Tuotanto- ja projektiosaaminen

Kulttuurituotannon kurssit avoimessa AMK:ssa
Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Tuotanto- ja projektiosaamisen osaamiskärjen strategisena tavoitteena on:

  • Kehittää kulttuurin ja taiteen tuotantojen ja palvelujen monimuotoisia ympäristöjä
  • Tuoda eri toimialojen käyttöön ammatillista tuottajaosaamista
  • Tukea ja edistää kansalaisten osallistumista ja osallistamista kulttuurialan tuotantoihin edistämällä tuottajaosaamista
  • Toimia aktiivisesti kulttuurialan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lähivuosien painopisteitä ovat kestävä kehitys kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti sekä uudet teknologiat ja digitaaliset tuotantoympäristöt.

Kulttuurin tuotannollisen asiantuntijuuden tarve

Yhteiskunnassa on nähtävissä kasvavaa tarvetta tuottajaosaamisen lisäämiseen. Näiden taitojen pintapuolinen opettaminen esimerkiksi taiteen koulutuksessa ei ratkaise osaamisvajetta. Monialaisessa toimintaympäristössä tarvitaan suunnittelu-, tuotanto-, asiantuntija-, markkinointi- ja ohjaustehtäviin kykeneviä kulttuurituotannon asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Humakin tarjoaman osaamisen kysyntä kasvaa. Toiminta kattaa tutkintokoulutuksen ja tutkintojen osien tarjoamisen kotimaassa ja kansainvälisesti. Jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään hyödyntämällä uusia viestintä- ja koulutusteknologioita avoimessa AMK:ssa, CampusOnline-portaalissa, muussa oppilaitosyhteistyössä sekä kansallisessa ja kansainvälisessä koulutusliiketoiminnassa.

Alan työllistymisnäkymät ovat hyvät. Vuosina 2013-2018 valmistuneista kulttuurituottajista 84 prosenttia työllistyi puolessa vuodessa ja yhteensä 87 prosenttia vuoden kuluessa valmistumisesta. 58 prosenttia oli työllistynyt jo opintojensa aikana.

Ihmisiä istumassa penkeillä ja kuuntelemassa puhujaa.

Osaamiskärkien tuoteperheet

Osaamiskärjelle kehitetyt ”tuoteperheet”, joiden kautta vahvuusalan strategista työtä konkretisoidaan, voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI), koulutus sekä liiketoiminta.

TKI-toimintaa suunnitellaan huomioiden strategiset painopisteet kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä kulttuurituotannosta sekä digitaalisista tuotantoympäristöistä ja uusista teknologioista. TKI-työtä tehdään noudattaen tutkimuksellisen kehittämisen periaatteita sekä saavutettujen tulosten kriittistä reflektiota.

Ulkoisesti rahoitetut kehittämishankkeet ovat TKI-perustaisen oppimisen ydintä sekä opiskelijoiden oppimisen, että organisaation kehittymisen ja henkilöstön jatkuvan oppimisen kannalta. Edellä esitetyt osaamiskärjen painopisteet määrittävät, millaisia hankkeita toteutetaan. Ulkoinen rahoitus mahdollistaa hanketyön lisäksi osallisuuden laajemmissa asiantuntija- ja tutkimusverkostoissa.

Tavoitteenamme on luoda tapahtuma-ja festivaalituotantoon painottuva englanninkielinen tutkinto. Sen osia tarjotaan jo nyt englanninkielisenä täydennyskoulutuksena sekä koulutusvientiin soveltuvina koulutuspaketteina.

Tuottajuuden kärjen osalta osaamiskokonaisuuksia ja erilaisia opintoihin johtavia väyliä on jo kehitetty ja tuotteistettu. Eri kohderyhmille suunnattuja osaamiskokonaisuuksia päivitetään palvelemaan jatkuvaa oppimista, täydennyskoulutustarpeita sekä tutkintokoulutustarpeita. Polkuopinnot toimivat yhtenä tutkintoon johtavana väylänä ylemmän AMK-tutkinnon puolella. Niiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun Humakin vahvuusalojen yhteinen maisteritasoinen koulutus (YAMK) käynnistyy.

Strategiset kumppanit ja laaja verkosto

Aktiivinen hanke- ja kehittämistyö on edesauttanut kumppanuuksien rakentamista. Sen ansiosta toimintaan on saatu nivellettyä myös kauaskantoisia toimenpiteitä. Kumppanuusverkostoa kasvattavat lisäksi opiskelijoiden harjoittelupaikkaverkosto.

Kumppaniverkostoon kuuluvat mm.:

  • Humakin toiminta-alueiden kunnat ja erityisesti niiden kulttuuritoimet sekä kehittämisyhtiöt,
  • maakuntien liitot,
  • Taiteen edistämiskeskus sekä
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka rahoituksella on toteutettu useita erityisesti kulttuurin saavutettavuuteen ja osallisuuden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.
  • Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry.

Koulutussektorilla tehdään yhteistyötä erityisesti kulttuurituottajakoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa (Metropolia, Seamk, Arcada). Jatkossa kehitämme myös yliopistoyhteistyötä. Korkeakouluyhteistyön suuntaaminen yliopistoihin vahvistaa Humakin tarjoamaa asiantuntijakoulutusta myös substanssien hallinnan kautta ja mahdollistaa laajojen kansainvälisiin rahoituksiin osallistumisen. Olemme jo aloittaneet yhteistyön Jyväskylän yliopiston uuden Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) -koulutusohjelman ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman kanssa.