Uusia opintojaksoja saavutettavuudesta ja kommunikointia tukevista menetelmistä avoimessa AMK:ssa

Avoin AMK verkkokaupan kuvia ja osoite.

Olemme lisänneet uusia verkko-opintojaksoja avoimen AMK:n tarjontaan keväälle 2021.

Humakin avoimessa on nyt mahdollista opiskella kielellistä saavutettavuutta, kuvakommunikoinnin perusteita, tukiviittomien alkeita ja kuurojen historiaa.

Perustietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

Saavutettavuus on ajankohtainen aihe erityisesti verkkopalveluiden saavutettavuutta edellyttävän lainsäädännön voimaan tulon myötä. Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi sekä sen toimeenpaneva Suomen Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttävät, että julkiset organisaatiot tekevät verkkopalvelunsa saavutettaviksi.

Kielellinen saavutettavuus -opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Opintojaksolla havainnoidaan muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta.

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin. Opintojaksosta hyötyvät kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saavutettavuusosaamisesta. Opintojakso tarjoaa ideoita ja ajatuksia tulevien ja tämänhetkisten saavutettavuusvaatimusten huomioimiseen.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen  Kielellinen saavutettavuus 5 op -opintojaksolle verkkokaupassa.

Opi kuvakommunikoinnin perusteet

Kuvakommunikointi tarkoittaa kuvasymbolien käyttöä puheen ja sanattoman viestinnän rinnalla. Kuvien avulla on mahdollista välittää ja vastaanottaa viestejä, vaikka henkilön kielellisissä taidoissa olisi puutteita. (Papunet 2019).

Kuvakommunikoinnin perusteet -opintojaksolla tutustutaan kuvakommunikointiin ja sen käyttöön erilaisissa tilanteissa. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen  Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op -opintojaksolle verkkokaupassa.

Perehdy tukiviittomien alkeisiin

Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämään puhetta. Tukiviittominen soveltuu varhaiseksi kommunikoinnin keinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä. (Papunet 2020.)

Tukiviittomien alkeet -opintojaksolla opitaan, mitä tukiviittomilla tarkoitetaan ja miten niitä käytetään kommunikaation tukena. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisesti harjoitellen noin 50 uutta viittomaa ja pystyy käyttämään niitä helpoissa arjen tilanteissa. Opintojaksolla opitaan perheeseen, aikaan, harrastuksiin ja ruokailuun liittyviä viittomia. Tukiviittomien osaamisesta on hyöytä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa toimiville.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Tukiviittomien alkeet 2 op -opintojaksolle verkkokaupassamme.

Tutustu kuurojen historiaan

Silmäys kuurojen historiaan -opintojaksolla tutustutaan yhteen maamme kieli- ja kulttuurivähemmistöön viittomakielisiin, kuuroihin. Opintojakson aikana tulevat tutuiksi kuurojen historia sekä yhteisön kulttuuri, tavat, ilmiöt ja tapahtumat. Myös vähemmistökielen asemaa sekä kielipoliittisia kysymyksiä sivutaan. Itsenäiset tehtävät antavat vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: mitä tarkoitetaan kuurojen kulttuuripäivillä, mihin viitataan kuurotietoisuudella tai audismilla. Lisäksi saadaan myös tietämystä viittomakielisen vuorovaikutuksen perusteista.

Kurssi antaa yleissivistävää tietoa vähemmistö- ja vammaisryhmien lähihistoriasta Suomessa. Vaikka opintojakson nimessä puhutaan historiasta, osa ilmiöistä ja asenteista on löydettävissä edelleen tämän päivän Suomesta. Kurssilla saatu tieto on myös sovellettavissa koskettamaan, mitä vaan vähemmistöryhmää (esim- maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt) kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ohella. Kurssilla saaduista tiedoista hyötyvät esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelu- ja hoitoalan ammateissa toimivat henkilöt.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Silmäys kuurojen historiaan 3 op  -opintojaksolle verkkokaupassa.

Lähteet:

Kehitysvammaliitto 2019. Papunet. Kuvat kommunikoinnissa. Viitattu 12.11.2020.  https://papunet.net/tietoa/kuvat-kommunikoinnissa

Kehitysvammaliitto 2020. Papunet. Tukiviittomat kommunikoinnissa. Viitattu 12.11.2020. https://papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommunikoinnissa

Oranssi banneri, jossa teksti "Klikkaa Humakin avoimeen AMKiin".