Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Yhteisöpedagogi on yhteisöllisyyden ja ohjaamisen asiantuntija

Yhteisöpedagogin ammatillisen osaamisen ytimessä on yhteisöjen kehittäminen ja ohjaaminen. Yhteisöpedagogi kehittää yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia ja ehkäisee yhteiskunnan polarisoitumista. Yhteisöpedagogiosaamista tarvitaan laajasti yhteiskunnassamme ja koulutuksessa on neljä profiilia:

 • Nuorisotyö: kehittää valmiuksia edistää nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä.
 • Järjestötyö: edistää kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnallisten liikkeiden vastuullista toimintaa sekä vahvistaa niiden toimintakykykä, laatua ja vaikuttavuutta.
 • Seikkailukasvatus: vahvistaa yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua ja hyvinvointia sekä kehittää elämystaloutta. Antaa valmiudet toimia samoissa tehtävissä kuin järjestö- ja nuorisotyönkin suuntautumisvaihtoehto. Koulutus on englanninkielinen.
 • Työyhteisöjen kehittäminen: HR-alan osaaja, joka uudistaa organisaatiokulttuureita, sujuvoittaa työyhteisöjen toimintaa sekä vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia. Koulutus on suunnattu henkilöstöhallinnosta jo kokemusta omaaville ammattilaisille.

Koulutuksiin johtavat polkuopinnot on mahdollista opiskella avoimessa amk:ssa.

Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaku

Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaku järjestetään 31.8.2022 klo 8 – 14.9.2022 klo 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Syksyn yhteishaussa ovat mukana verkkototeutuksina järjestettävät yhteisöpedagogikoulutukset.

Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen ja toinen yhteishaku

Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku järjestetään 4.1.2023 klo 8.00 – 18.1.2023 klo 15.00. Opinnot alkavat syyskuussa 2023.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on mukana englanninkielinen Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education -koulutus. Tutustu koulutukseen ja valintaperusteisiin tarkemmin Opintopolku.fi -palvelussa tai Seikkailukasvatuksen sivulla.

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku järjestetään 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00. Opinnot alkavat koulutuksesta riippuen elo-syyskuussa 2023.

Kevään toisessa yhteishaussa on mukana kaikki Humakin suomenkieliset Yhteisöpedagogi (AMK) -hakukohteet.


Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotoinen verkkotutkinto (MOVE) –  mukana syksyn 2022 yhteishaussa sekä kevään 2023 yhteishauissa

Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK)
Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 1-3,5 vuotta (määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti)
Opetuskieli: Suomi
Koulutus alkaa: tammikuussa 2023
Opetussuunnitelmat: täältä.

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Yp-verkkotutkinto monimuoto-opintoina soveltuu henkilöille, joilla on jo kokemusta ohjaus- ja kasvatustehtävistä, järjestötyöstä tai luottamustehtävistä ja itseohjautuvuutta vaativasta verkko-opiskelusta. Ryhmävalmennuksessa ja opintojaksoilla hyödynnetään opiskelijaryhmän vertaisuutta ja työkokemusta opinnoissa.

Helsingin opetusryhmä: Opetus ja valmennus tapahtuvat verkossa. Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain Humakin digikampuksella. Lähivalmennusjaksoja on lukuvuoden aikana kaksi ja ne järjestetään Helsingissä. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin tutkintoon valituille.


Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä (TYKE), verkkototeutus – mukana syksyn 2022 yhteishaussa sekä kevään 2023 yhteishauissa

Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK)
Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 1-3,5 vuotta (määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti)
Opetuskieli: Suomi
Koulutus alkaa: tammikuussa 2023
Opetussuunnitelmat: täältä.

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon työyhteisön kehittäjän opinnot antavat sinulle laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen myötä sinusta kasvaa kehityshakuinen ja uudistumiskykyinen HR-osaaja tai muussa roolissa työskentelevä kehittämistyön ammattilainen.

Työyhteisön kehittäjänä sinulla on mahdollisuus sijoittua työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Sinulla on perusvalmiudet toimia myös yrittäjinä esimerkiksi henkilöstöalan tehtävissä.

Tutkinto järjestetään verkkototeutuksena, jolloin opinnot voi suorittaa paikasta riippumatta. Verkko-opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät vaativat oman ajallisen panostuksensa.

Opintoihin liittyvät tehtävät pyritään suorittamaan mahdollisimman pitkälle siten, että ne liittyvät opiskelijan oman työn tai oman työyhteisön kehittämiseen. Näin opinnoista voi koitua välitöntä hyötyä sekä henkilökohtaisesti että koko työyhteisölle.


Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus – mukana kevään 2023 yhteishauissa

Tutkintonimike suomenkielisessä koulutuksessa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Tutkintonimike englanninkielisessä koulutuksessa: Community Educator (Adventure and Outdoor Education BHum) Lisätietoja tutkinnosta englanninkielisiltä nettisivuiltamme.
Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 3,5 vuotta
Opetuskieli: Suomi (huom. Community Educator (BHum) -koulutuksessa englanti)
Koulutus alkaa: Elo-syyskussa 2023
Opetussuunnitelmat: täältä.

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Monimuotototeutuksessa oppiminen toteutuu lähiopetuksena kampuksilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuotototeutuksessa itse- ja ryhmäreflektointitaidot uuden oppimisen äärellä korostuvat, eikä aikaisempaa toimialan kokemusta vaadita. Opinnot sisältävät yhteisöllisen oppimisen lisäksi myös itsenäistä opiskelua. Monimuotototeutuksessa opiskelija saa sekä valmentajien ja valmennusryhmän yhteisöllisen tuen että raamin opintojen edistämiseen. Monimuotototeutuksessa opiskelija kehittää omaa osaamistaan aidoissa toimialan oppimisympäristöissä ja rakentaa tärkeää työelämäverkostoa.


Yhteisöpedagogin ammatillisuus

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuoriso- ja järjestötyöhön sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu entistä enemmän työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jolloin vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi.

Koulutuksen sisältö
Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon ydinkompetensseihin, jotka ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja kehittämisosaaminen. Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen edistämisessä.  Opetussuunnitelman opintokokonaisuudet on kuvattu kompetenssiperustaa tarkentaviksi kokonaisuuksiksi siten, että ne tekevät näkyväksi yhteisöpedagogin ammatillisen osaamisen ytimet järjestö- ja nuorisotyön ammatillisuuteen suuntaavassa tutkinnossa.

Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä.  Tutkinnon ja opintojen perustana ovat Humakin strategiset vahvuusalueet “nuorisotyö ja yhteisöllisyys” sekä “järjestötyö, yhteisöjen kehittäminen ja kotoutuminen”. Osa opinnoista toteutetaan eri koulutusten kanssa yhteisinä.

Opiskelijat aloittavat yhteisöpedagogiopinnot uuden opetussuunnitelman (2018 – 2024) mukaisesti.

Opiskelija voi opiskella yhteisöpedagogiksi neljässä alueyksikössä Jyväskylässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla tai Turussa. Opinnot voi suorittaa kokonaan siinä alueyksikössä, jonne opiskelija tulee valituksi.

Yhteisöpedagogin ydinosaaminen

Yhteisöpedagogin ydinosaamista on

 • osallisuuden tukeminen, monialainen yhteistyö ja kansalaisvaikuttaminen
 • toimijuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ehkäisevä työ
 • pedagoginen toiminta ja valmentava työote
 • moninaisuuden kohtaaminen ja monikulttuurinen työ
 • yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen

Yhteisöpedagogin työt

Yhteisöpedagogit sijoittuvat mm. kuntien, kansalaisjärjestöjen, laitosten ja yritysten palvelukseen. Työtehtävät voivat liittyä eri-ikäisten ihmisten tai toiminnan ohjaamiseen. Lisäksi työyhteisön kehittäjäkoulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisten työelämän organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Tehtävät voivat olla

 • kehittämistä tai johtamista kansalaisjärjestöissä
 • sosiaalista vahvistamista nuorisotyössä
 • kulttuurista nuorisotyötä tai
 • moniammatillista lasten ja nuorten parissa tehtävän työn koordinointia kunnissa, kouluissa, järjestöissä tai laitoksissa.

Koulutuksesta valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua kansainvälisiin, valtakunnallisiin tai paikallisiin projekteihin, joissa on mukana monia toimijoita ja joilla edistetään eri-ikäisten ihmisten kiinnittymistä yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Työllistymisaste

 • Yhteisöpedagogi (AMK) 90,8%
 • Yhteisopedagogi (ylempi AMK) 94,3%

Tutkinto antaa valmiudet

 • nuorten parissa tehtävään työhön erilaisissa toimintaympäristöissä
 • ammatilliseen järjestötyöhön (mm. asiantuntijatehtävät ja vaikuttamistyö)
 • työyhteisöjen asiantuntija- ja kehittämistehtäviin
 • elämystalouden parissa työskentelyyn

Koulutuksesta valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua kansainvälisiin, valtakunnallisiin tai paikallisiin projekteihin, joissa on mukana monia toimijoita ja joilla edistetään eri-ikäisten ihmisten kiinnittymistä yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Yhteisöpedagogit toimivat mm.

 • järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina ja asiantuntijoina, jotka työskentelevät kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä
 • nuorisotyöntekijöinä
 • nuorisosihteereinä ja –ohjaajina
 • nuorisotoimenjohtajina
 • järjestö- ja vapaa-ajan ohjaajina
 • ohjaajina lastensuojelulaitoksissa
 • projektipäälliköinä tai projektikoordinaattoreina
 • suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä
 • järjestöjen asiantuntijoina, kehittäjinä tai toiminnanjohtajina.

Viimeisimmän selvityksen mukaan tehtävänimikkeitä on yli 70 kpl.

Työyhteisön kehittäjät ovat tutkintonimikkeeltään yhteisöpedagogeja (AMK) ja he sijoittuvat työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Heillä on perusvalmiudet toimia myös yrittäjinä henkilöstöalan eri tehtävissä.