Oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen konseptointi: Humakin viisi oppimisympäristöä – “Osaaminen edellä -blogisarja, osa 4”

Tämä on Osaaminen edellä -blogisarjan neljäs osa, jossa paneudumme Humakin oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen konseptointiin. Opetussuunnitelmauudistuksen tueksi kehitämme prosessejamme osana Osaamista kehittävä korkeakoulutus –kehittämisohjelmaa. Blogisarja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, kuten opettajille, suunnittelijoille, työelämän edustajille ja opiskelijoille. Osaaminen edellä  -blogisarjassa on aiemmin julkaistu osat 1) Humakin opetusta kehittämässä 2)  Uudistuvat opiskelijaprofiilit ja 3) Arvioinnin kehittäminen osana opetussuunnitelmauudistusta.

Työstämme Humakin strategisen kehittämisohjelman oppimisympäristöt–osuutta neljän hengen työryhmässä (Timonen Päivi, Miettinen Karoliina, Lehtonen Emilia ja Ruuska Virpi) ja tämä konseptointityö on yksi osa laajempaa palvelumuotoilun kokonaisuutta, jossa kehitetään ja uudistetaan Humakia opiskelijan opiskelun tueksi. Tämä artikkeli pohjautuu kirjoittamaamme organisaation sisäiseen dokumenttiin (Timonen, Miettinen, Lehtonen & Ruuska 2022) ja tämän artikkelin tarkoitus on kertoa Humakin oppimisympäristöyhteisöistä.

Banneri Osaaminen edellä -blogisarjalle.

Opiskelija opiskelee viidessä eri oppimisympäristöyhteisössä

Humakin opiskelijat voivat opintojensa aikana osallistua opintojaksoille eli opetukseen viidessä eri oppimisympäristö ja -yhteisötyypissä. Humakin valmennuspedagoginen toimintatapa tukee myös opiskelijan opiskelua ryhmissä ja yhteisössä (Humak 2021).

Tässä artikkelissa tutustut korkeakoulumme oppimisympäristöyhteisöihin, joita ovat verkko, kampus, kansainvälisyys, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke (TKI) sekä työelämä. Oppimisympäristöjen määrittely ja konseptoinnin kehittäminen saivat alkunsa halusta kertoa opiskelijoille entistä kuvaavammin jo ennakkoon mitä opiskelu missäkin oppimisympäristössä tarkoittaa.

Oppimisympäristön ja -yhteisön laaja-alainen näkökulma tukee opiskelijakeskeisyyttä

Haastattelimme Humakin pedagogista henkilökuntaa syksyllä 2021 siitä, millainen heidän mielestään monimuotoisen oppimisympäristön tulisi olla. Selvityksemme perusteella oppimisympäristö nähdään myös oppimisyhteisönä ja siksi puhummekin oppimisympäristöyhteisöstä yhdessä. Humak tukee opiskelijakeskeistä oppimisen kulttuuria oppimisympäristöjen sosiaalisten, fyysisten ja psyykkisten osa-alueiden avulla. Oppimisympäristöjen yhteydessä mainitaan usein lisäksi myös pedagogiset ja teknologiset osa-alueet.

Jokainen oppimisympäristö ja -yhteisö sisältää seuraavat viisi yhteistä elementtiä:

  1. yhteisöllinen osallistuminen ja vuorovaikutus
  2. opetus, valmennus ja ohjaus
  3. oppimateriaali
  4. ympäristö tarkemmin
  5. kaikkia oppimisympäristöjä koskevat yhteiset palvelut. Oppimisympäristöjä koskevat yhteiset palvelut on kuvattu Humakin palveluselvityksessä (2022).

Oppimisympäristöyhteisöt ja edellä mainitut elementit näkyvät yhteenvetona kuviossa 1.

Laatikkoja kuudessä rivissa rinnakkain ja viisi päällekkäin, joissa esitellään Humakin monimuotoiset oppimisympäristöyhteisöt elementeittäin. 
Kuvio 1. Humakin oppimisympäristöyhteisöt elementeittäin.

Verkko

Humakissa on useita verkkoympäristöjä ja -yhteisöjä, koska haluamme tarjota opiskelijalle laadukkaan opiskelukokemuksen niin, että ympäristöt tukevat opiskelun edistymistä ja opintojakson toteutukseen valittua pedagogiikkaa. Oppimisympäristössä on kuvattu keskeiset asiat (opetus, ohjaus ja valmennus) verkko-opintojakson toteutumisesta. Verkkoympäristö tarjoaa monipuolisen digitaalisen materiaalin, joka mahdollistaa oppimisen erilaisille opiskelijoille ja stimuloi eri aisteja. Opiskelija osallistuu verkko-opinnoissa opetukseen, joka voi toteutua esimerkiksi online-lähiopetuksena webinaareissa. Opiskelu perustuu yhä enemmän käänteiseen oppimiseen eli pedagogiikkaan, jossa oppimateriaaleihin perehdytään etukäteen; webinaareissa keskitytään tiedon syventämiseen eri tavoin vuorovaikutuksessa. Verkko-oppimisympäristöissä vuorovaikutus toteutuu opiskelijoiden vertaisviestintänä sekä lehtorin ja opiskelijoiden välisenä viestintänä.

