Yhdessä tehden-20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina

Lataa PDF

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak, täytti tänä vuonna kaksikymmentä vuotta. Juhlistamme tätä tapahtumaa teoksella  Yhdessä tehden – 20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina (toimittaneet Hanna Kiuru & Arto Lindholm). Teokseen on koottu muistoja ja sattumuksia Humakin 20-vuotisen taipaleen varrelta unohtamatta tulevaisuuteen suuntaavia tienviittojakaan.

Teos maalaa maisemaa, jonka humakilaiset ovat yhdessä luoneet ja jota olemme yhdessä kulkeneet – ja josta voimme olla ylpeitä.

Humak syntyi kansanopistojen yhteisen ponnistuksen tuloksena turvaamaan jatkuvuutta kansanopistoissa rakennetuille järjestö- ja nuorisoalan, kulttuurituotannon sekä viittomakielen tulkin koulutuksille. Hankkeen alkuunpanijoilta ja kehittäjiltä on vaadittu aimo annos rohkeutta ja periksiantamattomuutta, sillä matkaan on kuulunut onnistumisten lisäksi myös monia haasteita.

Tämä teos on yksi jalanjälki Humakin historiassa. Toivon mukaan valikoituneiden tarinoiden avaavan lukijalle Humakin historiaa, kirvoittavan herkullisia muistoja ja inspiroivan yhteisen työn jatkamiseen.

Juhlateoksen rakenne ja tarkoitus

Olemme kutsuneet kirjoittajiksi ensisijaisesti niitä, jotka pitkän työuransa aikana ovat nähneet Humakin muutoksen osana yhteiskunnan laajempia muutoksia. He pystyvät myös kertomaan, mitkä asiat eivät ole Humakissa muuttuneet.

Kirjoittajien valinnalla on pyritty kokonaisnäkemykseen, ja he edustavatkin kaikkia vahvuusaloja, innovaatiopalveluita ja yhteisiä palveluita. Osa kirjoittajista on Humakin läheisiä yhteistyökumppaneita ja osa entisiä humakilaisia.

Teos ei ole historiikki, eikä tiedon kokoamiseen ole käytetty historiantutkimuksen menetelmiä. Pikemminkin kirjoittajia on kannustettu jakamaan kokemuksiaan omasta näkökulmastaan käsin. Tämä ei tarkoita, että artikkelit olisivat ”pelkkiä” tarinoita.

Kirjoittajat ovat itse asiassa nähneet paljon vaivaa selvitys- ja muistelutyössään. Kukin on saanut kirjoittaa omalla tyylillään; osa henkilökohtaisen kokemuksen kautta, osa taas objektiivisesti.

Teos rakentuu kuudesta osasta

Ensimmäinen osa taustoittaa jälkimmäisten osien artikkeleita. Aluksi nykyinen rehtori Jukka Määttä hahmottaa Humakin koko historian eri vaiheisiin ja kuvaa kunkin ajanjakson ominaisia piirteitä. Työväen Akatemian rehtori Jari Valtari kertoo, miltä Humakin perustaminen näytti Humakin omistavien kansanopistojen näkökulmasta katsottuna. Osan päättää Humakin innovaatiojohtaja Timo Parkkola, joka kuvaa, miten Humakin TKI-toiminta on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Lopuksi Humakin toinen rehtori Osmo Lampinen kertoo Humakin ja muiden ammattikorkeakoulujen perustamisesta.

Toisessa osassa eri vahvuusalojen päälliköt, yliopettajat ja lehtorit kertovat, miten he ovat nähneet omien ammattialojensa koulutuksen kehittyvän Humakissa. Kolmas osa on varattu Humakin kansainvälistymiselle; sen alkuvaiheille ja kehittymiselle nykyiseen muotoonsa. Neljännessä osassa Humakin läpikäymiä muutoksia tarkastellaan erilaisten teemojen kautta, kuten esimerkiksi viestinnän ja kirjastopalvelujen näkökulmista.

Viides osa on varattu henkilökohtaisille Humak-tarinoille teemalla ”näin minä sen näin ja koin”. Teoksen päättää Humakin edellisen rehtorin Tapio Huttulan näkemys siitä, minkälainen on tulevaisuuden korkeakoulu ja mihin suuntaan Humakin tulisi hänen mielestään kehittyä.

Teoksen toimittajat haluavat kiitäää kirjoittajia, jotka ovat kiireen keskellä jaksaneet huomioida toimittajien kommentteja ja pyyntöjä. Kiitos Osmo, Jukka, Jari, Timo, Tytti, Hanna, Titta, Katri, Juha, Reijo, Timo, Maria, Eeva, Maarit, Hilla, Pirjo, Kimmo, Pekka, Leena, Tuula, Marika, Annamari, Sirpa, Päivi, Juha ja Tapio.

