Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto luovat uutta osaamista yhdessä

Korkeakouluja kannustetaan yhteistyön lisäämiseen oppilaitosten omissa strategioissa. Myös alueiden kehittämistä luotaavissa maakuntastrategioissa, tässä tapauksessa Satakunta-strategiassa ja Varsinais-Suomen maakuntastrategiatyössä, kannustetaan alueiden oppilaitoksia rohkeisiin kokeiluihin dynaamisen yhteistyökulttuurin ja alueellisen elinvoiman edistämiseksi.

Sopimus opetusyhteistyöstä

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituotannon koulutus ja Porin yliopistokeskuksen kampuksella toimiva Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma (KTMT) alkoivat miettiä haastetta koulutusyhteistyön lisäämisestä opetushenkilöstön kesken loppuvuodesta 2019. Suunnittelu laajeni nopeasti niin, että opintotoimistot tulivat mukaan miettimään käytännön valintaprosessin toteutusta. Tämän jälkeen suunnitelmat esitettiin oppilaitosten koulutusyhteistyöstä päättäville tahoille.

Humak ja KTMT solmivat neuvottelujen jälkeen vuosille 2021-2024 sopimuksen, jonka ansiosta molempien oppilaitosten opiskelijoiden valittavana oleva kokonaisuus sisältää opintoja yhteensä 30 opintopisteen verran. Sopimus perustuu kansalliseen Puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa.

Yhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia jo lukuvuonna 2020-2021 pilottikokeilun ansiosta ja nyt keskinäisesti vaihdettavan opintotarjonnan määrää päätettiin laajentaa. Opetus järjestetään verkkovälitteisesti paikasta riippumatta.

Sopimuksen mukaan opiskelijoita valitaan molemmin puolin kymmenen hakujärjestyksessä. Määrää mietittiin pitkään. Koulutusvaihdosta vastaavia henkilöitä on nyt alkusyksyllä 2021 ilahduttanut se, että Humakista hakijoita oli jopa enemmän kuin kymmenen ja Turun yliopistosta hakijoita oli seitsemän. Näistä määristä on hyvä jatkaa ja kehittää yhteistyötä.

Sisätilassa, ikkunan edessä punaisiin haalareihin pukeutunut opiskelijaryhmä, jossa yksi makaa mustan paikan kanssa lattialla ja muut ovat kumarassa hänen takanaan.
Porin ylioppilasyhdistys Pointerin edustajia ryhmäkuvassa. “Opiskelimme Humakin opintoja viime lukuvuonna ja saimme niistä hyödyllisiä työelämätaitoja esimerkiksi kulttuuritapahtumien järjestämiseen”, kertovat KTMT:n opiskelijat Sanni Vettenranta (keskirivissä vasemmalla) ja Ida-Maria Peltoniemi (keskirivissä oikealla). Kuva: Pirita Frigren

Ristiinopiskelun sisällöt

Humakin kulttuurituotannon opiskelijat voivat ottaa yliopiston opintotarjonnasta yhteensä 15 opintopistettä KTMT:n perusopintojen kursseja, joilla perehdytään digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja kulttuuriperinnön tutkimuksen suuntautumisaloihin. Lisäksi tarjolla on 15 opintopistettä kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuaineen opintoja.

Tulevalle kulttuurituottajalle yliopiston tarjoamat opintojaksot tarjoavat teoreettista asiantuntemusta kulttuurisista ilmiöistä kuten sosiaalisesta mediasta, pelikulttuureista ja kulttuuriperinnön eri muodoista ja tuotteistamisesta. Maisemantutkimuksen kautta tulevat tutuiksi maiseman, paikan ja kulttuuriympäristön käsitteet sekä ihmisen ja luonnon suhde eri aikoina.

  • Koulutusyhteistyö laajentaa oppilaitosten tarjontaa luontevasti niillä aloilla, jotka jo muutenkin ovat toisilleen läheisiä. Se antaa myös opiskelijoille hyvän mahdollisuuden kurkistaa toisen oppilaitoksen opiskelusisältöihin ja opiskelemisen tapaan rikastuttaen siten oppimista, kommentoi Humakin kulttuurituotannon lehtori Minna Hautio yhteistyön merkitystä.

