Ohjattu harjoittelu: tukevampi ote työelämään

Muutaman vuoden tauon jälkeen Humak käynnistää jälleen harjoittelun ohjaajille suunnatun koulutuksen. Harjoittelun ohjaaja on työelämän asiantuntija, joka perehdyttää opiskelijaa työpaikan ja työelämän työskentelyyn omalla alla. Ohjaaja tukee opiskelijan oppimisprosessia yhdessä oppilaitoksen kanssa ja ohjaa ammatillista kehittymisprosessia.

Kehity harjoittelun ohjaajana 2 op -koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa harjoitteluista ja lisätä harjoittelunohjaajan omia ohjausvalmiuksia. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa.  Humakissa harjoittelun ohjeistus on yhteneväinen kaikille koulutuksille, joten sisällöltään se sopii kaikille, jotka ovat halukkaita tarjoamaan harjoittelupaikan Humakin opiskelijalle. Koulutus avautuu Humakin tarjontaan syksyllä 2021.

Alumnit tuovat koulutukseen työelämän näkökulmaa

Harjoitteluohjaajakoulutus on kokonaisuudessaan kehitetty yhdessä Humakin alumnien kanssa. Harjoitteluohjaajakoulutuksen suunnitteluun ilmoittautui mukaan yhteisöpedagogialumneja sekä tulkkialumni. Alumnit toivat koulutuksen kehittämiseen työelämän näkökulmia sekä tarkastelivat sisältöä myös työelämän tarpeiden näkökulmasta. Työelämässä tuotettu kokemustieto onnistuneista harjoitteluista on tärkeää koulutuksen kehittämisen kannalta.

Humakin alumneja kehittämistyössä on edustanut alumnikehittäjät -verkosto. Alumnikehittäjät -verkosto on Humak alumneista koostuva aktiivinen toimijaryhmä, johon kuuluu kymmeniä alumneja. Verkoston tarkoituksena on toimia Humakin alumnitoiminnan työelämän asiantuntijana. Alumnikehittäjät kokoontuvat noin 4 kertaa vuodessa suunnittelemaan alumnitoimintaa yhdessä alumnikoordinaattorin ja koulutusten lehtorien kanssa. Alumnikehittäjiin on ilmoittautunut mukaan kaikista Humakin koulutuksista yhteisöpedagogeja, kulttuurituottajia ja tulkkeja.

Alumnikehittäjien toiminnan tavoitteena on:

  • Ylläpitää alumnien ja Humakin keskinäistä yhteistyötä
  • Tukea Humak alumnien osaamisen näkyvyyttä työelämässä
  • Jakaa alumnien työelämäkokemusta opiskelijoille
  • Luoda ympäristöjä alumnien keskinäisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi
  • Kehittää koulutusaloja yhdessä Humakin kanssa

Harjoitteluita tapahtuu paljon alumniorganisaatioissa

Kehity harjoittelun ohjaajana –koulutuksen suunnitteluun osallistuivat alumnikehittäjät -verkostosta Sanni Husari-Kunttu Stop huumeille ry, Pekka Laukkanen Jyty ry, Ossi-Pekka Ollikainen JHL ry, Tytti Villanen Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry, Tuire Silvennoinen Suomen NMKY:n Liitto ry, Antti Mäki TSL, Seija Pynnönen Tulkkauspalvelu Arvo Oy ja Laura Halonen Oulun AMK.

Kaikki osallistujat ovat valmistuneet Humakista eri ajankohtina, ja heitä yhdistää aktiivinen alumnitoiminnan kehittäminen. Työryhmän yhteiskehittämistä koordinoi Humakin alumnikoordinaattori Sanna Nieminen. Koulutuksen kehittämiseen osallistuivat myös lehtori Satu Riikonen ja koulutussuunnittelija Gyan Doogie yhteisöpedagogikoulutuksesta.

Työryhmä pohti ja keskusteli opintojakson tavoitteista, sisällöistä ja tehtävistä. Keskustelua käytiin niin harjoittelijan saamasta ohjauksesta työpaikalla, kuin ohjaajan oman kehittymisen tueksi syntyvästä koulutuksesta. Ylipäätään koulutus koettiin erittäin merkitykselliseksi tuleville harjoittelun ohjaajille, sillä jokainen harjoittelija tarvitsee hyviä esimerkkejä työelämästä. Koulutuksen kautta harjoittelunohjaaja on hyvin valmistautunut opiskelijan ohjaamiseen työelämässä.

