Uutuutena opintoja kielellisestä saavutettavuudesta suomeksi ja englanniksi

Kuvistuskuva: headway-F2KRf_QfCqw-unsplash, osin selin oleva yleisökuva melko pimeästä salista seuraamassa jotakin, takasivuprofiilikuva yleisöstä penkeillään. Kuvistuskuva: headway-F2KRf_QfCqw-unsplash, osin selin oleva yleisökuva melko pimeästä salista seuraamassa jotakin, takasivuprofiilikuva yleisöstä penkeillään.

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla syksystä 2020 alkaen uusi itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, jolla vahvistetaan kielellisen saavutettavuuden osaamista.

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä -opintojakson tavoitteena on oppia hahmottamaan, miten voi tukea vuorovaikutuksen sujuvuutta, kun asiakkaana on esimerkiksi puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiotapoja käyttävä henkilö, suomen kieltä opiskeleva henkilö tai henkilö, jolla on haasteita kuulemisessa tai puheen ymmärtämisessä.

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy multimodaaliseen näkemykseen vuorovaikutuksesta ja tarkastelee käsityksen hyödyntämistä eri toimintaympäristöissä.

Työelämässä tarvetta vuorovaikutusosaamiselle

Humakin yliopettaja Elina Tapio kertoo, että ajatus opintojaksoon lähti mietinnästä, että miten voimme vastata työelämän osaamistarpeisiin. Viime vuosina erityisesti vuorovaikutustaidot on nostettu tulevaisuuden työelämätaitojen joukkoon.

Vuorovaikutusosaamista voi tarkastella monesta näkökulmasta.

”Me haluamme olla mukana antamassa eri alojen ammattilaisille välineitä, joilla mahdollistaa erilaisista kielellisistä lähtökohdista tulevien ihmisten osallistuminen yhteiseen toimintaan”, Tapio kertoo.

Tapion mukaan taustalla on ajatus, että esimerkiksi työelämän tilanteissa voimme tietämättämme rajoittaa ihmisten käyttämiä kieliä tai muita vuorovaikutuksessa käytettäviä ilmaisukeinoja eli ihmisten osallistumista, kun teemme päätöksiä pienissä asioissa.

”Esimerkiksi jos päätämme, että työpaikan tiedotustilaisuus pidetään auditoriossa, luomme tilanteen, jossa elein ja ilmein tai viittomakielellä kommunikointi vaikeutuu, koska osallistujat eivät voi nähdä toisiansa vaivattomasti”, Tapio huomauttaa.

Kuvistuskuva: andres-urena-JyxRQEKU3_I-unsplash.

Tavoitteena kielellinen saavutettavuus

Opintojakso liittyy kielellisen saavutettavuuden teemaan. Viime vuosina on tullut voimaan lainsäädäntöä, joka edellyttää julkisilta toimijoilta saavutettavuuden huomioimista toiminnassaan.

Huomio kiinnittyy kuitenkin usein teknisiin ratkaisuihin eli esimerkiksi siihen, että sisällöistä tulee olla käännöksiä eri (puhutuille) kielille ja sisältöihin tulee päästä kiinni eri tavoin (ääni, teksti, kuvat). Oleellista on kuitenkin myös vuorovaikutustilanteen suunnittelu siten, että välineet ja sisällöt tukevat haluttua toimintaa keskeisten osallistujien välillä. (Tumelius 2019.)

Tapion mukaan on tärkeää huomata, ettei kielellisen saavutettavuuden tarve rajoitu pelkästään ns. erityisryhmiin. Kaikkien, jopa samaa kieltä puhuvien, kielelliset taidot ovat erilaisia ja tilannesidonnaisia. Edes ns. äidinkielinen ei hallitse koko kieltä vaan kaikki käytämme “kielen palasia” eli vuorovaikutusresurssit jakautuvat epätasaisesti.

”Opintojaksolla ei jäädä pelkästään toteamaan, että tilanteet ovat aina haasteellisia, vaan mukaan saa konkreettisia keinoja, joilla purkaa osallistumisen esteitä”, Tapio kertoo.

Kuvituskuva: brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash.

Mahdollisuus kehittyä vuorovaikutuksen mahdollistajaksi

Opintojakso on suunnattu erityisesti työssään paljon eritaustaisia ihmisiä kohtaaville, joille laaja-alainen vuorovaikutusosaaminen on tärkeää. Tapio suosittelee opintojaksoa henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin, millä tavalla ymmärrämme toisiamme, miten merkitykset välittyvät vuorovaikutustilanteessa puhutun, viitotun, kirjoitetun kielen, ilmeiden, eleiden ja muiden ilmaisukeinojen yhteispelinä.

”Erityisesti, jos kielestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut henkilö haluaa tulla tietoisemmaksi siitä, miten omalla toiminnallaan tietämättään rajoittaa muiden osallistumista vuorovaikutustilanteisiin, tämä opintojakso voi todella herättää muuttamaan toimintaa niin, että tästä henkilöstä tuleekin vuorovaikutuksen mahdollistaja”, Tapio summaa.

Opintojakso tarjotaan suomeksi ja englanniksi

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op -opintojaksolle verkkokaupassamme. Ilmoittautuminen alkaa 3.8.2020.

Opintojakso on tarjolla myös englanninkielisenä: Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS.

Katso koko avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta verkkokaupassamme.

Lähteet

Tumelius Riikka 2019. Saavutettavuus on enemmän kuin teknisiä ratkaisuja. Future Hub 9.12.2019. Viitattu 12.6.2020. https://www.humak.fi/blogit/saavutettavuus-on-enemman-kuin-teknisia-ratkaisuja/.

Kuvituskuvat: unsplash.com

Klikkaa bannerista Humakin verkkokauppaan: