Ruokamaakunta Nyt! – 11 000 vuotta eteläkarjalaista gastronomiaa jatkuvassa kattauksessa


Ruokamaakunta Nyt! – 11 000 vuotta eteläkarjalaista gastronomiaa jatkuvassa kattauksessa -hanke tähtää Etelä-Karjalan nostamiseen kiinnostavaksi ruokamatkailukohteeksi hyödyntämällä historiatietoa maakunnan ruokaperinteistä kivikaudelta nykyaikaan. Tavoitteen asettelu kytkeytyy vireillä olevaan European Region of Gastronomy -tittelin (ERG) vuoden 2024 hakuun, jossa Etelä-Karjala on mukana yhdessä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Etelä-Karjalalla on omaleimaisen ruokakulttuurin tarjonnassa ja esilletuomisessa vielä paljon kehittämistarpeita, jotta maakunnassa voidaan olla ERG-tittelin tavoitteiden tasolla. Covid 19 -pandemian kaltoin kohtelemat matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-ala tarvitsevat Etelä-Karjalassakin uusia kilpailutekijöitä sekä päivittyvää osaamista ja uudenlaisia tapoja toimia selvitäkseen kriisin yli. Kestävästi tuotettu, laadukas ja omaleimainen ruokatarjonta on yksi merkittävä keino, kun halutaan erottautua kilpailijoista ja houkutella maakuntaan uusia asiakasryhmiä.

Etelä-Karjalassa on vuosina 2018 – 2019 julkaistu laaja maakuntahistoriateos, jonka sisällöt ansaitsevat laajemman yleisön. Teoksissa on paljon tietoa myös alueen ruokahistoriasta ja siihen liittyviä tarinoita, joiden avulla voidaan elävöittää maakunnan yritysten ruokatarjontaa. Vanhoissa ruokaperinteissä on lisäksi piirteitä, joiden kautta voidaan edistää kestävää ruokatuotantoa ja tukea maakunnan vähähiilisyystavoitteita.

Tavoitteet

Tavoitteena on Etelä-Karjalan nostaminen kiinnostavaksi ruokamatkailukohteeksi hyödyntämällä historiatietoa maakunnan ruokaperinteistä kivikaudelta nykyaikaan. Tavoitteeseen pyritään kuuden työpaketin kokonaisuudella.

Työpaketti 1 on “HUB eli yhteinen työtila”, jossa maakunnan ruoka-alan yritysten ja kehittämisorganisaatioiden yhteisellä, viikoittaisella kehittämistoiminnalla tuotetaan uusia ideoita ja tuoteaihioita yritysten itsensä jatkokehiteltäväksi. Työpaketissa 2 tutkitaan Etelä-Karjalan maakuntahistoriateosten ja muiden aineistojen pohjalta maakunnan “Ruokahistoriaa kivikaudelta nykypäivään” ja siirretään samalla reaaliaikaisesti syntyvää tietoa hankkeen HUB-toiminnan ja tapahtumien käyttöön sekä reagoidaan hubista tuleviin tietotarpeisiin. Työpaketissa 3 “Perinneruoista trendiherkuiksi, pellolta tuotteiksi ja tarjolle” toimitaan hubissa, konkreettiseen kokeiluun mahdollistavissa koekeittiötiloissa ja historiallisissa sekä muissa teemaan liittyvissä ympäristöissä. Työskentelyyn osallistetaan alueen yrityksiä yrityksiä koko prosessin ajan, jotta reseptit ja tuotteet palvelisivat näitä toimijoita myös hankkeen jälkeen. Työpaketissa 3 kiinnitetään huomiota myös maakunnan oman raaka-ainetuotannon laajempaan hyödyntämiseen ja saatavuuden kehittämiseen. Työpaketissa 4 tuotetaan “Ruokatietoa ja tietoiskuja digimuotoon ja somealustoille” yritysten ja myös asiakkaiden käytettäväksi. Työpaketti 5 on otsikoltaan “Ruokatapahtumia maakunnan täydeltä”, ja siinä kartoitetaan maakunnan olemassa olevat ruokatapahtumat ja tuotetaan niistä vuosikello sekä konseptoidaan ja pilotoidaan uusi maakunnallinen ruokatapahtuma. Työpaketti 6 koostuu hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja viestinnästä. Hankkeen toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan museot sekä Kulttuuritila Nuijamies.

Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia tuoteaihioita ja ideoita sekä tapahtumia, joissa uutta tietoa ruokahistoriasta sovelletaan modernilla ja kestävällä tavalla. Kehittämistyön tulokset dokumentoidaan mm. resepteiksi, videoiksi ja podcasteiksi, jotka ovat hankkeen jälkeen digitaalisilla alustoilla yritysten käytettävissä omassa tuotekehityksessään. Mukana olevat yritykset aktivoituvat nostamaan omassa tuote- ja palvelutarjonnassaan esiin paikallista ja alueellista ruokaperinnettä ja kehittävät markkinoille uusia kilpailukykyisiä ruoka- palvelu- ja tapahtumatuotteita. Yritysten kyky reagoida ja kehittää uutta kasvaa. Hankkeessa tuotetut innovaatiot ja toimintamallit jaetaan myös muiden Saimaa European Region of Gastronomy -alueiden hyödynnettäväksi.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.09.2022 – 30.11.2023
Projektipäällikkö: Juha Iso-Aho
Sähköposti juha.iso-aho@humak.fi
Osaamiskärki Tuotanto- ja projektiosaaminen
Vaikuttavuusalue Etelä-Karjala
Partnerit: Humanistinen ammattikorkeakoulu, www.humak.fi
Lappeenrannan museot,
LAB-ammattikorkeakoulu, www.lab.fi
Kulttuuritila Nuijamies,
Rahoittaja: EU: EAKR -rahoitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): >50 000 – 100 000 euroa
Verkkosivu: Linkki