Humakissa henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan eri tavoilla

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää ja siihen on haluttu panostaa Humakissa eri tavoilla. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät kuten organisaation rakenne, johtaminen, työyhteisön toimivuus ja työntekijän oma toiminta. Työhyvinvointi koostuu jokaisella erilaisista asioista. Yksi Humakin viidestä strategisesta kehittämisohjelmasta on työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja esihenkilötyön tukeminen. Kehittämisohjelman aikana on tehty monia erilaisia asioita ja tähän blogiin on kerätty konkreettisia toimenpiteitä ja kokemuksia henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamisesta ja esihenkilöiden tukemisesta.

Vuonna 2018 Humak laati yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa hyvinvoinnin kehittämisohjelman, jonka pohjalta kehitettiin ja selkeytettiin rakenteita, kirkastettiin henkilöstön tehtävänkuvia ja tavoitteita. Lisäksi huomiota kiinnitettiin esihenkilötyöhön ja henkilöstön kuormittumiseen. Eri osa-alueiden kehittämistoimenpiteille laadittiin aikataulut sekä vastuuhenkilöt ja toteutumista seurattiin kaksi kertaa vuodessa ja niistä tiedotettiin henkilöstölle. Ne ovat olleet hyvä pohja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman toimenpiteille.

 

Esihenkilötyön tukeminen tärkeässä roolissa

Jokainen työntekijä ansaitsee hyvää johtamista ja esihenkilötyön tukeminen ja kehittäminen on yksi tärkeä osa kehittämisohjelmaa. Humakissa luotiin keväällä 2022 johtamisperiaatteet, joihin jokainen esihenkilö on sitoutunut. Tärkeää on ensi vuonna tarkastella näkyvätkö johtamisperiaatteet myös käytännössä, eivätkä ne ole jääneet vain sanoiksi.

Esihenkilöille järjestetään säännöllisesti koulutuksia, joiden järjestämisessä on hyödynnetty myös ulkoista osaamista. Esihenkilöiltä on itseltään kartoitettu toiveita koulutuksien suhteen ja koulutuksissa on käsitelty erilaisia asioita kuuntelemisesta TES:n tulkintoihin. HR-asiantuntija toimii esihenkilöiden tukena niin rekrytointiprosessin eri vaiheissa kuin kaikessa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa. Esihenkilöt ovat olleet tyytyväisiä saamaansa sparraustukeen eri tilanteissa. Intraan on tehty esihenkilöille oma osio, minne on koottu heille tärkeää tietoa ja ohjeita helpottamaan jokapäiväistä työtä.

 

Työhyvinvoinnin tukeminen erilaisin keinoin

Humakissa on pyritty tarjoamaan monipuolisesti keinoja hyvinvoinnin tukemiseen ja samalla on huomioitu työntekijöiden yksilöllisyys ja miten jokainen voi itse vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin. Työhyvinvoinnin tukemisessa haasteena on vaikuttavuuden mittaaminen. Mittaamiseen ja tuloksien seurantaan tuleekin panostaa tulevaisuudessa, että pystytään paremmin seuraamaan vaikuttavuutta ja miettimään työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä mittauksien ja seurannan perusteella.

Tiimeille on tarjottu mahdollisuutta työnohjaukseen vuosien 2021 ja 2022 aikana. Työnohjaukseen on osallistunut useampia tiimejä. Työohjauksella on pyritty tukemaan tiimin yhteistyötä ja toimintaa sekä tuettu tiimejä matkalla kohti tulevaa. Tiimit ovat pitäneet mahdollisuudesta päästä työnohjaukseen ja työnohjauksessa käytyjen asioiden pohjalta on tiimeissä jatkettu työtä kohti asetettuja tavoitteita.

Henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointivalmennus yhteistyökumppanin kanssa on toteutettu kaksi kertaa. Valmennusta tarjottiin yli 55-vuotiaille ja yli 15 -vuotta Humakissa työskennelleille. Valmennus koostui etä­­tapaamisista sekä konkreettisista elämän­tapa­muutoksiin ohjaavista val­men­nus­­­teh­tä­vistä. Työntekijä keskittyi kohentamaan omaan elämäntilanteeseensa sopivia hyvinvoinnin alueita, kuten ajan- ja stressinhallintaa, unta, liikuntaa tai terveellistä ravitsemusta.

Humakissa on otettu käyttöön taukoliikuntasovellus BreakPro henkilöstölle ja opiskelijoille. Taukoliikuntasovelluksen avulla pyritään muistattamaan taukojen tärkeydestä; parin minuutin tauko tekee hyvää ja istumatyössä pieni venyttely kannattaa. Vuoden 2022 keväällä järjestettiin hyvinvointikampanja, joka kannusti liikkumaan ulkona eri tavoin. Tarkemmin voit lukea kampanjasta täältä. Humakilaiset ovat osallistuneet kilometrikisaan useampana vuonna ja keränneet pyöräillen kilometrejä touko-syyskuun aikana. Vuonna 2021 Humakissa oli ensimmäistä kertaa virtuaalinen hyvinvointijoulukalenteri henkilöstölle ja opiskelijoille. Luukuista aukesi erilaisia vinkkejä ja ohjeita hetkeen pysähtymiseen, luovuuteen, yhteisöllisyyteen ja jouluun liittyen.

