Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat: kysymyksiä ja vastauksia

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Opiskelijavalintojen toteuttamisessa korona epidemian aikana noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia. Ne voivat aiheuttaa muutoksia mainittuihin asioihin. – Artikkeln finns även på svenska under den finska delen.

Mitä ammattikorkeakoulut ovat päättäneet kevään 2020 valintakokeista?

Poikkeusolojen vuoksi ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on muutoksia.

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat todistusvalinnalla ja kaksivaiheisella valintakokeella. Koe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi.

Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta.

Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6. Tuolloin järjestetään kaksi eri koetilaisuutta. Aamupäivän kokeeseen osallistuvat hakijat, jotka ovat yhteishaun aikana ilmoittautuneet aamupäivällä järjestettävään AMK-valintakokeeseen. Iltapäivän koetilaisuudessa vastaavasti hakijat, jotka alun perin ilmoittautuivat iltapäivällä pidettävään koetilaisuuteen.

Toisen vaiheen koe järjestetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä kesäkuussa.

Ketä hakijoita muutokset koskevat?

Kaksivaiheista valintakoetta koskeva muutos koskee hakijoita, jotka ovat ilmoittautuneet AMK-valintakokeeseen yhteishaussa.

Milloin tiedän, pitääkö minun osallistua valintakokeeseen?

Tieto todistusvalinnasta valmistuu 27.5. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat, jotka eivät tule valituksi todistuksen perusteella ensisijaiseen valintakohteeseensa.

Hakija saa opintopolusta tiedon valintakokeeseen osallistumisesta,

Millainen on ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen aikataulu?

27.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

4.6. Ensimmäisen vaiheen valintakoe

Myöhemmin kesäkuussa Toisen vaiheen valintakoe

8.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

15.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

31.7. klo 15 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020

Miten todistusvalinta toimii

Noin puolet ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista täytetään todistushaulla, jonka tulokset valmistuvat 27.5. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnot, 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot sekä kansainväliset EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnot.

Todistusvalinnan pisteytysmallit voit tarkistaa ammatikorkeakouluun.fi -sivustolta >>

Todistusvalinnan hakukohteet voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta >>

Mitä tapahtuu, jos en tee valintakoetta itse?

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §).

Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Mitä koe edellyttää hakijalta?

Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Tarkista tiedot ennen valintakoetta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Miksi ammattikorkeakoulut eivät valitse opiskelijoita vain todistusten perusteella

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Hakukohteen mukaan todistusvalinnalla täytetään 20-80 prosenttia aloituspaikoista

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapana kuin ylioppilastutkintojen tai 1.8.2015 jälkeen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen todistuksia. Tähän joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on tuota vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai suoritettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Todistusvalinnan laajentaminen ei olisi taannut hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.

Miksi ratkaisu valintakokeiden muuttamisesta tehtiin nyt?

Tieto koronaviruksesta ja epidemiasta lisääntyy ja muuttuu koko ajan. Pääministeri Sanna Marin viesti 22.4., että Suomen tilannekuva on muuttunut. Maan hallitus varautuu purkamaan asteittain rajoitustoimia.

Ammattikorkeakoulut tiedottivat 9.4. valintakokeen järjestämisestä etäkokeena. Tuon jälkeen on selvinnyt, että etäkokeen valvonnan järjestäminen kymmenille tuhansille hakijoille on teknisesti vaikea järjestää luotettavalla tavalla. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulut päättivät kaksivaiheista kokeesta.

Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Päätös kaksivaiheisen valintakokeen toteuttamisesta antaa kaikille hakijoille mahdollisuuden tavoitella opiskelupaikkaa. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Todistusvalinnan jälkeen tulee varmistaa 4.6. valintakokeen kellonaika ja osallistua valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen

Muutoksista viestitään Opintopolussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

 

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

Under coronaepidemin genomförs studentantagningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och anvisningar. De kan leda till ändringar i det som anges nedan. (Gäller den 29.4.2020)

Vad har yrkeshögskolorna beslutat angående inträdesproven våren 2020?

På grund av undantagsförhållandena sker det förändringar i yrkeshögskolornas studentantagning.

Yrkeshögskolorna väljer studerande genom betygsantagning och ett inträdesprov i två steg. Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Det första delprovet arrangeras den 4.6. Då arrangeras två separata provtillfällen. I provet på förmiddagen deltar de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till YH-inträdesprovet som skulle arrangeras på förmiddagen. I provet på eftermiddagen deltar på motsvarande sätt de sökande som ursprungligen hade anmält sig till provtillfället på eftermiddagen.

