Tuemme ihmisen oikeutta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja edistämme ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Tutustu tulkkauksen opintokokonaisuuksiin avoimessa
Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Toiminta-ajatuksemme

Ajattelemme Humanistisen ammattikorkeakoulun kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärjessä, että kaikilla ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ihmisten kognitiiviset, kielelliset sekä kulttuuriset ja sosiaaliset valmiudet ovat yksilöllisiä, ja myös toimintavalmiudet vaihtelevat eri tilanteissa ja konteksteissa. Toimintamme tavoitteena on ihmisten välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen, helpottaminen ja edistäminen. Tuemme työllämme ihmisten tasavertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia sekä autamme ehkäisemään ihmisten syrjäytymistä.

Kehitämme kommunikaatio-osaamista kaikille ja kiinnitämme huomiota erityisesti ihmisiin, joilla on kielellisiä haasteita. Tutkimme ja kehitämme vuorovaikutusosaamista myös kulttuurienvälisyyden, hyvinvoinnin sekä työkulttuurin näkökulmista.

Tämän toiminta-ajatuksemme eteen haluamme tehdä työtä modernilla, uteliaalla ja ketterällä otteella.

Kielellinen saavutettavuus toimintamme ytimessä

Toimintamme ytimessä on kielellisen saavutettavuuden edistäminen. Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kohtaamiset, palvelut ja ympäristöt ovat sellaisia, että ihmiset tulevat mahdollisimman laajalti ymmärretyksi ja että he ymmärtävät muita.

Kielellisesti saavutettavassa ympäristössä ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen on mahdollista riippumatta henkilön kielellisestä taustasta. Esimerkiksi terveyspalvelut ovat kielellisesti saavutettavia, kun potilas on tietoinen palveluista, saa palvelua, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää hoitoa koskevat ohjeet. Kun nämä seikat toteutuvat, potilas pystyy paremmin ottamaan vastuun omasta hoidostaan.

Hankkeidemme ja tutkimustemme kohderyhmät ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakkaat, lapset ja nuoret tai eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat ihmiset sekä heidän parissaan työskentelevät asiantuntijat. Esimerkiksi Kuvako – kommunikaatio vastaanottokeskuksissa -hankkeessa kehitettiin kuvakommunikaatiota arjen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Painopisteet

Humakin kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärki kehittää osaamista ja tuottaa uutta tietoa etenkin seuraavilla osa-alueilla:

1. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen

Miten voimme edistää sitä, että ihmisen oikeus ja tarve ymmärtää sekä tulla ymmärretyksi ja kuulluksi toteutuu? Kehitämme menetelmiä ja keinoja, joilla saadaan vastauksia tähän kysymykseen. Tähän painopisteeseen sisältyy muun muassa seuraavien aiheiden kehittäminen ja tutkiminen:

 • Puhetta korvaavat sekä kommunikointia tukevat ja täydentävät menetelmät (esim. kuvakommunikaatio, selkokieli, tukiviittomat, kuvailu, vuorovaikutuksen ei kielelliset elementit, visuaalinen ja kehollinen vuorovaikutus)
 • Teknologisesti välitetty vuorovaikutustoiminta ja tekniikan hyödyntäminen (esim. tekstitys, puheentunnistus, sovellusten käyttö, vuorovaikutus verkossa, etätulkkaus)
 • Kulttuurienvälinen kommunikaatio (esim. kieli- ja kulttuuriryhmien vuorovaikutus, kulttuurintulkkaus, monikielisyys, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen vuorovaikutus)
 • Vuorovaikutustaidot (esim. selkeä kieli, työhyvinvointi suhteessa vuorovaikutusosaamiseen, sosioemotionaalinen osaaminen ja vuorovaikutus, ihmissuhteet ja vuorovaikutus)

2. Kansainvälisyys

Meille on tärkeää jakaa osaamistamme kansainvälisten osaajien kanssa ja syventävää tietoamme ja taitojamme kansainvälisen yhteistyön avulla. Kehitämme strategioita, joiden avulla saamme tuoretta tutkimus- ja osaamistietoa ulkomailta ja pystymme jakamaan omaa osaamistamme muille. Keskitymme sellaisten toimenpiteiden kehittämiseen, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä. Niihin kuuluu muun muassa:

 • Kansainvälisten verkostojen kehittäminen, uusien yhteistyökumppanuuksien solmiminen ja olemassa olevien korkeakoulukumppanuuksien kehittäminen (mm. Trinity College/Irlanti, Hochschule Landshut/ Saksa, Hochschule Osnabrück/ Saksa)
 • Kansainväliset lehtorivaihdot ja aktiivinen vierailutoiminta
 • Aktiivinen opiskelijavaihtotoiminta
 • Vuosittaisen kansainvälisen seminaari IDLA (International Days on Linguistic Accessibility) järjestäminen
 • Vuosittaisen kansainvälisen julkaisun toimittaminen
 • Osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin ja symposiumeihin
 • Opintojakso- ja luentovaihtojen kehittäminen kansainvälisten partnereiden kanssa
 • Kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusala järjestää yhdessä Herriot Watin ja MagdeburgStendalin yliopistojen kanssa viittomakielen tulkkauksen Masters-koulutuksen EUMASLI (European Master in Sign Language Interpreting). Tätä kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä kehitetään ja syvennetään koko ajan.

3. Yhteistyökumppanuus

Vahvistamme omaa osaamistamme vahvan yhteistyöverkoston kautta ja tuemme samalla muiden tahojen osaamista. Tätä työtä tehdään kansainvälisellä ja kansallisella tasolla kehittämällä etenkin yhteisiä hankkeita, opetusyhteistyötä ja koulutuskokonaisuuksia.

Koska kommunikaatioasiantuntijuutta voidaan ymmärtää suurena, läpileikkaavana yhteiskunnallisena teemana, osaamisemme sopii erinomaisesti osaksi yhteistä kokonaisuutta. Hanke- ja tutkimustyö voi esimerkiksi liittyä maahanmuuttajataustaisten ihmisten integrointiin yhteiskuntaan ja työelämään, tiettyjen ihmisryhmien syrjäytymisen ehkäisemiseen, yhteiskunnallisten sektoreiden saavutettavuusosaamisen parantamiseen tai tilojen muokkaaminen esteettömiksi ja saavutettaviksi.

Kansallisiin korkeakoulukumppaneihimme kuuluvat muun muassa Xamk, Savonia, Samk, Metropolia ja Diak. Järjestöt, joiden kanssa teemme tiiviisti yhteistyötä, ovat muun muassa Selkokeskus, Puhevammaisten liitto, Kuurosokeat ry, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf ja Afasialiitto.

Kaksi piirrettyä hahmoa keskustelee iloisesti ja pitää käsissään suuria puhekuplia. Taustalla lentää lintu, jonka suusta tulee puhekuplasekä teksti Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Humakin logo.

Toimintamme käytännössä

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärjen jäsenet jakavat tietoaan ja kokemuksiaan julkaisemalla asiantuntija-artikkeleitaan eri kielillä aikakauslehtiin, kokoomateoksiin ja blogeihin. Lisäksi toimitamme vuosittain monikielisen julkaisun, jolle valitaan ajankohtainen aihe ja johon kutsutaan mukaan asiantuntijoita omasta koulusta ja myös muista suomalaisista ja ulkomaisista organisaatioista. Vuoden 2022 vahvuusalamme julkaisun nimi on Kommunikaation monet kasvot, joka sisältää artikkeleita viidellä kielellä ja jossa käsitellään kommunikaatiota eri perspektiiveistä.

Osaamista jaetaan myös kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa, joihin osaamiskärjemme jäsenet vuosittain osallistuvat, kuten esim. ISAAC-konferenssissa, Kieliverkoston syysseminaarissa, VAKKI-symposiumissa tai Osnabrückin korkeakoulun Blockwoche- luento- ja työpajatapahtumassa.

Kansainvälinen International Days of Linguistic Accessibility -seminaari (IDLA) toteutetaan ensimmäistä kertaa toukokuussa 2023 aiheella Working Life. Kolmipäiväinen seminaari sisältää asiantuntijaluentoja ja työpajoja sekä asiantuntijoille että opiskelijoille. Call for Papers avautuu lokakuussa 2022 tulkkauksen vahvuusalan sivustolle. Seminaariin osallistuu korkeatasoisia kansainvälisiä puhujia mm. Trinity Collegesta sekä Hochschule Landshutista. Seminaariin kuuluu julkaisu, jonka toimitamme seminaarin jälkeen.

Teemme monipuolista hanketyötä yhdessä muiden instituutioiden kanssa. Esimerkiksi Ydinasia-hankkeessa (2021–2022) kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kielelliseen saavutettavuuteen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää osaamista. Tämä ESR-hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutus

Koulutamme Kuopion yksikössä tulkkeja, jotka osaavat hyödyntää tulevassa työssään erilaisia kommunikointia tukevia menetelmiä kuten esimerkiksi viitottua puhetta tai kuvakommunikaatiota. Näillä menetelmillä tuetaan, täydennetään tai korvataan vuorovaikutustilanteessa käytettyä kieltä. Meiltä valmistuu tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkeina muun muassa puhevammaisille asiakkaille. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Avoimen ammattikorkeakoulun puolella tarjotaan kommunikaatioasiantuntijuuteen liittyviä osaamiskokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja:

 • Kirjoitustulkkaus (30 op)
 • Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen (2 op)
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen (2 op)
 • Kielellinen saavutettavuus (5 op)
 • Kuvakommunikoinnin perusteet (5 op)
 • Multimodalinteraction in professionalcontexts (3 op)
 • Mielikuvasta viittomiseen (5 op)

Työmme yhteiskunnallinen merkitys

Suomessa on arviolta 65 000 puhevammaista henkilöä, joista osa tarvitsee kommunikaatioasiantuntijoiden apua vuorovaikutustilanteissa. Suomessa arvioidaan olevan yli 1,2 miljoonaa saavutettavista verkkopalveluista hyötyvää henkilöä. Työllämme autamme eri ihmisryhmiä kommunikoimaan paremmin. Kestävän kehityksen päämäärä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärki toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita etenkin sosiaalisen kestävyyden osalta. Edistämme työllämme YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia, ihmisten eriarvoisuuden vähentämistä, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta sekä yhteistyötä ja kumppanuutta.

Julkisilta ja julkisrahoitteisilta organisaatioilta on edellytetty digitaalisten palveluiden saavutettavuutta vuodesta 2019. Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärki tarjoaa osaajia, koulutusta sekä tukea, hanke- ja kehittämistoimintaa tähän tarpeeseen. EU:n esteettömyysdirektiivi on astunut voimaan kesäkuussa 2022. Siinä vaaditaan, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Meillä kommunikaatioasiantuntijuuden osaajilla on nyky-yhteiskunnassa tärkeä tehtävä.