eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen verkkomentoroinnilla

Piirroskuva työpöydästä, jossa on tietokone auki. Tietokoneen ruudulta näkyy neljä henkilöä. Kuan päällä eKollega-hankkeen logo.

Yksinyrittäjän tärkein voimavara on yrittäjä itse. On tärkeää, että yrittäjä pitää huolta omasta jaksamisestaan ja kehittää osaamistaan. Yksinyrittäjillä ei ole työyhteisöä, jossa he pääsisivät jakamaan ajatuksiaan voimavaroihinsa liittyen, joten verkostot ovat yrittäjille tärkeitä. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien eKollega -hankkeessa pyritään fasilitoimaan yrittäjien kohtaamisia ja verkostoja vertaismentoroinnin keinoin.

eKollega-hankkeen suunnittelu aloitettiin syyskuun 2020 alussa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan verkossa toteutettavaa vertaismentorointia varsinaissuomalaisille yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille.  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yksinyrittäjien työhyvinvointia ja siten myös tuottavuutta sekä rakentaa pysyvä e-vertaismentoroinnin malli. eKollega -hankkeessa työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä työssäjaksamista että työntekotapojen uudistamista.

Vertaismentorointi tukee jaksamista ja kehittää osaamista

Perinteisessä mentoroinnissa kokenut mentori opastaa ja ”siirtää” hiljaista tietoa kokemattomalle osapuolelle, aktorille. Vertaisryhmämentoroinnissa ideana on, että kaikilla osallistujilla on annettavaa toisilleen. Vertaismentoroinnissa keskeistä on siis tasa-arvoinen suhde, jaettu asiantuntijuus ja dialogisuus. Tällainen tasavertainen kohtaaminen on keskeistä eKollega -hankkeessa.

Hankkeessa vertaismentoroinnin tavoitteena on sytyttää yrittäjän innostus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen yritykseen ja omaan työhyvinvointiin liittyvien tavoitteiden avulla. Hankkeessa lähdetään yrittäjien tarpeista käsin: he määrittävät, mitkä osa-alueet tuottavat eniten haasteita ja mihin he tarvitsevat eniten tukea. Vertaismentorit kannustavat ja sparraavat toisiaan jakaen tietoa ja hyviä käytäntöjä. Näin kaikki osallistuvat yrittäjät saavat uusia ideoita sekä omaan työssäjaksamiseen että yritystoimintaan.

eKollega -hankkeessa toiminta suunnitellaan yrittäjien tarpeiden pohjalta

Hankkeen toiminta toteutetaan kokonaan verkossa, vertaismentoriryhmien tapaamisina. Verkossa toteutettava vertaismentorointi mahdollistaa osallistumisen ketterästi eri puolilta Varsinais-Suomea. Verkkotapaamisten sisällöt suunnitellaan osallistuvien yrittäjien tarpeiden pohjalta. Hanketoimijat fasilitoivat verkkotapaamiset ja niihin hankitaan myös asiantuntija-alustuksia yrittäjien työhyvinvoinnin ja yritystoiminnan tueksi.

Verkkoryhmissä keskeistä on yhdessä oppiminen. Jokainen osallistuva yrittäjä tuo tapaamisiin omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan sekä kehittää tavoitteellisesti omaa toimintaansa. Ryhmässä jaetaan sekä haasteita että hyviä käytäntöjä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Pilottiin otetaan mukaan vähintään 15 yritystä. Syksyllä 2020 rekrytoidaan ja haastatellaan osallistuvat yrittäjät sekä suunnitellaan verkkotapaamisten sisällöt yrittäjien tavoitteiden perusteella. Verkkomentorointiryhmien toiminta alkaa vuoden 2021 alussa. Hankkeen päätteeksi arvioidaan e-vertaismentoroinnin vaikutuksia yrittäjien työhyvinvointiin ja tuotetaan sähköinen työkirja, jonka avulla yritysverkostot voivat jatkossakin toteuttaa vertaismentorointia verkossa.

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa hanketta.

http://ekollega.humak.fi/

Lisätietoja eKollega -hankeen tiimiltä:

Laura Keihäs, projektipäällikkö: laura.keihas(at)humak.fi, 050 5175 542
Markus Suomi, projektikoordinaattori: markus.suomi(at)humak.fi, 050 3186 411
Hanna Tarvainen, projektikoordinaattori: hanna.tarvainen(at)yrittajat.fi, 040 7511 166

 

eKollega -hankkeen rahoittajien logot: Humak, VS-yrittäjät sekä ESR.