Tartu ToiMeen!

Lataa PDF

Tämä julkaisu on tehty opettajille ja kouluille toiminnallisten opetusmenetelmien haltuunottamiseksi. Vuosina 2015–2018 toteutetussa ToiMeen!-hankkeessa (Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen) järjestettiin aiheeseen liittyviä koulutuksia työpajoineen yli 50 yläkoulussa ympäri Suomen. Tämän julkaisun sisällöt pohjautuvat näiden hankevuosien aikana kertyneisiin kokemuksiin.

Koulutusmateriaali sisältää toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä sekä käytännön työkaluja toiminnallisten opetus- ja ohjausmenetelmien soveltamiseksi arjen työssä. Koulutusmateriaalia voi käyttää itsenäisesti oman työn tukena tai yhdessä muun opettajakunnan kanssa osana suunnittelu- ja koulutuspäiviä sekä kokouksia.

Tässä julkaisussa toiminnallisten menetelmien nähdään kuuluvan yhteen useiden muiden pedagogisten suuntausten kanssa. Näitä ovat elämys- ja seikkailupedagogiikka, konstruktivismi sekä muut sellaiset oppimiskäsitykset, jotka painottavat itseohjautuvaa oppimista, osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Toiminnalliset opetusmenetelmät haastavat opettajat hyödyntämään aitoja oppimisympäristöjä: luokkahuoneesta hakeudutaan aktiivisesti paitsi koulun muihin sisätiloihin myös ulkoympäristöihin. Erilaiset oppimisympäristöt tukevat tavoitteellisella tavalla ilmiöpohjaista ja oppiainerajat ylittävää oppimista.

Tartu ToiMeen! – Toiminnallisten menetelmien koulutusmateriaali opettajille
Toim. Anita Saaranen-Kauppinen, Kim Lindblad, Eeva Pekanheimo & Jussi Muittari

ISBN 978-952-456-303-1 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 57.

Samma material finns också på svenska