Kehitämme ammatillista nuorisotyötä

Nuorisotyön kurssit verkkokaupassa
Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteisöt

Humakin nuorisotyön koulutus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on nuorisolain tavoitteiden mukaisesti edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Humak osallistuu nuorisotyötä ja sen vaikuttavuutta tukevaan toimintaan osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Nuorisotyön kohteeksi nähdään niin yksittäiset nuoret, nuorten ryhmät kuin yhteisöt. Yhteisöllisyys on luonteeltaan nuorisotyön työyhteisökohtaista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Valtakunnallisena toimijana Humak varmistaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisotyön koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Humakin nuorisotyön strategiset painopisteet

Painopistealueilla työskennellään sekä yksilöiden että yhteisöjen parissa. Leikkaavia teemoja ovat osallisuus, digitaalisuus ja kansainvälisyys.

  1. Nuorten inkluusio
    Nuorten inkluusiota käsittelevä painopistealue tavoittelee nuorten parissa työskentelevien kohtaamisosaamisen ja inkluusio-osaamisen vahvistamista edistäen samanaikaisesti nuorten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä. Erityisen huomion kohteena ovat NEET-nuoret (NEET = Not in Employment, Education or Training) ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuitenkaan ns. ”tavallisia nuoria” unohtamatta. Humakin nuorisotyö pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä kehittämällä etsivää ja sosiaalista nuorisotyötä ja vaikuttamalla yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kehittämistyössä keskeisiä innovaatiovälineitä ovat kansainvälisyys ja digitaalisuus.
  2. Nuorten elämänkulku
    Nuorten elämänkulkuun fokusoituvalla painopistealueella työskennellään nuorten vapaa-ajan, työn ja koulun sekä muiden instituutioiden kentillä kaikkien nuorten merkityksellisen elämän tukemiseksi. Nuorisotyön tehtäväksi nähdään osallisuuden vahvistaminen nuorten arjessa sekä erilaisissa virallisissa että epävirallisissa yhteisöissä. Nuorisotyön ympäristöt ymmärretään laaja-alaisesti myös nuorten vapaa-ajan ylittäviksi. Tässä suhteessa haastetaan nuorisolain rajausta nuorisotyöstä nuorten vapaa-aikaan kuuluvana työnä. Esimerkkinä tästä on koulussa tai muissa laitoksissa tehtävä nuorisotyö.Painopistealueen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat erilaiset e-ilmiöt, ja sen tutkimus- ja kehittämistyössä otetaan huomioon myös erilaiset elektroniset toimintatavat ja ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen nuorisotyössä. Painopistealueen keskeisiä teemoja on nuorisotyöntekijöiden jaksaminen ja työnrajaus digitalisoituneessa maailmassa.
  3. Nuorten aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys.
    Nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävään kehitykseen fokusoituva painopistealue vahvistaa nuorisotyön osaamista nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden tukemisessa ja kehittämisessä. Perinteisten vaikuttamistapojen rinnalle on noussut uusia vaikuttamisen muotoja, joissa vaikuttamista tehdään arkielämässä, esimerkiksi kulutusvalintojen kautta. Globalisaatiokehitys haastaa nuorisotyötä kansainvälisempään työotteeseen. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta vaatii nuorisotyön osaamista kestävän kehityksen tematiikassa. Globaalikasvatus, mediakasvatus ja ihmisoikeudet ovat painopistealueen keskeisiä teemoja. Nuorisotyön tehtäväkenttään kuuluu myös demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Nuorisotyössä tarvitaan myös entistä vahvempaa digitaalisuuden ja sosiaalisen median hallintaa, sekä taitoa kehittää nuorten monilukutaitoa, mediakriittisyyttä ja kommunikaatiotaitoa.

Nuorisotyö luottaa kumppanuuksiin

Humak kuuluu nuorisotyön kouluttajien, Allianssin, Kanuunan, Kirkkohallituksen ja Nuorisotutkimusseuran muodostamaan Nuorisotyön yhteistyöverkostoon. Korkeakouluista keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat muut yhteisöpedagogikouluttajat Xamk ja Centria. Nuorisotyön yhteistyöverkoston lisäksi Humak on mukana myös Haave-verkostossa. Kansallisten verkostojen lisäksi Humak on mukana myös kansainvälisissä nuorisotyön verkostoissa.

Humakin nuorisotyön strategiset kumppanit ovat kunnallisen nuorisotyön osalta Kanuuna ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön osalta Allianssi. Oman lisänsä Humakin nuorisotyöhön tuo Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus -osaamiskeskus Kentauri, jossa Humak on mukana.

Yksittäisistä järjestöistä keskeinen strateginen kumppani on Aseman Lapset ry, jonka kanssa tehtävä yhteistyö kiinnittyy sekä nuorten elämänkulkuun, että syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin painotuksiin.

Tutkimuksen osalta keskeisin kumppani on Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, jonka kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Digitaalisuutta koskevan strategisen painopistealueen näkökulmasta keskeinen yhteistyökumppani on Koordinaatti ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus.

Haemme kumppaneita myös yritysmaailmasta erityisesti tekniikan alan yrityksistä, joiden liiketoiminta liittyy digitaalisuuteen.