Monitoimijuus toteutuu alumnitoiminnassa -Sotepeda 24/7 -hanke kehittää monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä

SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018. Hankkeeseen osallistuu 24 korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.

Humak osallistuu Sotepeda 24/7 -hankkeen toimenpideohjelmaan 5: monitoimijuus kehittämisyhteisöissä.

Toimenpideohjelma selventää verkostotyön käsitteistöä, järjestää työpajoja, kehittää fasilitointimenetelmiä ja tuottaa oppimissisältöjä kuvaamalla monitoimijaisen yhteistyön malleja nykyisissä palvelujärjestelmissä sekä luomalla uusia monitoimijaisten kehittämisyhteisöjen toimintakonsepteja.

Hankkeessa kehitetään myös uusia yhteistyömuotoja koulutuksen kentälle. Humakissa monitoimijainen kehittämistoiminta on osa opetussuunnitelmien toteutusta sekä alumnitoimintaa. Monitoimijuus, verkostoituminen ja kumppanuuksien kehittäminen ovat yhteisöpedagogitutkinnon keskeisiä sisältöjä.

Monitoimijuus näkyy yhteisöpedagogien työssä

Monitoimijuudella tarkoitetaan julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin sekä kansalaisten yhteistä toimintaa. Monitoimijuuden lähikäsite on monialainen yhteistyö. Monitoimijuuden erottaa monialaisuudesta se, että edustettuina ovat eri ammattialojen lisäksi kolmas sektori ja kansalaiset. (SotePeda 24/7.)

Monitoimijuus näkyy työelämässä olevien yhteisöpedagogien työssä vahvoina verkostoina, monialaisena kohtaamisena ja yhteisenä ymmärryksenä verkostoitumisen tärkeydestä. Yhteisöpedagogit sijoittuvat nuoriso- ja järjestöaloilla ja kansalaistoiminnassa erilaisiin tehtäviin kaikille yhteiskunnan sektoreille. Tämä omalta osaltaan tekee yhteisöpedagogialumnien toiminnasta monitoimijaista.

Monitoimijuudesta voit lukea lisää Sotepeda 24/7 -blogista.

Humakista valmistuneet yhteisöpedagogialumnit ovat omissa verkostoissaan ottaneet käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Sosiaalisen median kanavat ja kommunikointi verkossa luovat mahdollisuudet verkostoitua aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Digitalisaation ennusteen mukaan kansalaiset ja yritykset tulevat tulevina vuosina lähemmäksi toisiaan juuri digitalisaation avulla. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kokeilemaan ja kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Alan tärkeiden toimijoiden luomat ammatilliset foorumit toimivat myös yhteisöpedagogien monitoimijaisina kehittämisalustoina. Allianssi ry toimii yhtenä yhteistyöverkoston ylläpitäjänä.

Hurrikaani-tapahtuma verkostoitumisen ytimissä

Humakin opiskelijoille ja alumneille järjestettiin ura- ja rekrytointitapahtuma Hurrikaani helmikuussa 2019. Tapahtuma keräsi Valkeaan Taloon, yhteensä noin sata järjestö- ja nuorisotyön, kulttuuri- ja tulkkausalan osaajaa.

Tapahtuman yhtenä aiheena oli tulevaisuuden työ ja digitalisaatio muuttuvassa työelämässä.

Hurrikaani-tapahtuman avasi koulutuspäällikkö Päivi Marjanen.

Humakin monimuoto-opiskelijoista koostuva alumnitiimi teki tapahtumaan useita kyselyjä, jotka toteutettiin erilaisilla verkkoalustoilla. Digitaalisten välineiden avulla opiskelijat ja näytteilleasettajat loivat uusia kontakteja ja rakensivat työelämäverkostoja.

Paneelikeskustelu toteutettiin vuorovaikutteisesti erilaisten sovellusten avulla. Tulosten jakaminen reaaliaikaisesti osallistujille toimi keskustelun herättäjänä.

Hurrikaani-tapahtumassa oli mahdollisuus alumnien tapaamiseen, jotka toimivat linkkinä ja sillan rakentajina etsittäessä nykyisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja, opinnäytetyönaiheita ja työpaikkoja. Samalla jaettiin tietoa työelämää koskevista tarpeista.

Verkostoituminen monitoimijaisessa tapahtumassa oli esillä merkittävästi. Tapahtuman jälkeen kerätty palautekyselyn kertoi, että parasta antia olivat solmitut harjoittelupaikat ja uudet verkostot.

Hurrikaani-tapahtuma on usean vuoden perinne ja muuttaa muotoaan ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ja vuosien varrella hioutuneet yhteiset tapahtumat, auttavat pääsemään nopeasti kiinni uusiin kehittämissisältöihin.

Humak alumnit Nuori 2019 -tapahtumassa. “Alumnit kartalla” – mistä kaikkialta alumneja tulee? Nuori 2019 -tapahtumassa kerättiin käyntikortteja ja yhteystietoja Humakin alumneilta.

Verkostoituminen edunvalvonnassa on alumnitoiminnan tulevaisuutta

Monitoimijainen kehittäminen on olennainen osa alumnitoimintaa. Käytännössä se tarkoittaa sellaista työskentelyä, jossa kaikkien osapuolten tieto, taito ja osallisuus toteutuvat tasavertaisina. Tämä on käyntikorttina kaikille yhteisöpedagogeille.

Keväällä 2019 yhteisöpedagogialumnit toteuttavat yritysvierailuja erilaisiin työelämäkohteisiin. Tällä kertaa monitoimijaiseen kehittämisyhteisöön kuuluvat järjestökehittäjä, AMK-opiskelija, lehtori ja ura- ja rekrypalvelukoordinaattori ja ammattiyhdistysaktiivi. Tämän lisäksi odotamme osallistujia koko yhteisöpedagogialumnien laajasta kirjosta.

Tampereelle järjestettiin vierailu Rakennusliitto osasto 10. kanssa. Täällä tutustuttiin järjestötoimintaan, edunvalvontaan ja työhyvinvointiin.  Alumnitoiminnan kehittäjätiimi ideoi yhdessä Rakennusliiton kanssa yhteistyö mahdollisuuksia sekä tutustuimme samalla rakennustyömaalle.

Yritysvierailun Rakennustyömaakäynti Tampereen Hervannassa, Lujatalon kerrostalo työmaalle. Kuvassa (vas) Satu Immonen, Virve Friman-Tiihonen, Janne Mäenpää, Lujatalo Oy:n pääluottamusmies Marko Metsäpelto sekä Rakennusliiton koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski.

Keravalla alumnit pääsivät tutustumaan, muuttuvan työelämän tarpeisiin teemalla ”Digitaaliset Ura- ja Rekrytointipalvelut” ja ”Joustavat opintopolut”. Anssin luotsauksessa saimme tutustua työelämän ”tinderiin”.

Tulevaisuuden työelämän monitoimijainen verkostotyö avaa mahdollisuuksia moneen eri asiaan, joita kaikkia emme osaa vielä ennustaa, mutta joita jäämme mielenkiinnossa odottamaan.

Keudalla vierailemassa Sanna Nieminen, Katja Munter, Virve Friman-Tiihonen, kuvassa myös YP-alumni Anssi Kakko, Keudan Ura- ja rekrypalvelukoordinaattori

 

  • Kirjoittaja: Sanna Nieminen, YTM, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 28.5.2019
  • Kirjoittaja: Virve Friman-Tiihonen, Yhteisöpedagogi-opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 28.5.2019