Nuorisoalan järjestöissä hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa joustavasti ja kokeillen

Joustavasti ja kokeillen kansikuva.

Digitaaliset välineet ovat solahtaneet luontevaksi osaksi nuorisoalan järjestöjen arkea. Oman järjestön asenteiden digitalisaatiota kohtaan koetaan parantuneen, joten maaperä on otollinen digitalisaatiokehitykselle. Erityisesti koronapandemia ja digitalisaatioon keskittyneet hankkeet ovat vauhdittaneet nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiokehitystä viime vuosina.

Yleisimmät digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen tavat järjestöjen nuorisotyössä liittyvät yhteydenpitoon, kahdenkeskisiin ohjauskeskusteluihin, markkinointiin sekä keskusteluihin digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Nuorten kanssa on keskusteltu erityisesti nettiturvallisuudesta ja mediakriittisyydestä. Osa järjestöistä mieltää verkkoympäristön ja kasvokkaisen toimintaympäristön toisistaan erillisinä, mutta osalle ne ovat luontevasti läsnä samaan aikaan tai vaihtelevat joustavasti toiminnan mukana.

Yllätyimme selvitystä tehdessämme kerta toisensa jälkeen siitä, miten upeista ja kekseliäistä toimintamuodoista kuulimme järjestöjen työntekijöiden haastatteluissa. Olimme perehtyneet ennen haastatteluja järjestöjen toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin sekä verkkosivuihin, ja niissä oli vain hyvin niukasti mainontoja digitaalisuudesta, kertoo Suvi Tuominen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Joustavasti ja kokeillen, Selvitys nuorisotyötä tekevien järjestöjen digitalisaatiosta -julkaisun sivuja.

Merkittävä kehittämiskohde nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiokehityksessä liittyy siihen, miten digitalisaatioon liittyvät kasvatukselliset tavoitteet voisivat olla osa järjestöjen toimintaa vielä vahvemmin. Tällä hetkellä digitalisaatio ei juurikaan näy järjestöjen nuorisotyöllisissä ja kasvatuksellisissa tavoitteissa. Digiosaamisen kaikkia osa-alueita ei myöskään täysin hahmoteta eikä siten myöskään oman järjestön roolia nuorten digiosaamisen kehittäjänä.

Digitalisaatio ei ole vain hallinnollinen tai tekninen muutosprosessi, vaan se vaikuttaa koko järjestön toimintakulttuuriin ja tavoitteenasetteluun. Selvityksen tulokset osoittavat, että nuorisoalan järjestöissä tarvitaan lisää suunnitelmallisuutta digitalisaation edistämiseen sekä keskustelua siitä, miten digitaalisuus kytketään osaksi kasvatuksellisia tavoitteita, toteaa Heikki Lauha Verkestä.

Järjestöissä koetaan resurssipulan olevan huomattava este digitalisen median ja teknologian laajamittaisemmalle hyödyntämiselle. Työaikaa ei ole riittävästi digitalisaatioon liittyvien trendien seuraamiseen tai oman toiminnan suunnitelmallisuuden kehittämiseen. Digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia järjestöjen toiminnalle tunnistetaan, mutta tukea kaivataan priorisointiin: mihin mahdollisuuksiin juuri oman järjestön tulisi tarttua.

Viisi ikonia: Ensimmäinen kuvaa digipelaamista, toinen chat-keskustelua, kolmas tiedon etsintää internetistä, neljäs robottia ja viides yhteisöllisyyttä verkossa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toteutti Verken toimeksiannosta laadullisen selvityksen, jossa syvennyttiin 11 erityyppisen nuorisoalan järjestön digitalisaatiokehitykseen. Aineistoina olivat lyhyt kysely, järjestöjen toimintakertomukset ja -suunnitelmat, työntekijöiden haastattelut sekä verkkotilaisuus. Selvitys on nyt luettavissa osoitteessa: https://www.humak.fi/julkaisut/joustavasti-ja-kokeillen-selvitys-nuorisotyota-tekevien-jarjestojen-digitalisaatiosta/

Lisätiedot:

Suvi Tuominen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, suvi.tuominen@humak.fi, 050 4705 422

Heikki Lauha, suunnittelija, Verke, heikki.lauha@verke.fi, 040 3361 856

verke logo