Kehitämme ammatillista nuorisotyötä

Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteisöt

Humakin nuorisotyön koulutus- ja kehittämistoiminta edistää nuorisolain tavoitteiden mukaisesti nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Humak tukee nuorisotyön osallisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tekemällä vaikuttamistyötä. Humakilaiseen nuorisotyöhön kuuluu myös työelämäkumppaneiden ja nuorisotyön opiskelijoiden osallisuus.

Nuorisotyön kohteeksi nähdään niin yksittäiset nuoret, nuorten ryhmät kuin yhteisöt. Yhteisöllisyys ymmärretään monitasoisesti. Se voi olla luonteeltaan sekä nuorisotyön työyhteisökohtaista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä. Lisäksi se voi olla myös nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä tai ylisukupolvista yhteisöllisyyttä. Valtakunnallisena toimijana Humak varmistaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisotyön koulutuksen ja kehittämistoiminnan saatavuudessa muodostaen samalla yhden nuorisotyön yhteisön.

Humakin nuorisotyön strategiset painopisteet

Painopistealueilla työskennellään sekä yksilöiden että yhteisöjen parissa. Leikkaavia teemoja ovat osallisuus, digitaalisuus ja kansainvälisyys.

  1. Nuorten inkluusio
    Humakin nuorisotyön nuorten inkluusiota käsittelevä painopistealue tavoittelee nuorten parissa työskentelevien kohtaamisosaamisen ja inkluusio-osaamisen vahvistamista edistäen samanaikaisesti nuorten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä tukien kaikkien nuorten merkityksellistä elämää. Erityisen huomion kohteena ovat NEET-nuoret (NEET = Not in Employment, Education or Training) ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuitenkaan ns. ”tavallisia nuoria” unohtamatta. Yksi Humakin tehtävistä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Humakin nuorisotyö toteuttaa tätä tehtävää edistämällä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, esimerkiksi kehittämällä etsivää ja sosiaalista nuorisotyötä. Kehittämistyössä kansainvälisyys ja digitaalisuus ovat keskeisiä välineitä innovaatioihin.
  2. Nuorten elämänkulku
    Nuorten elämänkulkuun fokusoituvalla painopistealueella työskennellään nuorten vapaa-ajan, työn ja koulun sekä muiden instituutioiden kentillä kaikkien nuorten merkityksellisen elämän tukemiseksi. Nuorisotyön tehtäväksi nähdään osallisuuden vahvistaminen nuorten arjessa sekä erilaisissa virallisissa, että epävirallisissa yhteisöissä, joihin he kuuluvat. Nuorisotyön ympäristöt ymmärretään laaja-alaisesti myös nuorten vapaa-ajan ylittäviksi. Tässä suhteessa haastetaan nuorisolain rajausta nuorisotyöstä nuorten vapaa-aikaan kuuluvana työnä. Esimerkkinä tästä on koulussa tai muissa laitoksissa tehtävä nuorisotyö.Painopistealueen erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat erilaiset e-ilmiöt, ja sen tutkimus- ja kehittämistyössä otetaan huomioon myös erilaiset elektroniset toimintatavat ja ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen nuorisotyössä. Painopistealueen keskeisiä teemoja on nuorisotyöntekijöiden jaksaminen ja työnrajaus digitalisoituneessa maailmassa.
  3. Nuorten aktiivinen kansalaisuus ja kestävä kehitys.
    Nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävään kehitykseen fokusoituva painopistealue vahvistaa nuorisotyön osaamista nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemisessa nuorten osallisuuden kehittämiseksi. Perinteisen edustuksellisen demokratian ja järjestöpohjaisen vaikuttamisen rinnalle on noussut uusia vaikuttamisen muotoja, joissa vaikuttamista tehdään arkielämässä, esimerkiksi kulutusvalintojen kautta. Globalisaatiokehitys haastaa nuorisotyön entistä kansainvälisempään työotteeseen. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta vaatii nuorisotyön osaamista kestävän kehityksen tematiikassa. Globaalikasvatus, mediakasvatus ja ihmisoikeudet ovat painopistealueen keskeisiä teemoja. Nuorisotyön tehtäväkenttään kuuluu myös demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.Nuorisotyössä tarvitaan myös entistä vahvempaa digitaalisuuden ja sosiaalisen median hallintaa, sekä taitoa kehittää nuorten monilukutaitoa, mediakriittisyyttä ja kommunikaatiotaitoa.

Nuorisotyö luottaa kumppanuuksiin

Humak kuuluu nuorisotyön kouluttajien, Allianssin, Kanuunan, Kirkkohallituksen ja Nuorisotutkimusseuran muodostamaan Nuorisotyön yhteistyöverkostoon. Korkeakouluista keskeisimmät yhteiskumppanit ovat muut yhteisöpedagogikouluttajat Xamk ja Centria. Nuorisotyön yhteistyöverkoston lisäksi Humak on mukana myös Haave-verkostossa. Valtakunnallisten verkostojen lisäksi Humakin kampusten nuorisotyön lehtorit toimivat aktiivisesti alueellisissa verkostoissaan. Kansallisten verkostojen lisäksi Humak on mukana myös kansainvälisissä nuorisotyön verkostoissa.

Humakin nuorisotyön strategiset kumppanit ovat kunnallisen nuorisotyön osalta Kanuuna ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön osalta Allianssi. Oman lisänsä Humakin nuorisotyöhön tuo Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus -osaamiskeskus, jossa Humak on mukana. Yksittäisistä järjestöistä keskeinen strateginen kumppani on Aseman Lapset ry, jonka kanssa tehtävä yhteistyö kiinnittyy sekä nuorten elämänkulkuun, että syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin painotuksiin. Tutkimuksen osalta keskeisin kumppani on Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, jonka kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Digitaalisuutta koskevan strategisen painopistealueen näkökulmasta keskeinen yhteistyökumppani on Koordinaatti ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Nykyisten yhteystyökumppaneiden lisäksi Humakin nuorisotyön ovi on avoin myös uusille yhteistyökumppaneille. Humak on kiinnostunut monialaisesta yhteistyöstä nuorisotyön kehittämiseksi.

Humakin nuorisotyöllä ei ole yritysmaailmassa strategisia kumppanuuksia. Strategisesti on mielekästä hakea yrityskumppanuutta tekniikan alan yrityksistä, joiden liiketoiminta liittyy digitaalisuuteen ja koodaamiseen.