Toimittajat haluavat kiittää myös rehtori Jukka Määttää hänen heitä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Erityiskiitoksen ansaitsee myös erinomainen, huolellinen ja ammattimainen oikolukija Laura Menard Kukuku-kustannuksesta.

Erityiskiitokset menevät myös lehtori Erja Anttoselle, jota ilman emme olisi saaneet paljoakaan valokuvia tähän teokseen – iso kiitos Erja!

Lisäksi toimittajat kiittävät kaikkia tietojaan jakaneita humakilaisia, aivan erityisesti yliopettaja Reijo Viitasta

 

Hanna Kiuru & Arto Lindholm (toim.) Yhdessä tehden – 20-vuotiaan Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina
ISBN 978-952-456-309-3 (painettu)
ISBN 978-952-456-310-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 63, Helsinki. © Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018, Helsinki

 

SISÄLLYSLUETTELO

Jukka Määttä
Esipuhe…………………………………………………………………………………………………………………….9
Arto Lindholm & Hanna Kiuru & Jukka Määttä
1. Johdanto ……………………………………………………………………………………………………………..10

OSA 1. HUMAKIN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT…………………………………………………18
Jukka Määttä
2. Humanistisen ammattikorkeakoulun tarina ……………………………………………………………….19
Jari Valtari
3. Humakin alkuvaiheet kansanopistojen näkökulmasta…………………………………………………31
Timo Parkkola
4. Möbiuksen nauha – 20 vuotta TKI-toimintaa Humakissa…………………………………………….36
Osmo Lampinen
5. Ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohdat……………………………………………………43

OSA 2. KEHITTYVÄT KOULUTUSOHJELMAT……………………………………………………..47
Tytti Koslonen
6. Suomalaisen tulkkikoulutuksen kehitys ja näkymät ……………………………………………………48
Hanna Putkonen-Kankaanpää
7. Tulkkikoulutuksen ensimmäiset askeleet Helsingissä …………………………………………………52
Katri Kaalikoski
8. Kulttuurituottajakoulutuksen kaksi vuosikymmentä
– Opistotason kulttuurisihteeritutkinnosta kulttuurituotannon
ammattikorkeakoulututkinnoksi ………………………………………………………………………………55
Katri Kaalikoski & Titta Pohjanmäki
9. Kulttuurituotannon ylempi tutkinto – 10 vuotta ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ……….58
Juha Makkonen
10. Koulutusohjelmasta kompetensseiksi
– yhteisöpedagogien opetussuunnitelmat ja ammatillisuus……………………………………….61
Merja Kylmäkoski & Reijo Viitanen
11. Järjestö- ja nuorisotyö – yhdessä vai erikseen?
Yhteisöpedagogikoulutus muutosten pyörteissä……………………………………………………..66
Sisällys

OSA 3. KANSAINVÄLINEN HUMAK……………………………………………………………………..71
Maria Kontinen & Timo Sorvoja
12. Humakin kansainvälistyminen ……………………………………………………………………………….72
Eeva Sinisalo-Juha
13. Humak – kokoaan merkittävämpi nuorisotyön kehittäjä ……………………………………………77
Maarit Honkonen-Seppälä
14. Humakin kansainvälinen toiminta lehtorin näkökulmasta ………………………………………….82

OSA 4. HUMAK MUKANA MUUTOKSESSA…………………………………………………………88
Pirjo Kangas & Hilla Mäkelä
15. Humakin kirjasto 1998–2018: kirjavarastoista kohti digitaalisia palveluja…………………….89
Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind
16. Järjestötyö muutoksessa …………………………………………………………………………………….. 95
Arto Lindholm
17. Humakin opinnäytetyö: pienoistutkielmasta kehittämistehtäväksi……………………………..105
Leena Janhila
18. Creve – luovien alojen yrittäjyyttä kasvattamassa……………………………………………………110
Tuula Johansson
19. Inhimillistä vuorovaikutusta – muistikuvia Humakin kasvun ja vakiintumisen vuosilta …..116

OSA 5. TARINOIDEN HUMAK………………………………………………………………………………122
Marika Stam
20. Ensin oli kynä, yhteishakuopas, lankapuhelin ja tietokone ………………………………………. 123
Annamari Maukonen
21. Kulttuurituottajaopintojen ensimmäiset koekaniinit
– kasvu yhdessä monen alan avarakatseisiksi ammattilaisiksi ………………………………….127
Sirpa Ali-Melkkilä
22. HumaKissa ja HumaKoira ……………………………………………………………………………………131
Juha Iso-Aho & Päivi Ruutiainen
23. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja integroitua opetusta jo 2000-luvun alussa…………….133

OSA 6. KATSE TULEVAAN …………………………………………………………………………………..142
Tapio Huttula
24. Uusi korkeakoulu………………………………………………………………………………………………..143
Hanna Kiuru & Arto Lindholm
Lopuksi…………………………………………………………………………………………………………………..149
Kirjoittajat ja toimittajat……………………………………………………………………………………………..150