Tulkki (AMK) Niina Naumanen luo uraa kielellisen saavuttavuuden ja kommunikaatiomenetelmien edistäjänä

Niina Naumanen on yksi ensimmäisistä Humakin alumneista, joka valmistui Kuopiossa vuonna 2018 käynnistyneestä Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus koulutuksesta. Niina kokee työnsä kielellisen saavutettavuuden parissa merkitykselliseksi ja ala tarjoaa paljon kehittämismahdollisuuksia.

Kielellisen saavutettavuuden edistäminen ei auta pelkästään vähemmistöryhmiä vaan siitä on hyötyä meille kaikille.

Selkoilmaisua ja saavutettavaa kielellisyyttä tarvitaan monissa tilanteissa, joissa tarvitaan apukeinoja kommunikaation avuksi. Niitä ovat esimerkiksi kuvailu, kuvat, selkokieli ja -ilmaisu, tukiviittomat, kehonkieli, kulttuurien välisten kommunikointierojen tietämys ja tulkkauksen apuna käytettävä teknologia.

Ymmärtäminen ja saavutettavuus laajenee myös ihmisten välisen kommunikaation ulkopuolelle. Saavutettavuutta on mietittävä yhä enemmän erilaisissa digitaalisissa käyttöliittymissä, kaupunkitilassa ja opasteissa.

Uratoiveet avautuivat harjoittelussa Humakissa

Niinalla on ruskeat pitkät hiukset, värikäs paita sekä hymyilevät kasvot.

“Humakista olen löytänyt kiinnostuksen kohteeni, jonka parissa toivon tulevaisuudessa työskenteleväni. Toivon erityisesti, että opin lisää kielellisestä saavutettavuudesta ja saan olla edistämässä sitä omalla urapolullani.”

Niina Naumanen kertoo, että lukion jälkeen oman urapolun miettiminen oli haastavaa. Niina valmistui 2018 viittomakielen ohjaajaksi, mutta ohjaajan ammatti ei tuntunut omalta. “Kaipasin lisää tietoa ja koulutusta erilaisista kommunikointimenetelmistä, joten hain Humakiin”.

“Viimeisen vuoden harjoittelun aikana mielenkiintoni kohteeksi nousi kielellisen saavutettavuuden edistäminen ja erityisesti videoiden tekstittäminen puheentunnistusta ja tekstitystyökaluja hyödyntämällä”. Tässä työssä Niinan mentorina toimi alan guru, Humakin lehtori, dosentti Päivi Rainò.

Päivi Rainò avasi silmäni kielensisäisen tekstittämisen mielenkiintoiseen maailmaan. Tekstittäminen ei ole vain kaiken äänien ja puheen kirjoittamista videon ohelle”, Niina kertoo.

“Tekstitysten tekeminen vaatii taitoa. Tekstityksen repliikkien ajastuksia, sanavalintoja, ja monia asioita voi viilailla eri asiakasryhmiä huomioiden. Kiitän Päivi Rainòa yhteistyöstä. Lisäksi kiitän Päivi Rainòa sekä Hanna-Kaisa Turjaa Kielensisäiset tekstitykset — Puheentunnistuksen ja tekstitystyökalujen hyödyntäminen Kirkkohallituksessa –opinnäytetyöni ohjaamisesta.”

Saavutettavuuden edistäminen Humakissa

Niina Naumanen valmistui Humakista Kuopion kampukselta tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijaksi keväällä 2022. Hän oli yksi ensimmäisiä kyseisestä koulutusryhmästä valmistuneita.

Niinan viimeinen harjoittelu oli Humanistisen ammattikorkeakoulun saavutettavuusharjoittelijana ensin osana kehittämispalveluita ja myöhemmin viestinnässä. Parhaillaan Niina työskentelee viestinnässä samassa työssä määräaikaisena viestinnän assistenttina.

Uuden työnkuvan myötä myös oma sisällöntuotanto Humakin eri viestintäkanaviin on lisääntynyt. Niina on kirjoittanut uutisia, tehnyt henkilöhaastatteluita sekä vastannut omalta osaltaan Humakin eri sosiaalisen median kanaviin tehdyistä päivityksistä.