Kampus

Opiskelussa korostuu opiskelijaryhmän kanssa samaan tahtiin opiskelu. Opiskelu soveltuu opiskelijalle, joka oppii parhaiten ryhmässä ja etenee opinnoissa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan. Opiskelija saa opintojensa edistämiseksi tuekseen valmennuksen ja ryhmän sosiaalisen tuen sekä parhaimmillaan positiivisen imun opintoihinsa. Kampukselle sijoittuva opiskelu tarjoaa aktiivisen foorumin kysymyksille ja yhdessä ihmettelylle. Lähiopetus kampuksella sisältää myös TKI-keskuksissa tapahtuvan opiskelun. Lähiopetus kampuksella rakentaa yhteisöllistä vuorovaikutusosaamista lähikontaktissa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanke (TKI)

TKI-toiminta on yksi ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä perustehtävistä. TKI-hankkeiden ansiosta ammattikorkeakoulut kehittävät työelämää ennakoivasti eivätkä ainoastaan tyydy huomioimaan olemassa olevia työmarkkinoita. Humakissa noudatetaan TKI-perustaisen oppimisen periaatetta eli pyrimme tarjoamaan opiskelijalle vaihtoehtoja opintopisteiden suorittamiseksi ammattialoja kehittävissä hankkeissa. Humakin opiskelijalla on siis mahdollisuus päästä kehittämään ammattialaansa jo opintojen aikana, mikä on vahva meriitti työelämässä.

Työelämä

Humakissa oppimista tapahtuu työelämäympäristössä koko opintojen ajan. Opiskelija kehittää opintojen eri vaiheissa työelämässä tarvittavia valmiuksia ja hankkii yleisiä sekä ammatillisia taitoja. Oppiminen tapahtuu sekä todellisissa että kuvitteellisissa työelämän tilanteissa. Työelämälähtöinen oppiminen on Humakissa keskeinen valmennuspedagogiikan mukainen oppimisen tapa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyysosaaminen nähdään yhä tärkeämpänä osana ammatillista osaamista. Opiskelija voi vahvistaa kansainvälisyysosaamista esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa ulkomaisessa työpaikassa, opintomatkalla tai kansainvälisessä hankkeessa. Yhtä lailla kansainvälisyysosaamista lisäävät myös kotimaasta käsin toteutuva niin sanottu kotikansainvälistyminen, eli esimerkiksi osallistuminen ulkomaisten vierailijoiden antamaan opetukseen, Humakin tai partnerikorkeakoulujen englanniksi toteutettaville opintojaksoille osallistuminen, toimiminen monikulttuuristen ryhmien toiminnanohjaajana sekä kansainvälisyysopintojen valitseminen. Humakin ja yhteistyökorkeakoulujen tarjoama kieliopintotarjonta tukee myös kansainvälisyysosaamista.

Lopuksi

Oppimisympäristöyhteisöjen konseptointityö on kesken. Seuraavaksi jatkamme eri keinoin näiden viiden ympäristön näkyväksi tekemistä opiskelijoille jo opiskeluun hakeutumisen ja opintojaksoille ilmoittautumisen vaiheessa. Teemme konseptointityötä yhteistyössä Osaamista kehittävä korkeakoulutus –strategisen kehittämisohjelman asiantuntijoidemme kanssa.

Lähteet

Humak 2021. Valmennuspedagoginen strategia. Humak.

Henriksson, Johanna & Pohjanmäki, Titta 2022. Humakin palveluselvitys 2022.

Timonen, Päivi & Miettinen, Karoliina & Lehtonen, Emilia & Ruuska, Virpi 2022. Humakin monimuotoiset oppimisympäristöt ja -yhteisöt. Sisäinen julkaisematon aineisto: Osaamista kehittävä korkeakoulu strateginen kehittämisohjelma. Humak.

 

  • Kirjoittaja: Päivi Timonen, Yhteisöpedagogi (YAMK), jatko-opiskelija Lapin yliopisto, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 04.8.2022
  • Kirjoittaja: Emilia Lehtonen, KM, koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 04.8.2022
  • Kirjoittaja: Karoliina Miettinen, FM, Tulkki (AMK), koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 04.8.2022
  • Kirjoittaja: Virpi Ruuska, Sosionomi (YAMK), koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 04.8.2022