Multimodaalisen kommunikaation asiantuntijuus syventää osallisuutta

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille. Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021!
Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Edistämme kommunikaatioympäristöjen esteettömyyttä ja välitämme kielellisiä merkityksiä vuorovaikutuksen moninaisia resursseja eli multimodaalisuutta hyödyntäen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan ytimessä on kielellinen saavutettavuus. Se huomioimalla voidaan tuottaa tasa-arvoisia osallistumisen mahdollisuuksia kommunikaatiotavasta riippumatta. Käytämme vuorovaikutuksen moninaisuutta voimavarana.

Mikä kommunikaatioasiantuntijuus?

Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärjen tehtävänä on tutkia ja kehittää kommunikointia tukevia menetelmiä (englanniksi Augmentative and Alternative Communication, AAC) käyttävää tulkkausta, sekä menetelmien ohjauksen pedagogisia käytänteitä. Näkemyksemme on, että alalta saadulla osaamisella on käyttöä myös laajemmin eri toimintaympäristöjen, esimerkiksi etätyössä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen.

Hallitsemme vuorovaikutuksen ja viestinnän keinot perinteisissä ympäristöissä ja vuorovaikutteisessa teknologisesti välittyneessä toiminnassa sekä edistämme moninaisuuden kohtaamista ja kulttuurivähemmistöjen tuntemusta.

Koulutuksestamme valmistuu tulkkeja, jotka osaavat hyödyntää erilaisia kommunikointia tukevia menetelmiä esimerkiksi viitottua puhetta tai kuvakommunikaatiota, joilla tuetaan, täydennetään tai korvataan vuorovaikutustilanteessa käytettyä kieltä. Suuntautumisesta riippuen valmistunut tulkki voi työskennellä myös kommunikaation ohjaajana, jolla on vahva pedagoginen osaaminen kommunikointimenetelmien oppimisen suunnitteluun ja käytön ohjaamiseen koko yhteisöä ajatellen.

Kielellinen saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Osaamistamme voidaan hyödyntää tutkimus- ja kehitystyössä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kielellinen saavutettavuus ja kommunikoinnin sujuvuus hyödyttävät aivan kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Kielellinen saavutettavuus on elimellinen osa toiminnan kehittämistä, kun tavoitteena on mahdollistaa monenlaisten ihmisten osallistuminen. Suunnittele kaikille -periaate on tärkeä ohjenuora osaamiskärjen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Vahvuusalan työyhteisön oma monikielisyys ja pitkäaikainen yhteistyö viittomakieltä käyttävien yhteisöjen kanssa on antanut meille ainutlaatuista vuorovaikutusosaamista visuaalisessa ja kehollisessa vuorovaikutuksessa. Sen myötä meillä on antaa uudenlaista näkökulmaa vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun.

Kaksi piirrettyä hahmoa keskustelee iloisesti ja pitää käsissään suuria puhekuplia. Taustalla lentää lintu, jonka suusta tulee puhekuplasekä teksti Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Humakin logo.

Taustalla multimodaalinen näkemys vuorovaikutuksesta

Kommunikaatioasiantuntijuuden keskiössä on ymmärrys vuorovaikutuksesta multimodaalisena ilmiönä. Kaikessa ihmistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa käytetään hyvin monenlaisia resursseja, esimerkiksi eleitä ja fyysisen tilan arkkitehtuuria, merkitysten välittämiseen. Arkinen kielikäsitys keskittyy puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen, mikä rajaa osallistumisen ja toiminnan mahdollisuuksia. Kielikäsitystä laajentamalla ja vakiintuneita ja tiedostamattomia, rutiininomaisia toimintamalleja haastamalla voi saada uusia keinoja yhteisen ymmärryksen ja sujuvan vuorovaikutuksen luomiseen.

Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiselle on erityisen suuri tarve silloin, kun toimitaan henkilöiden parissa, joilla on haasteita puheen tuotossa ja sen ymmärtämisessä. Tällaisia henkilöitä on maassamme arviolta 65 000 (Kehitysvammaliitto 2020).

Koulutuksestamme valmistuu kommunikaatio-ohjaajia ja tulkkeja, joiden asiakkailla on hyvin monenlaisia kommunikointitapoja käytössään. Kommunikaatioasiantuntija osaa tukea ihmisiä ja yhteisöjä laajentamaan kielikäsitystään, opettelemaan uusia vuorovaikutuksen tapoja, käyttämään kommunikoinnin tukemiseen käytettävää teknologiaa ja pohtimaan uudelleen toimintaympäristöä ja sen tarjoamia edellytyksiä osallistumiseen.

Työelämän ja arjen vuorovaikutustilanteiden muuttuminen

Kommunikaatioasiantuntijuuden tarve on tullut selkeästi esiin myös työelämän ja muun arjen muuttuessa entistä teknologiavälitteisempään suuntaan. Hyvin moninaiset työtehtävät ja vapaa-ajan toimet on mahdollista hoitaa verkon välityksellä, mutta mitä kaikkea tulee huomioida verkkovälitteisessä vuorovaikutuksessa? Kenellä on aito pääsy tilanteisiin, millä tavalla teknologiaa voidaan hyödyntää tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen, millaisia taitoja tarvitaan, ja kuka niitä opettaa?

Työelämässä ja arjessa vaaditaan uudenlaisia vuorovaikutustaitoja, kun toiminta siirtyy enenevissä määrin verkkoon. Vuorovaikutustaidot korostuvat, kun osallistujat eivät jaa samaa fyysistä tilaa. Toimiminen verkossa voi myös mahdollistaa uudenlaista osallisuutta, mikäli eri taustaisten ihmisten tarpeet ja toiveet osataan huomioida toimintaa suunniteltaessa.

Näitä kysymyksiä on huomioitu jo lainsäädännössä. Saavutettavuuden vahvasti esiin nostava laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan vuonna 2019. EU:ssa on  valmisteilla direktiivi European Accessibility Act (Euroopan komissio 2019), jonka tavoitteena on velvoittaa myös yksityinen sektori järjestämään toimintansa saavutettavuus huomioiden.

Julkiset toimijat ja yhteisöt ovat nyt näyttämässä tietä kohti saavutettavampaa yhteiskuntaa, johon kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärki tarjoaa tukea koulutuksen ja kehittämistoiminnan kautta.

Uusi koulutus ja hanketoiminnan uudet tuulet

Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärki on Humakissa uusi. Koulutusta on ollut nykymuodossaan vuodesta 2018 lähtien. Osaamisen uudenlainen sanoittaminen ja esiin nostaminen on luonut pohjaa uudenlaiselle hanketoiminnalle ja laajentanut verkostojamme. Hanketoiminta onkin laajentunut tulkkausalan käytänteiden hyödyntämisestä perinteisen kohderyhmän ulkopuolelle suunnittele kaikille -periaatteen mukaisesti.

Osaamisen ja toiminnan juuret ovat kuitenkin kauempana, mikä näkyy hanketoiminnassamme. EU-rahoitteinen (AMIF-rahasto) Kuvako-hanke toimi vuosina 2017-2020. Hankkeessa kehitettiin vastaanottokeskusten vuorovaikutustilanteita kuvakommunikaation avulla. Toiminnan tuloksena kehitettiin Kuvakom-mobiilisovellus. Se toimii kommunikaatiovälineenä tilanteissa, joissa ei ole jaettua yhteistä kieltä ja ihmisten kulttuuritaustat ovat moninaiset. Toimintaympäristö asetti korkeat tavoitteet kuvien ja käyttöliittymän ymmärrettävyydelle kieli- ja kulttuuritaustoista riippumatta. Hankkeessa kehitettyä osaamista voi hyödyntää moninaisissa kansainvälisissä yhteyksissä. Myös EU:n tasolla kiinnostuttiin kehitystyöstä ja Kuvako-hanke kutsuttiin esittelemään toimintaansa EU-komission edustajille vuonna 2019.

Kuvakossa tehty tutkimus- ja kehittämistyö on onnistunut ja sovellus on herättänyt paljon kiinnostusta myös alkuperäisen kohderyhmän ulkopuolella. Kuvakom-sovellusta voikin hyödyntää laajasti aloilla, joilla työskennellään ihmisten kanssa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Näillä aloilla tulee vastaan haasteellisia vuorovaikutustilanteita, joissa viestin ymmärtäminen oikein korostuu. Tavoitteemme onkin jatkaa kommunikaatiovälineiden ja -ympäristöjen kehitystyötä.

Kommunikaatioasiantuntijuus inhimillisen vuorovaikutuksen tukena

Osaamiskärjen asiantuntijuutta hyödynnetään Humakin laajuisesti koulutus- ja hanketoiminnassa. Osaamiskärki on ollut kiinteästi mukana muun muassa KuoHuLab ja Baana-hankkeissa.

  1. KuoHuLab toimi yhteisöllisenä ja luovana kohtaamisen alustana, jossa eri toimijat kohtasivat yhteisen ongelman tai haasteen äärellä. Yhtenä toimenpiteenä tuotettiin liikuntaryhmä viittomakielisille osaksi Kuopion kansalaisopiston toimintaa.
  2. Baana-hankkeessa puolestaan kehitettiin verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseksi ja toiminnassa hyödynnettiin selkokieltä ja kuvakortteja vuorovaikutuksen tukena.

Kielellisen saavutettavuuden asiantuntijuus syventää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistä, kun toimijat saavat osaamista huomioida erilaiset vuorovaikutuksen resurssit ja toimintaa voidaan suunnata laajemmalle ja moninaisemmalle käyttäjäryhmälle. Haluamme kehittää edelleen kommunikointia tukevia ja täydentäviä, sekä puhetta korvaavia menetelmiä ja olla edelläkävijöitä kouluttajina.

Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamista voi soveltaa alalla kuin alalla ja tavoitteemme on tehdä uusia avauksia yhteiskunnan toiminnan kehittämiseksi saavutettavammaksi.