Eettistä etunojaa kulttuurialalle

Kulttuurialan eettisten ohjeiden tarve on ilmeinen ja ratkaisuja etsitään eri puolilla. Mihin eettiset ohjeet voisivat perustua ja millaisia linjauksia niin julkisen vallan kuin toimijoidenkin taholta työstetään? Tässä tarkastelussa avataan lyhyesti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan eettistä ohjeistusta koskevaa toimeksiantoa sekä tarkemmin yhden tapahtumaorganisaation toimintaa tuoreen opinnäytetyön valottamana.

 

Eettisten ohjeistusten tarve on tuntuva

Ammattietiikkaa koskevat kysymykset ovat nousseet kulttuurialoilla vahvasti esiin erityisesti viime vuosina julkisuuteen nousseiden häirintätapausten vuoksi. Samalla on käynyt ilmi, ettei myöskään kulttuurituotantoalalla olla toistaiseksi onnistuttu selkeyttämään alan ammattieettisiä pelisääntöjä kokonaisvaltaisesti. Ratkaisuja onkin lähdetty etsimään kiihtyvää tahtia.

 

Barbihahmo torjuu parazzin kuvausyrityksiä.
Kuva: Pixabay

Eettisiä ohjeistuksia perustellaan osana laajempaa kestävyysajattelua, jolloin etiikka kiinnittyy ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteisiin (YM 2022). Ekologinen kestävyys on kestävyysmurroksen myötä nousemassa yhä keskeisemmäksi kulttuuriorganisaatioiden toimintaa ja suunnittelua ohjaavaksi periaatteeksi, mikä näkyy mm. erilaisina pyrkimyksinä kestävän tuotannon periaatteiden konkretisointiin viisain energia-, materiaali- ja logistiikkaratkaisuin (Elma 2022).

Taloudellinen kestävyys yhdistää kiinnostavasti yritystoiminnan tavoitteellisuuden ja jatkuvuuden turvaamisen taloudellisen toiminnan laajempien edellytysten, kuten raaka-aineiden ja inhimillisten resurssien kestävään huomioimiseen. Kaikki nämä pyrinnöt vaikuttavat koko kulttuurialan toimintojen muovautumiseen, ja muutos on vielä alkutekijöissään. (YM 2022)

Kulttuurialalle keskeinen sosiaalinen kestävyys konkretisoituu alan organisaatioissa erityisesti reilun ja oikeudenmukaisen työyhteisön tavoitteluna. Korjausta kaipaavia kulttuurialojen työelämäkäytäntöjä, kuten erilaista epätasa-arvoista kohtelua tuleekin ennaltaehkäistä yhteisin toimin. Työelämän pelisääntöjen keskeisyyttä painottaa myös opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on antanut toimeksiannon kulttuurialan eettisen ohjeistuksen laatimiseksi (OKM 2021).

Ministeriön Forum Artis ry:lle, valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestölle (Forum Artis 2022) antaman toimeksiannon mukaan sen tulee alan eettisen ohjeiston laatimistyössään huomioida kulttuurin eri aloilla jo mahdollisesti olevat eettiset ohjeistot tai vastaavat käytännöt sekä määritellä, mitä kulttuurin aloja nyt laadittava ohjeisto koskee. Painopiste ohjeiston laatimistyössä on seikoissa, jotka koskevat työntekijä- tai vastaavassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia tulla kohdelluksi työelämän sääntelyä koskevien tarkoitusten ja säännösten mukaisesti. (Mt.)

 

Kulttuurituottaja tarttui toimeen Jyväskylässä

Kulttuurituottaja (AMK) Satu Warén valmisteli opinnäytetyössään (Warén 2022) eettisiä ohjeistuksia jyväskyläläiselle Yläkaupungin yö ry:lle( Yläkaupungin yö 2022). Tapahtumatuotanto-organisaatio tuottaa monitaiteista ja kolmen vuosikymmenen perinnettä edustavaa Yläkaupungin Yö -festivaalia (mt., 2).

