset lähetetään sähköpostilla. Opiskelupaikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen lukuvuodelle opiskelijaksi valittu tekee sähköisesti. Mikäli hakija saa paikan varasijalta, tulee siitäkin tieto sähköpostilla.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulupaikan. Hakijalla voi siis olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus korkeakouluihin, mutta opiskelupaikat pitää ottaa tai on pitänyt ottaa vastaan eri lukukausina.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä.

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

Tietoa opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista löydät Humakin opiskelijan oppaasta.

Opiskelija- ja hakijapalvelut
Opiskelijakunta HUMAKO