“Töissä täällä” -sivusto tarjoaa verkostoja ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointiin

Töissä täällä-hankkeen esitteen valokuva.

Varsinais-Suomen menestymiseen tarvitaan sekä suomalaistaustaisia että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Kuten muuallakin Suomessa, myös Varsinais-Suomessa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä on kasvanut erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Monet yritykset eivät enää pärjäisi ilman kansainvälisiä osaajia. Esimerkiksi Loimaan seutukunnan kasvihuoneiden työntekijöistä nykyisin suurin osa on ulkomaalaistaustaisia.

Tempo-hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien yrittäjyyden ja työllistymisen polkuja Varsinais-Suomessa. Hanketta toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa hanketta.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ammattibarometristä näkyvät työvoimapulasta kärsivät alat ja ammatit eri alueilla. Vaikka koronaepidemia on muuttanut lomautusten ja irtisanomisten myötä kansainvälisen työvoiman akuuttia tarvetta, esimerkiksi maatiloilla on edelleen kova pula kausityöntekijöistä.

Verkostojen hyödyntäminen rekrytoinnissa

Sekä maahanmuuttajilla että pidempään Suomessa asuneella ulkomaalaistaustaisella väestöllä on monipuolista ammatillista osaamista, tietoa ja kielitaitoa, joista moni suomalainen yritys voisi hyötyä. Työnantajat voivat olla yhteydessä Turun kaupungin maahanmuuttajien osaamispisteeseen (www.turku.fi/osaamispiste) ja Turun seudun monikulttuurisiin yhdistyksiin ja kysyä, löytyisikö niiden kautta sellaista osaamista ja työvoimaa, jota työpaikalla kaivataan.

Töissä täällä -sivustolla (www.toissataalla.fi) on tietoa Turun seudun monikulttuurisista yhdistyksistä, joiden kautta työnantajat voivat löytää työntekijöitä. Kansainvälisiä osaajia löytyy myös Turun korkeakouluista ja oppilaitoksista. Töissä täällä -sivustolla on linkit oppilaitoksiin ja niiden rekrytointipalveluihin, joiden kautta työnantajat voivat ilmoittaa avoimista tehtävistä.

Sekä Varsinais-Suomen uuden maahanmuuttostrategian (2020) että Töissä täällä -sivuston tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten asukkaiden verkostoja vahvistetaan ja niiden kautta löytyvää osaamista hyödynnetään nykyistä enemmän.

Varsinais-Suomessa yli 30 000 vieraskielistä asukasta

Varsinais-Suomessa on nykyään runsaat 30 000 vieraskielistä asukasta, joista osalla on jo Suomen kansalaisuus. Suurin osa heistä asuu Turun seudulla. Vuonna 2018 Turun kaupungin asukkaista vieraskielisiä oli noin 11 % eli yhteensä 21 894 asukasta. Suurin osa Varsinais-Suomen vieraskielisestä väestöstä on ollut eurooppalaistaustaisia koko 2000-luvun ajan.

Suomen koko väestöstä ulkomaalaistaustaisia on nykyään 7 % ja yli puolet heistä, eli runsaat 200 000 ihmistä, asuu Uudellamaalla. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisen väestön suurimmat taustamaat ovat Venäjä, Viro, Irak ja Somalia.

Suomalainen työelämä onkin jatkuvasti kansainvälistynyt ja työpaikoilla pohditaan yhä useammin, miten työntekijöiden tarpeet pystytään huomioimaan tasavertaisesti. Esimerkiksi Turussa Meyerin telakalla työskenteli vuonna 2019 noin 60 eri kansallisuutta, minkä seurauksena telakan turvallisuusperehdytys on saatavilla 16 kielellä ja uusia kieliversioita tehdään tarpeen mukaan.

Telakka on kehittänyt myös suomalaisesta elämästä ja työkulttuurista kertovan Ship Yard -passin 16 kielellä. Meyerilla on huomattu, että onnistuneessa monikulttuurisessa viestinnässä selkokielisyys ja visuaalisuus on tärkeää.

Tukea palkkaamiseen

Vuonna 2018 käynnistyi Töissä täällä -kampanja ja verkosto, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa, tarjota tietoa palkkaamisen tueksi ja edistää monikulttuurisuutta työpaikoilla. Verkoston toimintaan ovat osallistuneet Turun kaupungin ja monien hanketoimijoiden lisäksi mm. Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun aikuiskoulutuskeskus, Turun ammatti-instituutti, Turku Business Region, Varsinais-Suomen TE-palvelut ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kampanjan pohjalta syntyi Töissä täällä -sivusto, jota ylläpitävät Turun kaupunki ja ESR-rahoitteinen Tempo-hanke (Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät).

Töissä täällä -sivuston tarkoituksena on tukea työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.  Sivustolla on esimerkiksi muistilista rekrytoinnin tueksi, linkit työlupa-asioihin ja neuvontapalveluihin sekä tietoa erilaisista vaihtoehdoista palkkaamisen tueksi kuten työkokeilu, palkkatuki, työllisyyden Turku-lisä, työharjoittelu ja oppisopimus.

Lue lisää:

Teksti: Tempo-hanke, Laura Keihäs.

Kuva: Töissä täällä -sivustoa ylläpitävät Turun kaupunki ja Tempo-hanke

Lisätietoja artikkeliin ja Tempo-hankkeeseen liittyen antaa:
Laura Keihäs, FM, lehtori/projektikoordinaattori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke: tempo@humak.fi

Lähteet:

Kettunen, Pekka, Välimäki, Matti, Zacheus, Tuomas ja Martikainen, Tuomas 2020. Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilastokeskus 2020. Maahanmuuttajat väestössä. http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa.html

Työ- ja elinkeinoministeriö 2020. Ammattibarometri. https://www.ammattibarometri.fi/

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotouttamisen osaamiskeskus 2020. Maahanmuuttajat Varsinais-Suomessa. https://kotouttaminen.fi/varsinais-suomi

tempo-hanke-kumppanit