Uusi teos valottaa seikkailukasvatuksen teoriaa ja toimintatapoja

Kuvassa talvinen ja aurinkoinen maisema, kuvan etualalla puita lumen peitossa ja taustalla vuoristoa.

’’Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia’’ on juuri julkaistu teos, joka avaa ovia seikkailukasvatuksellisen toiminnan ohjaamisen teoriaan ja käytäntöön. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila ja Anita Saaranen-Kauppinen.

Teoksessa huomio kiinnitetään seikkailukasvatuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan (kasvatus- ja opetusoppiin) niin yleisesti kuin erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä. Sen tavoitteena on tarjota lukijoille eväitä seikkailukasvatuksellisen toiminnan lähtökohtien tarkastelemiseen sekä käytännölliseen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Artikkelit selventävät ja edistävät kokemuksellisen oppimisen teoriaa ja käytäntöä seikkailukasvatuksen opetuksessa. Käytännössä teos täten auttaa kasvattajaa ja ohjaajaa toteuttamaan tavoitteellista ja turvallista seikkailukasvatusta.

Seikkailukasvatusta kahdella kielellä

Teos on kaksikielinen ja sisältää seikkailukasvatusta käsitteleviä artikkeleita yhteensä 23 kirjoittajalta. Osa artikkeleista on kirjoitettu englanniksi ja suunnattu kansainväliselle lukijakunnalle, osassa taas puhutellaan vahvemmin suomalaista yleisöä. Kaikista julkaisun artikkeleista esitetään myös tiivistelmä toisella julkaisun kielellä.

Osan englanninkielisistä artikkeleista ovat kirjoittaneet brittiläiset, yhdysvaltalaiset ja australialaiset pedagogit ja tutkijat, joilla on erityinen suhde Suomeen ja sen luontoon, ihmisiin ja seikkailukasvatukseen.

Erityisesti tarkastellaan ulkona ja luontoympäristöissä toteutettavaa seikkailukasvatusta (engl. Outdoor Adventure Education). Samalla huomioidaan seikkailukasvatuksen merkitys ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveyden, paikka-, ympäristö- ja luontosuhteen sekä ekologisesti kestävän toimijuuden vahvistamisessa.

Kuvassa syksyinen auringonlasku vehreässä metsässä. Kuva Patrick Forsblom.

Historiaa, teoriaa ja käytännön menetelmiä

”Seikkailukasvatusta Suomessa” -teos on jaettu kolmeen osioon.

Ensimmäisen osan artikkeleissa tarkastellaan suomalaisen seikkailukasvatuksen historiaa sekä pedagogiikan ja didaktiikan lähtökohtia, perusteita ja nykytilaa. Artikkelit luovat maaperän suomalaiselle seikkailukasvatukselle ja juuret pedagogisille ja didaktisille kysymyksille.

Toisessa osassa pureudutaan seikkailukasvatuksen pedagogiikan ja didaktiikan olennaisiin kysymyksiin. Artikkelit käsittelevät seikkailukasvatuksen oletuksia ja periaatteita, sen hyödyntämismahdollisuuksia, sekä käytännön ohjaus- ja opetusmenetelmiä.

Kolmannessa osassa esitellään tarkemmin seikkailukasvatuksen käytännön metodeja ja opetuksellisia sovelluksia erilaisten kohderyhmien, kontekstien ja sovellusalueiden näkökulmista. Artikkelien kirjoittajilla on runsaasti kokemusta seikkailukasvatuksen käytännön työstä, ja täten he kykenevät esittelemään lukijalle useita toimiviksi havaittuja työtapoja ja menetelmiä.

Kuvat: Patrick Forsblom.

Ajankohtaisten uutisten nostokuva: Kristiina Desroches.

Haku koulutukseen opintopolun kautta.

Haku avoimen AMK:n seikkailukasvatuksen ensimmäisen tason opintokokonaisuuteen alkaa torstaina 16.1. torstaina klo 7.00.

Lataa Seikkailukasvatusta Suomessa -julkaisu banneri. Bannerissa oranssi tausta, vasemmalla kuva julkaisusta sekä oikealla julkaisun nimi, latauspainike sekä Humakin logo.