Turun yliopiston opiskelijat voivat opiskella Humakin tarjoamia 15 opintopisteen laajuisia tuottajuuden perusteita sekä 15 opintopisteen ylemmän ammattikorkeakoulutason (YAMK) Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) -kokonaisuutta.

Yliopisto-opiskelijoille Humakin tuottajuuden opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä työelämälähtöiseen opiskeluun sekä kulttuurituotantoalan lainsäädäntöön ja etiikkaan.

  • Paketoimalla yhteen Humakin opintoja ja omassa opetustarjonnassamme olevia Projektitaidot- ja Kulttuurituotannon toimijat -opintojaksoja, pystymme tarjoamaan opiskelijoille käytännönläheisen ja työelämävalmiuksia ruokkivan sivuainekokonaisuuden, kertoo KTMT:n digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori Riikka Turtiainen.

Humakin opinnoilla on vahva kytkös myös yrittäjyyteen. YAMK-tasoinen Humakin COSM-kokonaisuus käsittelee kulttuurituotantoa ja kulttuuriyrittäjyyttä kestävän kehityksen taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten ulottuvuuksien kautta. COSMin kursseilla ideoidaan ja tarkastellaan sosioekonomisia tapoja, joilla arjesta voidaan tehdä kestävämpää, eettisempää, vastuullisempaa ja tasapainoisempaa.

  • COSM-kokonaisuus täydentää hyvin sivuainettamme, kulttuuri- ja elämysmatkailua. Opiskelijat saavat lisää asiantuntemusta esimerkiksi kestävästä matkailusta, iloitsee maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja Eeva Raike.
Valkea vihreä mainosbanneri COSM-opinnoista, kuvassa viiden ihmisen kasvokuvat ja nimet, COSM teksti.
Kuvassa Humakin Cosmin sisällön suunnittelusta vastannut lehtori, PhD, Marcin Poprawski sekä hänen lisäkseen kuvissa syksyllä 2021 toteutettavan kurssin vierailijoista Constance Deveraux, Sacha Kagan, Birgitta Persson ja Jason Vitorillo. Kuva: Humak.

Toiveena monialaisen yhteistyön kehittäminen tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa oppilaitokset toivovat voivansa hyödyntää korkeakoulujen opetusyhteistyötä yhä enemmän. Humak tekee moduulivaihtoa myös Jyväskylän yliopiston KUMU-tutkinto-ohjelman kanssa. Ihannetilanteessa kulttuurialan korkeakouluopiskelija voisi sisällyttää esimerkiksi näiden kolmen oppilaitoksen kesken tutkintoonsa kursseja yli korkeakoulurajojen. Tällöin opiskelija saisi oman oppilaitoksensa tarjoaman tutkinnon lisäksi kumppanikorkeakoulujen parhaat asiantuntijat tukemaan osaamisensa monipuolista kartuttamista vielä tässä blogissa kuvattua yhteistyötä laajemmin.

Lähteet:

Humakin Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) -opintojaksokokonaisuus, YAMK. Viitattu 24.8.2021. https://cosm.humak.fi/

Humakin Kulttuurituotannon koulutuksen opetussuunnitelma 2018-2014, Tuottajuuden perusteet, s. 11. Viitattu 24.8.2021. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kulttuurituottaja-AMK-OPS-2018-2024.pdf

Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa tutkinto-ohjelma (Kumu). Viitattu 24.8.2021. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/oppiaineet/kumu

Satakunta -strategia, viitattu 10.8.2021. https://satakunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat/satakunta-strategia/

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen tutkinto-ohjelma (KTMT), viitattu 24.8.2021. https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/kulttuurituotannon-ja-maisemantutkimuksen-koulutusohjelma

Unifin tiedote 11.12.2019, Opiskelijaliikkuvuus lisääntyy Suomessa – korkeakoulut solmivat sopimuksen tulevaisuuden yhteistyöstä. Viitattu 24.8.2021. https://www.unifi.fi/uutiset/opiskelijaliikkuvuus-lisaantyy-korkeakoulut-solmivat-sopimuksen-yhteistyosta/

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+, viitattu 10.8.2021. https://kumppanuusfoorumi.fi/maakuntastrategia/uusi-maakuntastrategia-2040/

  • Kirjoittaja: Pirita Frigren, FT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, Kulttuuriperinnön tutkimus, 08.9.2021
  • Kirjoittaja: Laura Päiviö-Häkämies, FT, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotanto, Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärki, 08.9.2021