Yhteisöpedagogiopiskelijat tekivät harjoittelunsa avustamalla sosiaalipedagogiikan päivien järjestämisessä

Luentoryhmäkuva. Suunnittelu nostokuva. Hanna Lyytikäinen, keskellä Miia Hämäläinen, oikealla Anne Tossavainen

Humakin Kuopion kampuksen yhteisöpedagogitutkinnon opiskelijat Miia Hämäläinen (1.vuosikurssi), Hanna Lyytikäinen (2.vuosikurssi) ja Anne Tossavainen (2.vuosikurssi) suorittivat joulukuusta 2019 maaliskuun 2020 loppuun harjoittelun sosiaalipedagogiikan päivien valmistelutehtävissä.

Harjoitteluorganisaationa oli Humakin Kuopion kampus, joka oli päivien toteuttajana yhdessä Suomen sosiaalipedagogisen seuran ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kanssa.

Alun perin sosiaalipedagogiikan päivät piti järjestää Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 19.−20.3.20. Korona muutti suunnitelmat, ja päivien järjestelytoimikunta päätti 12.3.20 järjestää päivät verkkokonferenssina alkuperäisenä ajankohtana. Viikossa rakennettiin päivien verkkototeutus, ja myös Anne, Miia ja Hanna muunsivat oman työpajansa verkkoon sovellettavaksi.

Harjoittelutehtävät toteutuivat, vaikka soveltamista verkkoon tarvittiin

Joulukuussa 2019 opiskelijoiden harjoittelutehtäviksi määriteltiin:

  • yhden toiminnallisen työpajan suunnittelu ja toteutus päiville
  • päivien iltatilaisuuden ohjelma ja juontovastuu
  • kahden oppitunnin (1,5 tuntia) suunnittelu ja toteutus Kuopion kampuksen ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille: aiheena johdatus sosiaalipedagogiikkaan ja sosiaalipedagogiikan päivät (tammikuu 2020)
  • päivien aikaisia opastus- ym. tehtäviä sen mukaan, mitä seuran kanssa sovitaan
  • ennen päiviä esim. erilaisen taustamateriaalin koontia osallistujille
  • mahdolliset päivien jälkeiset tehtävät
  • mahdollisia muita, mutta näitä täsmennetään tarpeen mukaan ja harjoittelutilanne huomioon ottaen

Harjoittelutehtävät toteutuivat, mutta koronaepidemia edetessä tuli selväksi, että osa suunnitellusta tulee kyetä siirtämään toteutettavaksi verkossa.

– A-suunnitelma vaihtui hetkessä suunnittelmaksi B kokouksessa 14.3.. Kuvassa Hanna Lyytikäinen (vas.), Miia Hämäläinen (kesk.), oikealla Anne Tossavainen.

Opetusta ykkösvuotisille sosiaalipedagogiikasta ja sosiaalipedagogiikan päivistä

Hanna, Anne ja Miia pitivät ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille sosiaalipedagogiikkaan, sosiaalipedagogiikan päiviin ja sen teemaan – ekososiaalinen sivistys ja vastuu – johdattelevan oppituntikokonaisuuden 24.1.

Kokonaisuus koostui teoriasta ja muutamasta keskeisestä käsitteestä, opiskelijoita keskusteluun aktivoivista ja käytännön harjoituksista.

Hanna Lyytikäinen, Miia Hämäläinen ja Anne Tossavainen pitämässä sosiaalipedagogiikan oppituntia Kuopion kampuksella tammikuussa 2020.

– “Pidin siitä, että oli erilainen kokonaisuus. Oli kiinnostavaa seurata opiskelijoiden suunnittelemaa ja vetämään oppituntia, päästä myös tekemään käytännössä”, kertoi kampuksen opiskelija Katja Turunen heti opetuksen jälkeen.

Työpaja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat sosiaalista oikeudenmukaisuutta käsittelevän toiminnallisen työpajan 20.3., jossa Anne, Hanna ja Miia johdattelivat osallistujat paneutumaan vaatetuotantoon, vaateiden elinkaaren ja vastuullisen kuluttamisen näkökulmista.