Alumnit, ja mahdollisesti tulevat ohjaajat, ovat mitä parhaimmassa asemassa kertomassa siitä, mitä ohjaajilta vaaditaan ja halutaan. Ovathan he olleet itse opiskeluaikana ohjattavina, ja sen jälkeen työllistyneet kukin omille poluilleen. Heillä on siis kokemusta ainakin kahdesta eri roolista, harjoittelijan ja työelämän. Osa mukana olleista alumneista ovat jo toimineet harjoittelun ohjaajina, joten näkökulmaa voi olla myös siltä saralta.

Yhteiskehittäminen otettiin erinomaisesti vastaan ja heti ensimmäisessä tapaamisessa oli huomattavissa, mikä humakilaisia yhdistää: halu kehittää ja kehittyä. Alumnit eivät myöskään pelkää ottaa osaa ja kertoa omista huomioistaan. Varmuus tekemiseen on alustettu Humakissa ja sitä on kehitetty työelämän erilaisissa tehtävissä.

Etäharjoittelu on uusi tapa tehdä harjoittelua

Nykyiseen tilanteeseen kuuluu myös pohdinta harjoittelun suorittamisesta ja ohjaamisesta etänä. Toimintatapa ei kuitenkaan ole aivan uusi ja etäharjoitteluita on tehty jo joitain vuosia. 2020 alkanut pandemia pakotti meidät kuitenkin pohtimaan harjoittelun muuttamista myös etänä toteutettavaksi. Etäharjoittelu on erilaista kuin lähiharjoittelu; kokonaan mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Eniten osallistujia digi-, tai etäloikassa estävät omat syvällekin juurtuneet toimintatavat. Tämä koskee niin harjoittelijan ohjaajia, kuin itse harjoittelijoitakin.

”Tehtävien on myös hyvä olla selkeitä kokonaisuuksia”, totesivat Pekka Laukkanen ja Tuire Silvennoinen. Rajattu aihe tai tehtäväkokonaisuus helpottaa opiskelijaa seuraamaan omien harjoittelutehtävien etenemistä. Rajattujen kokonaisuuksien avulla ohjaaja ja opiskelija ovat samassa ymmärryksessä harjoittelun vaatimustasosta.

Yhtenä suurena etäharjoittelun toteutumisen edellytyksenä ovat kaikkien osapuolten digitaaliset taidot. Etäharjoittelussa voidaan tarvita tavallista kehittyneempiä digitaalisia taitoja. Näiden osaamisen suhteen harjoittelijan ja ohjaajan on oltava rehellisiä. Mikäli harjoittelija itse ei usko pystyvänsä suorittamaan harjoittelua etänä, tai ohjaaja epäilee omia kykyjään ohjata harjoittelijaa etänä, on ehkä syytä ottaa pieni aikalisä ja miettiä miten saadaan yhdessä nuo haasteet purettua.

Kuvassa on kaksi henkilöä tietokoneiden äärellä tekemässä suunnittelutyötä paperille.
Etäharjoittelussa tarvitaan monenlaisia taitoja. Kuva: Pixabay.

Työelämäohjaajan on myös pystyttävä tarjoamaan harjoittelijalle pääsy organisaation verkkoalustoille, jotta opiskelija voi harjoittelun aikana aidosti osallistua. Vierailevana tähtenä jokaisessa tiimin tapaamisessa esiintyminen ei luo aitoa osallistumisen ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Etäharjoittelussa käytettävät ohjauksen verkkoalustat voivat olla harjoittelupaikan omia tai Humakin käyttämiä.

Kuvassa on ihmishahmoista piirretty hierarkia, joka kuvaa erilaisia työtehtäviä organisaatiossa.
Selkeät rakenteet tukevat harjoittelua. Kuva: Pixabay.

Harjoittelun vaatimustasot ohjaavat harjoittelun sisältöä ja toteutustapaa

Humakin harjoitteluiden vaatimustasot ovat perusharjoittelu (ammatillinen harjoittelu 1), Syventävät harjoittelut (ammatillinen harjoittelua 2 ja 3) sekä kehittävä harjoittelu. Myös etäharjoittelu on suhteutettava harjoittelun vaatimustasoon. (Harjoittelun käsikirja 2018.)

