Suomi edelläkävijänä viitottujen kielten tulkkauksessa

Tulkkausalan opinnot avoimessa AMK:ssa
Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.

Viittomakielen tulkkaus mahdollistaa kielellisten oikeuksien toteutumisen

Suomi on edelläkävijä viittomakielen tulkkien koulutuksessa ja siinä, että kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille taataan laissa subjektiivinen oikeus tulkkiin.

Tulkkauspalveluilla mahdollistetaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumista sekä tasavertaista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Tulkki mahdollistaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tulkin tutkinto on osaamisperustainen. Osaamiskärjen perusta muodostuu neljästä alueesta:

  1. Tulkin ammatillinen osaaminen,
  2. Tulkkaustaidot ja työkielten osaaminen,
  3. Vuorovaikutusosaaminen sekä
  4. Kulttuuri- ja toimintaympäristöosaaminen.

Näiden lisäksi kasvavia läpileikkaavia osaamisalueita ovat teknologian käyttö ja kehittäminen tulkkien sekä asiakkaiden tarpeisiin sekä multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen.

Tulkkausalan teknologisella osaamisella tarkoitetaan välineiden ja sovellusten hallintaa että ymmärrystä, miten digitalisaatio vaikuttaa tulkin työympäristöihin jatkuvasti muuttuvilla tavoilla.

Osaamiskärjen kansainvälinen yhteistyö

Olemme tehneet yhteistyötä vuodesta 2009 alkaen viittomakielialan kansainvälisessä maisteriohjelmassa Eumaslissa (European Master in Sign Language Interpreting) Heriot-Watt Universityn (Skotlanti) ja University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal (Saksa) kanssa.

Vuosina 2016-2019 toteutimme Googlen rahoittamana kansainvälisen Visual Sign News –uutishankkeen, jossa kehitettiin visuaalinen uutispalvelu lukutaidottomille kuuroille, jotka eivät osaa oman maansa viittomakieltä.

Koulutamme kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita

Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksesta valmistuu tulkkeja, jotka ovat tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita. Meiltä valmistuu asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina kuuroille ja viittomakieltä käyttäville asiakkaille vaihtelevissa monikielisissä ja -kulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Koulutusten aikana ja jatkokoulutuksissa voi lisäksi pätevöityä tulkiksi muille asiakasryhmille, kuten huonokuuloisille, kuuroutuneille ja kuurosokeille. Humakissa kouluttaa ainoana oppilaitoksena Suomessa myös kuuroja tulkkeja sekä suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja. Jälkimmäisiä koulutetaan mm. kansainvälisiin työtehtäviin, kuurosokeille tulkkaukseen sekä kääntäjiksi.

Humakissa on toteutettu erittäin uhanalaisen suomenruotsalaisen viittomakielen elvytyshankkeita, jonka puitteissa on koulutettu kieltä hallitsevia tulkkeja.

Kotimainen verkosto

Viittomakielen tulkkauksen osaamiskärki tekee läheistä yhteistyötä alan toisen kotimaisen kouluttajan Diakin kanssa mm. yhteisessä suomenkielisessä maisteritutkinnossa.

Muiden organisaatioiden kanssa teemme kehitystyötä ja konkreettista yhteistyötä kielellisen saavutettavuuden edistämisessä. Kehitämme alaa hankkeissa ja erilaisissa tutkinto-opintoihin liittyvissä opiskelu- ja harjoitteluympäristöissä. Viimeksi mainituissa kumppaneita ovat olleet mm. Kansallisteatteri, Lasten ja nuorten säätiö sekä Helsingin kulttuurikeskus Stoa.

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtenä omistajana on Kuurojen liitto. Rehtorin toimistomme ja Helsingin TKI-keskus toimivat samassa rakennuksessa alan keskeisen järjestötoimijan kanssa, joka mahdollistaa meille päivittäisen yhteyden kuurojen yhteisöön ja kulttuuriin osana omaa toiminnallista arkeamme.