Työpajan puheenjohtajana toimi Humakin Kuopion kampuksen lehtori Kristiina Vesama. Täten Anne, Hanna ja Miia saattoivat keskittyä työpajan vetämiseen ja verkossa toimimisen ohjaamiseen. Työpajaan osallistui noin 15 osallistujaa.

Aiheeseen tutustumisen jälkeen työpajan osallistujat työstivät yhteiselle Padlet-alustalle vastauksia Miian, Hannan ja Annen pohjustamiin kysymyksiin. Lopuksi käytiin yhteinen keskustelu.

Työpajan verkkototeutus ja sen vetäminen fyysisesti kolmesta eri paikasta jännittivät opiskelijoita etukäteen. Tuntui myös haastavalta jakaa puheenvuoroja osallistujille, koska heillä ei ollut sellaisesta aiempaa kokemusta verkkoympäristössä toimimisen osalta.

– “Työpajan idea toimi ja osallistujat kokivat helpoksi lähteä työstämään yhteiselle alustalle teemaa eteenpäin. Ehkä korostaisin seuraavalla kerralla vielä enemmän sitä, millaisia vaikuttamiskeinoja ja eväitä omaan toimimiseen on. Käyty keskustelu oli hyvää ja aktiivista, ja meiltä vetäjiltä edellytettiin tilannetajua”, pohtii Hanna.

Kun opiskelijat tulevaisuudessa toimivat vastaavissa tilanteissa, osaavat he ottaa huomioon, miten työskentelystä muodostetaan yhteenveto ja laaditaan loppupuheenvuoroa.

Opiskelijoiden pohjustama ja yhteisesti työpajassa työstetty Padlet:
https://humak.padlet.org/erjaanttonen/Sosiaalinenoikeudenmukaisuus

Harjoittelu oli myönteinen kokemus

– “Harjoittelu oli opettavainen kokemus, jossa sai oppia oman tiimin kanssa toimimisesta, verkkoympäristön käyttämisestä ja projektimuotoisesta työskentelystä. Tuli uusi kokemus isosta verkkokonferenssista, ja kokonaisuudessa syntyi myönteinen kokemus, että näin päivät voidaan järjestää”, kuvaavat Anne Tossavainen, Miia Hämäläinen ja Hanna Lyytinen oppimistaan.

Opiskelijat pitivät myönteisenä mahdollisuutta tutustua Suomen sosiaalipedagogiseen seuraan ja muihin sosiaalipedagogiikan alan toimijoihin sekä kohdata verkkovälitteisesti samasta aihepiiristä kiinnostuneita. Päivien teema – ekososiaalinen sivistys ja vastuu – oli mitä ajankohtaisin ja tärkein.

– “Monet sovituista harjoittelutehtävistä toteutuivat, mutta päivien järjestäminen verkossa merkitsi myös jo valmistellun sivuun siirtämistä. Tämä saattoi aiheuttaa hetkellistä mieliharmia ja pettymyksen käsittelyä, mutta opiskelijat osoittivat hyvää paineensietokykyä ja kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin. Paine muuntaa työpaja verkkototeutukseen soveltuvaksi tuntui opiskelijoista ensi kuulemalta kovalta, mutta he onnistuivat siinä erinomaisesti”, kuvaa opiskelijoiden harjoittelua ohjannut lehtori Erja Anttonen.

Opiskelijoille harjoittelu sijoittui joko osallistava pedagogiikka -opintojaksoon tai vapaasti valittaviin opintoihin kunkin henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti.

Sosiaalipedagogiikan päivät Suomen sosiaalipedagogisen seuran sivuilla: http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikan-paivat-2020/

Tekstiluonnos: Erja Anttonen, lehtori, Humakin Kuopion kampus. Anttonen ohjasi opiskelijoiden harjoittelua. Toim. Marika Stam.
Kuvat: © Erja Anttonen.