Erilaisten toimenpiteiden haasteeksi on koettu tavoitettavuus ja sen seurannan haasteet. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka moni humakilainen hyödyntää esimerkiksi edellä olevia esimerkkejä. Kampanjoissa ja esimerkiksi kommentoinnissa on usein samat henkilöt aktiivisia. Näiden osalta on tärkeää miettiä ensi vuonna miten tavoitetaan laajemmin henkilöstön jäsenet. Tärkeää on samalla muistaa, että jokainen voi osallistua omalla tavallaan ja osallistuakseen ei vaadita esimerkiksi Teamsissa/intrassa aktiivisuutta.

 

Eri värisissä Post It -lapuissa lukee: sulla on loistava asenne, olet positiivinen, kanssasi on helppo tehdä töitä, olet huippuammattilainen ja kiitos työtoveruudesta.
Kuva 1. Palautteita työkavereille Post it -lapuilla. Positiivisen palautteen viikolla muistutetaan palautteen tärkeydestä ja kannustetaan jokaista antamaan palautetta työkavereille. Positiivisen palautteen viikolla palautetta annettiin myös post it -lappujen avulla.

 

Intran kehityksellä tiedot helposti saataville

Tietojen helppo saatavuus ja selkeys ovat tärkeitä osia työhyvinvoinnissa. Uuden intran myötä henkilöstöosioon kerättiin selkeästi tiedot henkilöstön saataville. Intran sivut ja ohjeet käytiin läpi vuoden 2021 aikana ja mietittiin sivuston selkeyttä ja ohjeiden helppoa löytymistä. Intran aktiivinen päivittäminen on otettu osaksi arkea ja intran uutisvirta on otettu aktiiviseen käyttöön. Uusille työntekijöille on tehty Tervetuloa Humakiin -sivu intraan, mistä löytyy tärkeitä tietoja työsuhteen alkuun. Henkilöstöltä on saatu hyvää palautetta selkeistä ohjeista ja siitä, että kehittämispalautteiden perusteella intraa kehitetään. Intran osalta haasteena on tavoitettavuus ja suuri tietojen määrä. Vaikka tietoja on intrassa niin se ei tavoita koko henkilöstöä vaan tavoittaa vain ne, jotka intrassa aktiivisesti käyvät katsomassa esimerkiksi uutisvirtaa.

 

Perehdytyksellä suuri merkitys työhön

Uuden työntekijän aloittaessa perehdytysprosessi on tärkeä. Uusille työntekijöille järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteiset perehdyttämispäivät, missä käydään läpi yleisesti Humakin organisaatiota, strategiaa sekä ohjeita ja käytäntöjä. Tehtäväkohtainen perehdytyksen järjestäminen on esihenkilöiden vastuulla ja sen osalta ohjeistuksia on parannettu ja selkeytetty. Tehtäväkohtaisessa perehdytyksessä on usein nimetty perehdyttäjä ja perehdytyksen apuna on perehdyttämislomake, millä pystyy helposti tarkistamaan, että kaikki asiat on käyty läpi.

Perehdytyksessä yhdeksi osioksi on otettu työntekijän ensimmäiset työviikot. Ohjeisiin on lisätty, miten tärkeää on työtehtävien hyvän perehdyttämisen lisäksi huomioida perehdyttämisessä myös tiimiin ja työyhteisöön pääseminen esimerkiksi yhteisin kahvihetkin. Tämän huomioiminen on ollut tärkeää varsinkin etätyötä tehdessä.

 

Kehittämisohjelma jatkuu vuoteen 2024

Kehittämisohjelma jatkuu vuoteen 2024 saakka ja vuoden 2022 syksyllä ja seuraavina vuosina tullaan keskittymään vahvasti osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeää muistaa, että se on jatkuvaa toimintaa ja siihen on tärkeää kiinnittää huomiota eri tilanteissa. Humakissa on tehty paljon työhyvinvoinnin eteen ja paljon tullaan varmasti myös tulevaisuudessa tekemään.  Osa tehdyistä toimenpiteistä tulee sisältymään osaksi vuosikelloa eivätkä ne jää yksittäisiksi toimenpiteiksi. Tulevaisuudessa on tärkeää keskittyä toimenpiteiden seurantaan ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Niiden avulla pystytään kehittämään toimenpiteitä työntekijöiden kannalta oikeaan suuntaan.

Tätä kaikkea ei olisi voinut tehdä ilman lisäresurssia henkilöstöhallintoon vuoden 2021 alusta alkaen. Uusi rooli on mahdollistanut panostamisen henkilöstön työhyvinvointiin ja esihenkilöiden tukemiseen.

  • Kirjoittaja: Mari Eloniemi, HR-asiantuntija, KTM, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 23.11.2022