Det andra delprovet hålls i juni, exakt datum meddelas senare.

Vilka sökande berörs av förändringarna?

Ändringarna i fråga om inträdesprovet i två steg gäller de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till inträdesprovet till yrkeshögskolorna.

När får jag veta om jag ska delta i inträdesprovet?

Resultaten från betygsantagningen är klara den 27.5. I inträdesprovet deltar de sökande som inte i betygsantagningen har blivit antagna till sitt första ansökningsönskemål.

Den sökande får meddelandet om deltagande i inträdesprovet genom webbtjänsten Studieinfo.fi.

Hurdan är tidtabellen för studentantagningen?

27.5. Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum.

4.6. Inträdesprovets första steg

Senare i Juni Inträdesprovets andra steg

8.7. För övriga antagningar än betygsantagningar får du meddelande om resultatet senast detta datum.

15.7. kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

31.7. klo 15 Efter detta datum kan du inte längre antas från en eventuell reservplats.

Studierna inleds i augusti–september 2020

Hur fungerar betygsantagningen?

Ungefär hälften av nybörjarplatserna vid yrkeshögskolorna fylls genom betygsantagningen, vars resultat blir klart den 27.5. I betygsantagningen beaktas studentexamensbetyg, yrkesinriktade grundexamina som avlagts 1.8.2015 eller senare, samt internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Du kan läsa om poängsättningsmodellerna för betygsantagningen på webbplatsen ammatikorkeakouluun.fi >>

Du kan läsa om ansökningsmålen för betygsantagningen på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi >>

Vad händer om jag inte jag inte skriver inträdesprovet själv?

En sökande som identifierar sig för inträdesprovet förbinder sig att avlägga provet på egen hand, utan hjälp. Det innebär att ingen annan än den sökande får delta i att avlägga provet. Om den sökande inte avlägger provet på egen hand handlar det om fusk.

Vid misstanke om fusk kan en yrkeshögskola efter inträdesprovet be den sökande om en utredning om saken. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns inträdesprovsprestationen (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §).

Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

Vad förutsätter provet av den sökande?

Den sökande ska ha en fungerande dator och internetuppkoppling. Provsystemet stöder de nyaste versionerna av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Även andra moderna webbläsare kan fungera. Webbläsaren ska ha JavaScript och cookies i bruk. Systemet har testats på ett omfattande sätt med följande operativsystem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Kontrollera uppgifterna före urvalsprovet på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi.

Varför antar yrkeshögskolorna inte studerande uteslutande enligt betyg?

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till en examensutbildning.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av sina studerande genom betygsantagning. Varierande enligt ansökningsmål fylls 20–80 procent av studieplatserna genom betygsantagning

Bland de sökande finns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som studentexamen eller yrkesinriktade grundexamina avlagda efter 1.8.2015. Bland dessa finns personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avlagts utomlands, eller som har avlagt gymnasiets lärokurs utan att ta studentexamen.

En utökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle inte ha garanterat en jämlik behandling av alla sökande.

Varför fattades beslutet om att ändra på inträdesproven nu?

Vi får hela tiden mera och ny information om coronaepidemin. Statsminister Sanna Marin meddelade den 22.4 att situationen i Finland har förändrats. Regeringen förbereder sig på att stegvis lätta på de rådande restriktionerna.

Yrkeshögskolorna meddelande den 9.4 att inträdesproven ska arrangeras på distans. Sedan dess har det framkommit att det är tekniskt svårt att på ett tillförlitligt sätt arrangera övervakningen av distansprov för tiotusentals sökande. Därför har yrkeshögskolorna beslutat om ett prov i två steg.

Är den lösning man nu har beslutat om jämlik och laglig ur alla sökandes synvinkel?

Beslutet om att hålla ett inträdesprov i två steg ger alla sökande en möjlighet att försöka få en studieplats. Frågorna kring jämlikhet och laglighet granskas mycket noga i alla skeden av beslutsfattandet.

Vad ska den sökande göra nu?

Ändringarna ger inte i detta skede orsak till några åtgärder från de sökandes sida.

Efter att betygsantagningen är klar ska den sökande kontrollera vid vilket klockslag inträdesprovet den 4.6 arrangeras, och sedan delta i det första stegets delprov.

Information om ändringarna ges på webbplatserna Studieinfo.fi och Ammattikorkeakouluun.fi, och på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Dessutom ombeds de sökande följa den e-postadress de har angett i Studieinfo.