Kohtaamisia ja vertaistukea verkossa – e-Mentorointia järjestö- ja nuorisotyöntekijöille

Kevään 2020 poikkeustilanteen seurauksena järjestö- ja nuorisotyö ottivat digiharppauksen ja toiminta siirtyi voimakkaasti verkkoon. Verkossa tapahtuvalle kohtaamiselle on tilausta erityisesti juuri nyt. Myös tarvittavaa osaamista on kertynyt. Esittelemme tässä tekstissä kolme toimintamallia e-Mentorointiin.

Humak on kehittänyt e-Mentorointia järjestö- ja nuorisotyön  työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvoinnin tueksi. Verkossa tapahtuva vertaismentorointi on toimiva kohtaamisen tapa.

Potkua työhön verkossa toteutettavasta vertaismentoroinnista

Humanistinen ammattikorkeakoulu on kehittänyt e-Mentorointia vuodesta 2013 alkaen. Kohderyhminä ovat vaihtelevasti olleet eri työntekijäryhmät järjestöjen työntekijöistä, toiminnanjohtajista ja kirjanpitäjistä etsivän nuorisotyön tekijöihin esimiehineen.

Vuosina 2018–2019 Humak kehitti etsivää nuorisotyötä tekeville e-Mentorointia osana Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa ensimmäisellä osaamiskeskuskaudella. Osaamiskeskukset ovat Valtion nuorisopoliittisen ohjelman mukaisia Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia kehitystehtäviä.

Vuosien ja kokemuksen myötä ymmärrys mentoroinnin monimuotoisuudesta on kehittynyt ja sitä kautta myös rohkeus kokeilla erilaisia toimintatapoja on kasvanut. Samaan aikaan työelämässä on havahduttu huomaamaan vertaismenetelmien ja vertaisoppimisen merkitys sekä työhyvinvoinnin edistäjänä että osaamisen ja ammatti-identiteetin vahvistajana. E-Mentoroinnin alkuvaiheista saakka Humakin toteuttamassa mentoroinnissa oleellista on ollut vertaisuuden periaate, jonka mukaan mentorit ja aktorit eli mentoroitavat ovat samanarvoisessa asemassa keskenään ja erilaisista rooleistaan huolimatta oppivat toisiltaan.

Kehitystyön aikana reaaliaikaiseen vertaistyöskentelyyn tarjolla olevat ohjelmistot sekä verkkoyhteyksien toimivuus ovat parantuneet huimasti. Verkkotyöskentelyssä tarvittava osaaminen on kehittynyt sekä toiminnan järjestäjillä että toimialojen työntekijöillä. Myös asenteet ovat muuttuneet: verkkotyöskentely on arkipäiväistynyt ja kohtaamisen onnistumiseen liittyvät ennakkoluulot ovat vähentyneet. Kevään digiharppauksen myötä verkossa tapahtuvalle kohtaamiselle on tarve tässä hetkessä ja työntekijöillä on kertynyt tähän tarvittavaa osaamista.

E-Mentorointia kuvataan ihmisten ja asioiden välisellä verkostokuviolla.

Kolme toimintamallia e-Mentorointiin

Vertaisten verkkokohtaamisen tueksi on kehitetty kolme e-Mentorointituotetta, jotka kuvataan alla lyhyesti

  1. Mentoriksi! -Perehdytys (MePe!)

Mentoriksi! -Perehdytys sisältää viisi koulutuksellista tapaamista sekä varsinaisen mentorina toimimisen. Perehdytyksessä tutustutaan verkkoympäristössä toimimiseen, mentorointiin yleisesti sekä toiminnan eettisiin periaatteisiin ja ryhmäsopimuksiin.

Mentoroinnin aikana reflektoidaan toiminnan edistymistä ja omaa mentorina toimimista sekä tapaamisissa että oppimispäiväkirjassa. Työyhteisöt voivat tilata itselleen Humakista maksullisen MePe! –koulutuksen. Lisäksi Humak tarjoaa myös Avoimen AMK:n kautta 5 opintopisteen e-Mentoriksi perehdytyspaketin lukuvuonna 2020-2021.

  1. Mentorointiryhmät

Mentoroinnista hyötyvät esimerkiksi uudet tai yksin pienessä työyhteisössä työskentelevät ammattilaiset. Eri puolilla Suomea työskentelevät ryhmän jäsenet saavat toisiltaan vertaistukea ja foorumin keskustella työhön liittyvistä kysymyksistä.

Keskustelun avulla työntekijöiden ammatillisuus syvenee. Keskustelun teemat sovitaan yhdessä. Sopiva ryhmäkoko on noin 3–5 aktoria ja 1–2 mentoria. Tapaamisia järjestetään säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaan. Yksi tapaaminen kestää noin 1,5 tuntia.

  1. Esimiesten vertaistapaamiset

Esimiehillä saattaa olla vastuullaan erilaisia työntekijäryhmiä. Esimerkiksi etsivän nuorisotyön esimiehet toimivat organisaatioissaan useilla eri tasoilla. Esimiestyöstä etsivä nuorisotyö saattaa olla vain pieni osa.

Haasteet esimiestyössä ovat samankaltaisia kautta Suomen ja tarve yhteiseen reflektointiin kollegoiden kanssa on ilmeinen. Hyvä toimintamalli vertaistapaamisiin on toteuttaa ne neljän tai viiden tapaamisen sarjana kaksi kertaa vuoden aikana. Tapaamisten teemat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

Osallistujalähtöinen lähestymistapa esimiesten e-Mentorointiin haastaa kokoamaan aiheita ja tietoa alustuksiin. Asiantuntijoille suunnatuissa vertaistapaamisissa alustus suuntaa keskustelua ja pitää tapaamisen rakenteen koossa.

Vaivattomasti verkossa vertaisten kesken

E-Mentorointiin osallistuneiden mukaan se on erinomainen väline oman työn reflektointiin ja auttaa myös toisten työn ja tilanteen ymmärtämisessä.

Verkossa työskentelyn on koettu vaivattomaksi, eivätkä välimatkat ole olleet este osallistumiselle. Tärkeää on toisen kuuntelemisen taito ja keskustelun vastavuoroisuus. Verkko ei ole este aidolle kohtaamiselle.

“Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa” -julkaisussa tarkastelemme etsivän nuorisotyön erityispiirteitä, mentorointia erityisesti verkossa tapahtuvana vertaistoimintana sekä mentorin omakohtaista kokemusta esimerkin kautta.

Linkki Humakin julkaisuun Humakin verkkosivuille.

Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa

  • Kirjoittaja: Sirpa Ali-Melkkilä, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 31.8.2020
  • Kirjoittaja: Tiina Heimo, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 31.8.2020
  • Kirjoittaja: Minna Rajalin, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 31.8.2020