Kehittämistyö valotti, kuinka yhdistys voisi luoda sellaiset eettiset ohjeistukset, joihin henkilöstön ja sidosryhmien olisi helppo sitoutua (mt., 6). Ohjeistuksiin tulevia sisältöjä, organisaation arvoja ja kehityskohtia yhdistyksen toiminnassa selvitettiin entisiltä työntekijöiltä ja nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Kehittämistyön aikana käytiin läpi myös epäeettiseen toimintaan, kuten häirintään puuttumista työyhteisön ja festivaalikävijöiden näkökulmasta. (mt., 32-43.)

Selvityksessä perehdyttiin myös Forum Artis ry:n työstämään koko kulttuurialan yhteiseen eettiseen ohjeistoon, joka tilattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vuonna 2021 (OKM 2021). Forum Artis ry:n pääsihteerille toteutettu asiantuntijahaastattelu, jossa sivuttiin pian julkaistavaa ohjeistoa, nosti esille sosiaalisen eettisyyden painoarvoa etenkin yhdenvertaisuuden ja eettisen työkulttuurin osalta. Alan ohjeiston luonnosversiossa ohjataan myös huomioimaan taiteen ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia vaikutuksia (Warén 2022, 43-45). Kokonaisvaltaisen kestävyyden tavoite näkyy tässä hyvin.

Yläkaupungin Yö ry:n eettisten ohjeistusten konkretisoimiseksi Warén jäsensi kolme pääteemaa: yhdistyksen arvot, sosiaalinen kestävyys ja ekologiseen kestävyyteen kannustaminen. Käytännön kehitystoimenpiteet koskivat häirinnän ennaltaehkäisyä, turvalliseen työkulttuuriin, saavutettavuuteen sekä ekologisesti kestäviin toimintatapoihin panostamista. (mt., 2.)

Vauhdikasta lautailua Yläkaupungin yön katutapahtumassa.
Kuva: Tiia Monto (Wikimedia Commons)

Ohjeistukset eettisempään toimintaan, turvallisempaan tilaan ja ekologisempiin toimintamalleihin koko kulttuuri- ja tapahtuma-alan keskuudessa ovat kehittyneet viimeisen parin vuoden aikana paljon. Warén arvioi (mt., 54), että kehitys tulee näkymään jatkossakin,. Eettisempiä toimintatapoja tutkiessa ja pohtiessa on myös selvinnyt, että alan ammattilaiset jakavat mielellään tietoa hyvistä käytännöistä myös muille toimijoille eteenpäin.

Eettisemmän ja kestävämmän tapahtumatuotannon saavuttaminen yhteistyössä auttaa koko toimialaa eteenpäin, ja uudet työnkuvat sekä kehittämishankkeet voivat jatkossa vaikuttaa myös työllistymismahdollisuuksiin alalla. (Mt.)

 

 

Lähteet

Elma 2022. Elma. Vastuullisuusohjelma. Viitattu 24.11.2022. https://www.elma.live/

Forum Artis 2022. Viitattu 28.11.2022. https://forumartis.fi/

OKM 2021. Viitattu 23.11.2022. https://okm.fi/-/kulttuurin-alalle-laaditaan-eettinen-ohjeisto-alan-itsensa-toimesta-1

Warén, Satu 2022. Eettiset ohjeistukset tapahtumatuotanto-organisaatiolle: Yläkaupungin Yö ry. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 23.11.2022. URN:NBN:fi:amk-2022112423994

Yläkaupungin yö 2022. Viitattu 28.11.2022. https://www.ylakaupunginyo.fi/

YM 2022. Viitattu 23.11.2022. https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys

  • Kirjoittaja: Jari Hoffrén, kulttuurituotannon lehtori, YTT, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 28.11.2022
  • Kirjoittaja: Satu Warén, kulttuurituottaja (AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu, 28.11.2022