Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu 2


Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke

Tässä neljän korkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Ilmasotakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun, yhteishankkeessa jatketaan valtakunnallisesti levitettävän toimintamallin kehittämistä,
kokeilemista ja juurruttamista Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti.

Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

https://www.jamk.fi/fi/projekti/aktiivinen-ja-hyvinvoiva-korkeakoulu

Tavoitteet

Hankkeen nykytilan arviointi osallistujaorganisaatioissa (10/21), havainnot ja kansalliset tutkimukset osoittavat, että korkeakouluopiskelijoiden päivä on nykyisellään fyysisesti erittäin passiivinen. Covid19-pandemian myötä yhä lisääntynyt etäopetus on lisännyt entisestään tarvetta konkreettisille, aktiivista toimintakulttuuria edistäville toimenpiteille. Tutkimusten mukaan enemmistö korkeakouluopiskelijoista ei liiku tarpeeksi ja joka kymmenes ei lainkaan.

Sisällyttämällä liikuntaa muun muassa pedagogisin keinoin ja tilaratkaisuin osaksi opiskelupäivää tavoitetaan enemmistö opiskelijoista. Hankkeen tarpeellisuutta vahvistaa myös KOTT-selvityksen alustavat tulokset opiskelijoiden hyvinvoinnin huomattavasta laskusta korona-aikana. Alustavien tulosten mukaan suuri osa korkeakouluopiskelijoista kokee, että opiskelu ja elämänhallinta on vaikeutunut ja yksinäisyys lisääntynyt pandemian aikana. Liikunta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, jolla edistetään hyvinvointia sekä lisätään opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli, jolla lisätään aktiivista ja opiskelua edistävää toimintakulttuuria sekä opiskelupäivän aikaista arkiliikkumista, vähennetään päivittäistä istumista, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä tuetaan henkilöstöä toimintakulttuurin muutoksessa.

Osatavoitteena on kehittää oppimis- ja opiskelijaympäristöjä tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä
aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hyvinvoinnista ja liikunnasta tulee korkeakouluissa läpileikkaava teema, jossa
esteettömät ja oppimisen mahdollistavat rakenteet ohjaavat liikkumiseen. Harjoittelujaksoilla ja valmistuttuaan opiskelijat vievät fyysisesti aktiivisen asenteen mukanaan työelämään ja vaikuttavat näin myös työelämän hyvinvointiin myönteisellä tavalla.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.05.2022 – 31.05.2024
Projektipäällikkö: Maarit Honkonen-Seppälä
Sähköposti maarit.honkonen-seppala@humak.fi
Osaamiskärki Nuorisotyö
Vaikuttavuusalue Keski-Suomi
Partnerit: Jyväskylän yliopisto,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Ilmasotakoulu,
Humanistinen ammattikorkeakoulu,
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): Alle tai 50 000 euroa