Uusi työyhteisön kehittäjän opintokokonaisuus tuli myyntiin

Työyhteisön kehittäjät luokassa

Suunnittelimme avoimen ammattikorkeakoulun verkkokauppaamme uuden paketin työyhteisön kehittäjän (TYKE) opintokokonaisuudeksi. Opinnot koos­tuvat nel­jäs­tä 5 op laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta, joi­ta to­teu­te­taan li­mit­täin. Ko­ko­nais­kes­to on tam­mi­kuus­ta (7.1.2020) tou­ko­kuul­le.

Työyh­tei­sön toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus (20 op) -opin­to­ko­ko­nai­suus ke­hit­tää val­miuk­sia osal­li­suu­den ja mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­seen työyh­tei­sös­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, vies­tin­nän, joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­tai­to­jen avul­la.

Lu­vas­sa on vuo­ro­vai­kut­teis­ta lä­hi- ja verk­ko-ope­tus­ta, it­se­näis­tä ja ryh­män ref­lek­toin­tia se­kä teh­tä­viä yk­sin ja ryh­mis­sä se­kä työ­tä­ tu­ke­vaa kir­jal­li­suut­ta.

Opintojen sisältö

  • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, verkkototeutus ajalla 23.01.2020 – 12.03.2020.
  • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, lähiopetusta ja verkko-opiskelua ajalla 24.02.2020 – 18.5.2020, lähiopetupäivät yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
  • Osallisuus työyhteisöissä 5 op, lähiopetusta ja verkko-opiskelua ajalla 08.01.2020 – 30.04.2020, lähiopetuspäivät yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
  • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, verkkototeutus ajalla 14.02.2020 – 15.05.2020.

Lisätietoja opinnoista: Pauliina Parhiala, pauliina.parhiala@humak.fi, p. 050 4759 487.

Kohderyhmä

Osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­la on jo jon­kin ver­ran ko­ke­mus­ta työe­lä­män ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Paikkoja ryhmään on vain 10. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu ja maksa opinnot verkkokaupassamme

Opintomaksu 300 euron suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Tulossa hakuu keväällä:

Yhteisöpedagogi (AMK), Työyhteisön kehittäjä -tutkinto (210 op) on seuraavan kerran yhteishaussa ajalla 18.3.2020 klo 08:001.4.2020 klo 15:00. Haku tutkinto-opintoihin tapahtuu www.opintopolku.fi -osoitteessa.