Perusharjoittelussa opiskelijan organisointitaito on muotoutumassa ja aloitekyky kehittymässä. Harjoittelussa hankitaan kokemusta sosiaalisessa työympäristössä toimimista ja kasvetaan vastuulliseen yhteisölliseen toimintaan. Samalla harjoitellaan työmenetelmien, -tekniikoiden ja -välineiden käyttöä. Perusharjoittelussa ohjaamisen tarve on suuri ja opiskelija vasta harjaantuu toimintatapojensa arviointiin.

Syventävässä harjoittelussa opiskelija pystyy suunnittelemaan työnsä järjestelmällisesti ja toteuttaa annetut tehtävät itsenäisesti ja osaa pyytää tarvittaessa ohjausta ja apua. Hän kykenee ottamaan vastuuta itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Opiskelija toimii suunnitelmallisesti, soveltavasti, luotettavasti ja teknisesti laadukkaasti. Hän myös pystyy tarvittaessa esittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja harjaantuu soveltamaan niitä käytännössä.

Kehittävässä harjoittelussa opiskelija toimii itsenäisesti jäsentäen työn tekemisen osaksi kokonaisuutta. Haluaa ja kykenee kehittämään vastuullisesti itseään, työtään ja työyhteisöään. Hän määrittelee oman asemansa työyhteisössä realistisesti ja muita kunnioittaen. Arvioi omaa toimintaansa eettisesti. Kykenee edustamaan harjoittelupaikkaansa tarvittaessa itsenäisesti. Toiminta annetuissa työtehtävissä on laadukasta, eettisesti huomioitua ja asiakaskeskeistä. Kehittävässä harjoittelussa opiskelija analysoi kehittäen ja tarvittaessa kriittisesti työyhteisön menetelmiä ja toimintatapoja alan tietoperustaa apuna käyttäen.

Henkilö istuu pöydän vastakkaisella puolella ja ohjaa käsillä elehtien muistiinpanoja kirjaan tekevää henkilöä.
Ohjaus on tärkeä osa harjoittelua. Kuva: Pixabay.

Etänä tapahtuvan harjoittelun toteutuksessa korostuvat tehtävien selkeys ja harjoitteluun luodut säännölliset rakenteet. Etäharjoittelun rungon luo harjoittelijan ja työpaikkaohjaajan kohtaamiset, etukäteen sovitut tapaamiset verkon välityksellä.

Myös eriaikaiselle kohtaamiselle on luotava luotettava ja avoin kanava, jotta kumpikin osapuoli voi tarpeen mukaan olla toisiinsa yhteydessä myös kiireettömissä asioissa. Tärkeintä on kuitenkin olla tavoitettavissa, olla tukena paikalla, kun sille on tarve.

Kehity harjoittelun ohjaajana koulutuksen pilotti käynnistyy syksyllä 2021

Ensimmäisen kerran Kehity harjoittelun ohjaajana -koulutus pyörähtää käyntiin lokakuussa 2021. Ensimmäisten osallistujien palautteesta saadaan lisää suuntaa siihen, miten koulutusta tulisi vielä kehittää. Mikään koulutushan ei jää staattisesti samaan tilaan suunnittelun jälkeen – koulutukset elävät ja kehittyvät saadun palautteen kautta.

Myös koulutuksen kehittämisprosessissa mukana olleet alumnit pääsevät testaamaan omaa osaamistaan, ja saavat itse olla mukana suorittamassa nyt suunniteltua koulutusta ensimmäisten osallistujien joukosta. On hyvä käydä myös itse koulutus, jotta osaa taas ottaa uuden näkökulman sisältöön. Ehkä huomataan jotain, mikä pitäisi olla toisin.

Lue lisää:

Humak Harjoittelun käsikirja 2018. https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=3466

Arene blogi 2021. https://www.arene.fi/ajankohtaista/osallisuudesta-intoa-alumnitoimintaan/

Humak verkkosivu uutinen 4.5.2021. https://www.humak.fi/uutiset/kutsumme-alumnejamme-mukaan-kehittamaan-alumniverkoston-toimintaa/

  • Kirjoittaja: Sanna Nieminen, lehtori, alumnikoordinaattori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 27.5.2021
  • Kirjoittaja: Antti Mäki, suunnittelija, digitaaliset palvelut, Työväen sivistysliitto TSL, 27.5.2021