Tietokoneen ruudulla on auki YouTuben tekstitystyökalu. Videon tekstit tulevat omiin ruutuihin lause lauseelta.
Harjoittelu sisälsi paljon videoiden tekstittämistä sekä tutustumista erilaisiin ohjelmiin ja puheentunnistustyökaluihin, joita tekstittämisen apuna käytetään. Kuva: Niina Naumanen.

Niina on jakanut osaamistaan sekä näkökulmiaan tekstittämisestä ja tekstitysteknologioista viidessä Humakin asiantuntijablogissa.

Ensimmäisessä blogissaan Niina käsitteli mitä huomioida videon tekstittämisessä, toisessa tekstitystyökaluja ja puheentunnistusta, kolmannessa Sanelius Web –puheentunnistuksen käyttöä, neljännessä videon tekstittämistä ja tulkin ammattitaitoa sekä viidennessä kuvailun hyödyntämistä videolla saavutettavuuden lisäämiseksi.

Videon tekstitys – Mitä huomioida tekstittämisessä?

Videon tekstitys – Tekstitystyökalut ja puheentunnistus

Miten video tekstitetään saavutettavasti puheentunnistusohjelman avulla? Kokemuksia Sanelius Web -ohjelman käytöstä

Videon saavutettavuus ja tulkin ammattitaito

Kuvailun hyödyntäminen videolla saavutettavuuden lisäämiseksi

Niina tuo viestinnän tiimiin saavutettavuuden näkökulmaa ja osaamista saavutettavuudesta. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi videoiden tekstitys ja podcastien litterointi sekä saavutettavuudesta kirjoittaminen. Tämän lisäksi Niina opastaa muuta henkilöstöä saavutettavuusasioissa. Viime aikoina myös muut viestintään liittyvät tehtävät ovat olleet osa työnkuvaa.

Kommunikaatioympäristön luominen Juttu-Tuvassa

Tällä hetkellä Niina työskentelee Humakissa viestinnän tiimissä sekä ohjaa myös Kuopion kansalaisopistolla Aivoliiton järjestämää Juttu-tupaa. Juttu-tupa on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmä- ja vertaistoimintaa.

”Mielestäni Juttu-Tuvassa tärkein työtehtäväni on mahdollistaa afaattisille henkilöille kommunikaatioympäristö, jossa he tulevat ymmärretyksi ja pystyvät ilmaisemaan itseään.”

Kolme a4 paperia, joilla on kuvia omien tunteiden kertomisen tueksi. Kuvissa on hymiöitä eri ilmein sekä eläimiä.
Niina ohjaa kuopiolaisen Juttu-tuvan afaattisia henkilöitä ja tukee kommunikointia sitä tukevilla menetelmiä kuten kuvilla. Kuva Niina Naumanen,

“Kummasikin työssä tärkein näkökulma työntekoon on saavutettavuus sekä sen edistäminen ja tukeminen. Koen tekeväni tärkeää ja merkityksellistä työtä molemmissa töissäni.”

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus avaa monia polkuja

Niinan mielestä kielellinen saavutettavuuden ja saavuttavan viestinnän merkitys tulee laajenemaan tulevaisuudessa. Saavutettavuusdirektiivin vaateet laajenevat uusille alueille ja saavutettavuuden huomioimisesta tulee osa organisaatioiden ja yritysten vastuullisuutta.

“Kestävä kehitys ei ole ainoastaan ympäristökysymyksiä, vaan se on myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteneväisiä mahdollisuuksia saada tietoa eri palveluista”, Niina toteaa.

“Tahtoisin kannustaa opiskelijoita miettimään työllistymismahdollisuuksia laajasti. Vaikka tutkintonimekkeessä on tulkki ja tulkkausala painottuu opinnoissa, kielellistä saavutettavuutta on kaikkialla ja sen parissa voi tehdä monenlaista työtä”, Niina summaa.

Niina YouTubessa

Niina Naumanen (Tulkki AMK) (avautuu ulkoiselle sivustolle)

Teksti: Niina Naumanen, toim. Marika Stam