Toimeen!

Lataa PDF

Denna publikation riktar sig till dig som vill lära dig mera om hur du och din skola kunde lära er mera om hur ni kunde utnyttja funktionella undervisningsmetoder i ert arbete. Innehållet har utarbetats på basen av erfarenheter från projektet ToiMeen! – funktionella metoder som hjälpmedel i ämneslärarens vardag (2015-2018). Under projektåren arrangerades workshopar i över 50 högstadier runtom i Finland.

Materialet innehåller förberedande funktionella övningar och uppgifter samt praktiska redskap för tillämpningen av funktionella undervisnings- och handledningsmetoder. Utbildningsmaterialet kan användas självständigt som stöd i det egna arbetet eller gemensamt som en del av olika planerings- och utbildningsdagar och möten.

I denna publikation anses funktionella metoder höra ihop med flera pedagogiska förhållningssätt, såsom upplevelse- och äventyrspedagogik, samt med synsätt som betonar konstruktivistisk aktivitet, självstyrt lärande, ömsesidig interaktion och delaktighet. För att främja funktionalitet är det naturligt att utnyttja olika äkta inlärningsmiljöer. Utöver klassrummen strävar man efter att aktivt utnyttja även andra miljöer både inom- och utomhus. Olika inlärningsmiljöer stöder på ett ändamålsenligt sätt fenomenbaserad och ämnesövergripande inlärning.

Utbildningsmaterial i funktionella utbildningsmetoder för lärare
Redigerad av Anita Saaranen-Kauppinen, Kim Linblad, Eeva Pekinheimo och Jussi Muittari.
ISBN 978-952-456-304-8 (nätversion)
ISSN 2343-0664 (tryckt)
ISSN 2343-0672 (nätversion)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 58.

 

Klikkaa tästä julkaisun suomenkieliseen versioon