KUVAKO–hanke esiteltiin EU-komissiolle 27.5.2019

Henkilöt ovat kerääntyneetn pöydän äärelle keskustelemaan. Taustalla Verohallinnon logo.

KUVAKO –hanke oli yksi neljästä hankkeesta, joka esiteltiin EU-komissiolle 27.5.2019. Euroopan komissio monitoroi AMIF- ja ISF- hankkeita.

KUVAKO-hankkeen tavoite on selkeä:

“KUVAKO-hanke helpottaa kommunikointia tilanteissa, joissa ei ole yhteistä kieltä.”

Hankkeen tuloksia jo nyt hyödynnettävissä Papunetissa. Kuvakom-sovellus on ladattavissa elokuussa 2019.

KUVAKO-hankkeessa kehitetyt kuvat ja kuvakom-sovellus mahdollistavat tulevaisuudessa entistä tasavertaisemmat mahdollisuudet erityisryhmille ilmaista omia ajatuksiaan ja saada tietoa, mikä edistää kielellistä saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

KUVAKO kehittää kuvakommunikaatiota

Kolmivuotinen Kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa eli KUVAKO-hanke käynnistyi alkuvuodesta 2017.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kuvakommunikaatiota tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskusten työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) hallinnoi hanketta ja sitä rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden rahasto (EUSA). Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kehitysvammaliitto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Pohjois-Savon opisto.

Hankkeen päätyttyä Papunet ylläpitää ja kehittää hankkeen tuottamia kuvia ja sovellusta.

Tarvekartoitus ja kuvien testaaminen tapahtuu vastaanottokeskuksissa

KUVAKO-hankkeen alussa vastaanottokeskusten työntekijät kertoivat millaisille kuville olisi ollut tarvetta, kun turvapaikanhakijat olivat juuri tulleet Suomeen.

Hankkeen suunnittelija työskenteli hankkeen pilottivastaanottokeskuksessa. Hän keräsi päivittäisissä kohtaamisissa eri-ikäisiltä turvapaikanhakijoilta ja työntekijöiltä palautetta sekä kokemuksia kuvista. Aineistoa kehitettiin vastaamaan paremmin sekä turvapaikanhakijoiden että työtekijöiden toiveita.

Lisäksi järjestettiin työpajoja. Turvapaikanhakijat kuvasivat tilanteita, mihin he olisivat tarvinneet kommunikaation tukimateriaalia, koska yhteistä puhuttua kieltä ei ollut.

Kerättyjen tietojen pohjalta laadittiin sanalistoja. Hankkeen graafikko suunnitteli ja piirsi kuvat.

Myös turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien muiden ammattilaisten mielipiteitä kuultiin kuvia suunniteltaessa.

Kuvien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä testattiin käytännön tilanteissa myös muissa vastaanottokeskuksissa, kun pilottivastaanottokeskuksessa, jossa suunnittelija työskenteli.

Erityisesti huomioitiin haavottuvimmat kohderyhmät

KUVAKO-hanke on keskittynyt erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin eli lapsiin, naisiin sekä vammaisiin. Kuvien testaustyöpajoissa on pyritty erityisesti huomioimaan edellä mainitut ryhmät.

Kuvien testausta tehtiin kahdeksassa vastaanottokeskuksessa sekä Pohjois-Savon opiston että Kuurojen kansanopiston työpajoissa, joihin osallistui maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

“Työpajoissa saatujen kokemusten perusteella kuvia muokattiin selkeimmiksi ja yksiselitteisimmiksi.”

On kuitenkin hyvä muistaa, että kuvat itsessään eivät luo kommunikointia. Kommunikointitilanteissa on aina mukana ihmiset ilmeineen, eleineen ja äänenpainoineen. Näillä multimodaalisilla keinoilla pystytään paremmin löytämään yhteinen ymmärrys kommunikointitilanteissa.

Mobiilisovelluksen testaus aloitettiin syksyllä 2018

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa yksittäisten kuvien lisäksi mobiilisovellus, jonka voi helposti ladata puhelimeen.

Ensimmäiset kuvasovellustestaukset tehtiin syksyllä 2018. Kehittämistyötä ja testauksia on jatkettu saatujen kokemuksen perusteella.

Kuvakom-mobiilisovellus ladattavissa elokuussa 2019.

Mobiilisovelluksen rungoksi muodostui erilaiset kuvakategoriat, jotka olivat esillä sovelluksen pääsivulla.

Sovelluksen keskeisimpiä toimintoja ovat esim. kuvien helppo selaaminen, kuvien lisääminen käyttäjän omasta puhelimesta, merkintöjen tekeminen kuviin sekä niiden tallentaminen ja edelleen lähettäminen.

Testauksen jälkeen sovellusta kehitettiin edelleen ja alkuvuodesta 2019 mobiilisovelluksen pilotointia jatkettiin.

Kehittämistyön ohessa mietittiin sovelluksen nimeä ja lopulta päädyttiin nimeen Kuvakom.

Sovelluksessa on noin tuhat kuvaa, jotka jakautuvat pääkategorioihin ja niiden alla oleviin alakategorioihin.

Kuvakom on ladattavissa kesän alussa maksutta sekä iPhone että Android puhelimiin. Yksittäiset kuvat löytyvät Papunetin kuvapankista hakusanalla ”kuvako”.

Kuvassa vasemmalta oikealle perusnäkymä, kuvien selaus ja videot.

Kuvat suunniteltiin turvapaikanhakijoiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin. Niitä voidaan hyödyntää myös puhevammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisessä. Kuvien tyyli on aikuismainen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoita on ollut mukana hankkeessa alusta alkaen. He ovat mm. kuvittaneet erilaisia toimintaympäristöjä hankkeen tuottamilla kuvilla, keränneet eri kategorioiden sanastoja sekä osallistuneet asiakaspalautteiden keräämiseen ja analysointiin.

Hanke on siis mahdollistanut autenttisen oppimisympäristön sekä opiskelijoille että hankkeessa mukana oleville lehtoreille ja muulle hankeväelle.

Vasemmalla näkymässä valittu kuva isona, keskellä kuvaan kirjoittaminen ja oikeassa näkymässä kuvaan piirtäminen.

Koulutuksia vastaanottokeskusten työntekijöille yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa

KUVAKO-hanke jatkuu vuoden 2020 tammikuun loppuun saakka. Keskeisimpinä tehtävinä on saatujen tulosten ja kokemusten jakaminen.

Yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa hanke kouluttaa syksyllä 2019 vastaanottokeskusten henkilökuntaa.

Hankkeen loppuseminaari, järjestetään Helsingissä 3.10.2019, Humak TKI-keskus (Ilkka), Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

KUVAKO-hanke on ollut tarpeellinen ja saanut toiminnan aikana runsaasti hyvää palautetta monilta eri toimijoilta. Palaute on innoittanut hankeväkeä ideoimaan mahdollista jatkohanketta, joka edesauttaisi kuvakommunikaation hyödyntämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tutustu Kuvako-kuviin Papunetin kuvapankissa (papunet.net)

Lue lisää KUVAKO-hankkeesta (kuvako.humak.fi)

Teksti: Marja Eskel, Sisko Räsänen ja Merja Puustinen
Kuva: Olli Punto