Strategia 2030

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Osaamisen vahvistaminen

Humakin strategian ydin on osaamisen vahvistaminen.

  1. Tällä tarkoitetaan sen osaamisen vahvistamista, jolla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä tapahtuu koulutuksen, TKI- toiminnan ja muun palve­lutoiminnan avulla.
  2. Toiseksi osaamisen vahvistaminen tarkoittaa yhteisömme osaamisen kehittämistä, mikä tapahtuu vahvuusalojen ja strategiatyössä laadittujen osaamiskärkien avulla.
  3. Kolmanneksi osaamisen vahvis­taminen tarkoittaa yksilöiden, oman henkilökuntamme, osaamisen vahvistamista, jotta he voivat paremmin pal­vella yhteisömme osaamisen vahvistamista ja sitä kautta olla luomassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta niille tär­keille aloille ja alueille, joita varten me olemme olemassa.

Humakin perustehtävä ei ole muuttunut vuosikym­menien kuluessa. Aikoinaan jo ammattikorkeakoulun perustamisvaiheessa toiminta alkoi niillä koulutuksil­la, jotka ovat edelleen toimintamme perustana. Niiden sovellettavuus myös uusiin toimintaympäristöihin on laajentanut meidän tehtäväkenttäämme. Palvelemme nyt myös perinteisten toimialojen rajapinnoilla ja myös aivan uusissa toimintaympäristöissä.

  • Seikkailukasvatus kasvatuksellisesta painotuksesta huolimatta on laajentu­massa vapaa-aika- ja matkailupalveluihin.
  • Työyhteisöjen kehittämisen osaaminen, painopisteenä yhteisöllisyys voimavarana, on laajentanut kenttämme kaikkiin ammat­tiryhmiin.
  • Kulttuurituotannon yrittäjyyden painotus on vienyt meidät erilaisille rajapinta-aloille.
  • Kommunikaa­tioasiantuntijuus vie meidät kauemmaksi perinteisestä kuurojen maailmasta laajemmin kommunikaatiovaikeuk­sia kohtaavien pariin, joita on entistä enemmän väestös­tämme ikääntymiskehityksen seurauksena.

Uusille aloille ja uusiin ympäristöihin suuntautuminen on vahvistanut ja laajentanut osaamistamme ja tehnyt markkina-aluees­tamme laajemman. Emme ole enää perinteisten toimi­alojen varassa.

Osaamista haluamme tuottaa yhdessä muiden kanssa. Haluamme liittoutua sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on sama intressi kehittää osaamista. Me ha­luamme olla mukana erilaisissa osaamisyhteisöissä tuo­massa sinne niin sanotun puuttuvan palasen, jota tarvitaan erilais­ten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Lataa Humakin strategiajulkaisu tästä (pdf).

Strategia 2030 – Muuttuvan maailman Humak

Elämme ajassa, jossa syntyy uusia ammatteja ja työn tekemisen tavat muuttuvat entistä verkostomaisemmiksi ja yrittäjämäisemmiksi. Ennakoimme työelämän murroksia etsimällä aktiivisesti vastauksia yhteiskunnan tarpeisiin.

Ihminen on muutoksessakin kaiken keskiössä. Vahvistamme osallisuutta huomioiden yhdenvertaisuuden ja digitaaliset kansalaisoikeudet. Kansainvälistyminen, eri kulttuurien ymmärtäminen ja kyky ratkaista globaaleja ongelmia ovat keskeinen osa Humakin nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Humak tarjoaa opiskelijoilleen koulutuksen, jossa he kehittyvät rakentavan kriittisiksi osaajiksi. Työpaikkana tarjoamme henkilöstöllemme ainutlaatuisen ja merkityksellisen työn kehittymismahdollisuuksineen. Kumppaneillemme tarjoamme luotettavan partnerin osaamisen ja toimialojen kehittämiseen.

Humakin missio

Humakin missiona on rakentaa yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeet huomioivaa maailmaa.

Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Tuottamamme osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Arvomme

  • Uudistamme kestävästi ja uudistumme rohkeasti
  • Onnistumme yhdessä
  • Kannustamme ja innostamme