Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat tiistaina 23.6.

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat 23.–25.6. Tuolloin järjestetään 22 eri ammattikorkeakoulun kampuksilla AMK-valintakokeen toinen vaihe, johon on kutsuttu yli 21 000 hakijaa.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista yhteisillä AMK-valintakokeilla, joilla haetaan eri alojen AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Kokeisiin on kutsuttu yli 21 000 hakijaa, jotka tavoittelevat 10 000 aloituspaikkaa. Puolet aloituspaikoista on jo täytetty todistusvalinnan perusteella.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeen osallistujat karsittiin 4.6. järjestetyllä etäkokeella, johon osallistui ennätysmäärä eli 62 000 hakijaa. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään toisen vaiheen AMK-valintakokeen tulosten perusteella.

Ammattikorkeakoulut joutuivat koronaepidemian vuoksi tekemään muutoksia opiskelijavalintoihin. Kaksivaiheiseen kokeeseen päädyttiin, koska korkeakoulut eivät pitäneet perusteltuna valita opiskelijoita valvomattoman etäkokeen perusteella.

Todistusvalintaa ei ammattikorkeakouluissa lisätty.

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

AMK-valintakokeet järjestetään kampuksilla viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet ammattikorkeakouluun.fi sivustolla >>

___

Yrkeshögskolornas urvalsprov fortsätter 23–25.6. Då arrangeras det andra skedet av urvalsprovet på 22 olika yrkeshögskolors campus. Mer än 21 000 sökande har kallats till proven.

Yrkeshögskolorna väljer största delen av sina studerande genom gemensamma urvalsprov där man kan söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen inom olika branscher.

Mer än 21 000 sökande har kallats till proven, där 10 000 studieplatser delas ut. Hälften av studieplatserna har redan fyllts genom betygsantagning.

Deltagarna i det andra skedet av yrkeshögskolornas urvalsprov gallrades fram genom ett distansprov den 4.6, där ett rekordantal sökande, 62 000, deltog. Det slutliga urvalet av studerande görs på basis av resultaten i det andra skedet av urvalsprovet.

På grund av coronaepidemin blev yrkeshögskolorna tvungna att göra ändringar i urvalsprocessen. De valde att genomföra urvalsprovet i två skeden eftersom det inte ansågs motiverat att välja studerande uteslutande på basis av ett distansprov utan övervakning.

Betygsantagningen till yrkeshögskolorna utvidgades inte.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagning har andra antagningsleder till utbildningar som leder till examen.

Urvalsprovet till yrkeshögskolorna arrangeras på campus i enlighet med myndigheternas anvisningar och restriktioner.

De sökande informeras om resultaten i urvalet senast onsdagen den 15.7.